Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
           
 
 
       

   

 

St-AB.nl
 
 
 

        Socialezekerheidsrecht  .....en alle overige wetten met de belangrijkste nadere regelgeving
  
  

 

St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB), bedoeld om op het gebied van met name sociale-zekerheidsrecht aan particuliere rechtzoekenden gratis rechtshulp te bieden door hen middels de geboden informatie in staat te stellen zelf het toepasselijk recht te vinden. Helaas is het vanwege de sterk teruggelopen advertentie-inkomsten niet meer mogelijk deze website nog te onderhouden.
 
 
Indeling
  
Sz-wetten. In het linkermenu bevindt zich onder "sz-wetten" het complete socialezekerheidsrecht, inclusief nadere regelgeving en artikelsgewijze wetsgeschiedenis. De wet- en regelgeving is meestal voorzien van de (memorie/nota van) toelichting en is altijd bijgewerkt naar de laatste editie van Staatsblad en Staatscourant, zodat de teksten altijd volledig actueel zijn.
 
Overige wetten. In deze rubriek bevinden zich alle Nederlandse wetten, met uitzondering van BES-, begrotings-, goedkeurings- en wijzigingswetten. De wetten zijn voorzien van de belangrijkste nadere regelgeving en worden halfjaarlijks in januari en juli volledig geactualiseerd.
 
Jurisprudentie. Deze rubriek bevat een databank in aanbouw van thans rond 8900 rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Centrale Raad van Beroep. Zie onder de link "zoektips" op de overzichtspagina's om eenvoudig naar een uitspraak te zoeken.
 
Normbedragen. Deze link leidt naar tabellen met normbedragen genoemd in diverse wet- en regelgeving inzake uitkeringen. Alle overige bedragen zijn in de betreffende (overige) wet- en regelgeving te vinden.
 
Adressen. Hier vindt u (internet)adressen van overheden en instellingen die voor onze doelgroep van belang kunnen zijn.
 
Zoeken. Via "zoeken" kan met behulp van Google binnen deze website worden gezocht. Tip: zoeken binnen een pagina kan met Ctrl+F.
 
 
Gebruiksaanwijzing
 
Een wettekst op de juiste wijze interpreteren, valt vaak niet mee. Daarom zijn er bij de artikelen van de socialezekerheidswetten diverse, tussen hoekhaken geplaatste hulpmiddelen beschikbaar (voorbeeld 1 en 2):
• een opschrift, indien daarin niet door de wetgever is voorzien;
• een link naar de wetsgeschiedenis vanaf 1 januari 1995;
• een link naar de toelichting op het artikel in de memorie van toelichting (MvT) van de betreffende wet;
• een link naar een eerdere of de oorspronkelijke versie van het artikel;
• links naar de wijzigingsbepalingen vanaf 1 januari 1995 meestal met toelichting op de wijzigingsbepaling in de MvT van de wijzigingswet;
• links naar jurisprudentie betreffende het artikel (nog in aanbouw);
• links naar op het artikel gebaseerde nadere regelingen.
Verder zijn voor het gebruiksgemak alle in het artikel genoemde artikelen en hoofdstukken e.d., regelingen, normbedragen en instanties gelinkt en bevindt zich bovenaan de pagina een lijst van alle nadere, vervallen en relevante regelingen alsmede een inhoudsopgave van de wet en een overzicht van de parlementaire behandeling en de wijzigingsgeschiedenis van de wet.
 
Meestal zal een MvT de beste uitleg van een artikel bieden. Maar niet bij alle artikelen staat een link naar (het artikelsgewijze deel van) de MvT. De reden daarvan kan zijn dat de wetgever het niet nodig achtte een toelichting op dat artikel te geven of omdat het artikel later, na de inwerkingtreding van de wet is ingevoegd. Bovendien verliest de MvT aan actualiteitswaarde naarmate het artikel vaker is gewijzigd.
 
De zoektocht kan daarom het beste worden begonnen door op het meest recente Staatsblad in de artikelgeschiedenis te klikken. Indien het een inhoudelijke wijziging betreft, zal er in de meeste gevallen bij het wijzigingsartikel een link zijn geplaatst naar de toelichting op dat artikel in de MvT van de betreffende wijzigingswet. Uiteraard kan het algemene deel van zo'n MvT ook veel inzicht verschaffen. Teruggaande in de tijd kunnen vervolgens alle Staatsbladen in de artikelgeschie- denis met bijbehorende MvT's worden geraadpleegd. Het makkelijkste is natuurlijk als een in de MvT van de wet toegelicht artikel nooit of maar nauwelijks is gewijzigd of als in de loop van de artikelgeschie- denis het artikel eens in zijn geheel is vervangen en integraal wordt toegelicht in de MvT van de betreffende wijzigingswet.
 
Echter, soms kunnen er tijdens de parlementaire behandeling van een wet aanpassingen in een artikel zijn aangebracht, waardoor de toelichting op het artikel in de MvT niet meer of nog maar gedeeltelijk overeenstemt met de gewijzigde tekst van het artikel. Met uitzondering van de Wwb en IWwb zijn de overige bij de artikelen behorende Kamerstukken niet beschikbaar, zodat in voorkomende gevallen middels een redactionele noot wordt gewezen op de aanpassingen.
 
Ook met de toelichting bij een nadere regeling kan het gebeuren dat deze op onderdelen niet meer overeenstemt met inmiddels gewijzigde artikelen. Omdat de nadere regelingen niet zijn voorzien van een wijzigingsgeschiedenis en redactionele noten ter zake ontbreken, moet de lezer hier zelf alert wezen op ongerijmdheden vanwege wijzigingen.
 
 
Kwaliteitswaarborg
 
Zoals reeds gemeld, zijn de socialezekerheidsregelingen op deze site volledig actueel. Nieuwe en gewijzigde regelingen zijn altijd met ingang van de dag van inwerkingtreding te raadplegen. Bij hoge uitzondering kan dat ιιn of enkele dagen later zijn, bijvoorbeeld als uitzonderlijk veel wijzigingen die met ingang van 1 januari in werking treden pas in de laatste twee dagen van december door de overheid worden gepubliceerd.
 
Naast een dubbele controle van de consolideringswerkzaamheden worden de socialezekerheidsregelingen periodiek nogmaals gecontroleerd door vergelijking met de beste vakliteratuur. Omdat wij de ontdekte fouten in onze teksten verbeteren en die, meestal een veelvoud, in de gebruikte literatuur niet, kunnen onze teksten worden aangemerkt als de betrouwbaarste die er zijn. Maar mocht u desondanks toch een fout ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs als u dat laat weten aan ons. Overigens worden de niet-socialezeker-heidsregelingen, die zijn overgenomen van de overheid, niet door ons gecontroleerd of gecorrigeerd.
 
In tegenstelling tot de meeste andere uitgevers verbeteren wij door de wetgever gemaakte evidente taal-, schrijf- en niet-inhoudelijke wetstechnische fouten. Daardoor wordt de tekst beter leesbaar en zal de lezer minder snel een misinterpretatie overkomen. Taal- en schrijffouten waar wij niet volledig zeker van zijn en geconstateerde inhoudelijke fouten worden middels een redactionele noot verbeterd.
 
 
Aansprakelijkheid en auteursrecht
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade voortvloeiende uit informatie op deze website noch uit anderszins door ons verleende diensten. Niets van deze site mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
 

Meest bekeken pagina's

Awb
Werkloosheidswet
Wwb
Boek 7 BW
Zorgverzekeringswet
Grondwet
Werkpleinen
UWV-kantoren
Juridisch Loket
Gemeenten
Kredietbanken|
Minimumlonen
Bijstandsnormen
AOW-normen
 

 

SZ-NIEUWS

 
• TIP: De meest recente wijzigingswetten, vaak met memorie van toelichting, staan zowel onderaan de geschiedenisoverzichtspagina als onderaan de geschiedenispagina's van de socialezekerheidswetten.
 

• Met ingang van PM wordt de tweewoningenregel in de AOW ingevoerd en vervalt in die wet de voorschot-regeling. Lees meer.
 
•
Met ingang van PM wordt de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de EU na een overgangsperiode van een halfjaar beλindigd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten in werking. Lees meer.
 
• Met ingang van 18 juli 2014, 1 januari 2015 en 1 juli 2015 wordt met de Wet werk en zekerheid het ontslagrecht hervormd, de rechtspositie van flexwerkers verbeterd, de WW aangepast, de openstelling van de IOW verruimd en de toegang tot de Ioaw beperkt. Lees meer.
 
• Met ingang van 16 juli 2014 is de Wet afschaffing diverse tegemoetkomingen zorgkosten in werking getreden. Lees meer.

• Met ingang van 1 juli 2014 treden enkele onderdelen van de Wet hervorming kindregelingen in werking; de meeste overige onderdelen treden met ingang van 1 januari 2015 in werking. Het stelsel van elf kindregelingen wordt gereduceerd tot vier regelingen. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 april 2014 wordt het College voor zorgverzekeringen belast met taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg, waarbij het College een nieuwe naam krijgt: Zorginstituut Nederland. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2014 wordt socialezeker-heidsfraude effectiever aangepakt door uitbreiding van gegevensuitwisselingen. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 oktober 2013 en terugwerkend tot en met 1 januari 2013 kunnen personen met een VUT- of prepensioenuitkering e.d. die inkomensverlies lijden door de AOW-leeftijdsverhoging, onder voorwaarden aanspraak maken op een overbruggingsuitkering. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2013 zijn de Awb-bepalingen inzake het incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie in werking getreden. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2013 wordt de kinderbijslag niet verhoogd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2013 wordt de Awb aangevuld met bepalingen over schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad; de bepalingen over nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten treden op een nader te bepalen tijdstip in werking. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juni 2013 zijn er met het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen een aantal vereenvoudigingen in de dagloonvaststelling aangebracht. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 april resp. 1 juli 2013 wordt ingevolge de Wet vereenvoudiging regelingen SVB voor nieuwe gevallen niet langer het "AOW-kruimelpensioen" uitgekeerd en wordt de Anw-halfwezenuitkering geοntegreerd met de nabestaandenuitkering. Lees meer.

• Met ingang van 1 januari 2013 zijn met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht met name in de Awb enige onderdelen verbeterd en vereenvoudigd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 is met de Wet vereenvoudiging regelingen UWV met name de uitvoering van de WW op een aantal punten vereenvoudigd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 is geregeld dat het basiskinderbijslagbedrag alleen per 1 juli 2013 en 2014 wordt geοndexeerd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 geldt een vermogens-inkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van de ABWZ en Wmo. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 zijn met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving zowel voor uitkeringsgerechtigden als voor werkgevers sancties drastisch verzwaard. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 wordt met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters het langdurig ziekteverzuim in de ZW aangepakt. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 zijn de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek verder geregeld. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 oefent de Minister van SZW ingevolge de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen geen automatisch toezicht meer uit op budgetbesteding door gemeenten. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 is het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd van € 220,- naar € 350,- per jaar en wordt de eigen bijdrage voor GGZ-behandeling verzacht. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 kunnen werkgevers een bonus van €|7000,- per jaar krijgen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 hebben huishoudens met een belastbaar vermogen vanaf €|80.000,- geen recht meer op zorgtoeslag. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2013 is met de Wet uniformering loonbegrip eenheid geschapen in de loonbegrippen voor de loonheffing. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wmo gewijzigd ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en is de aanbesteding van huishoudelijke verzorging niet langer verplicht. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 september 2012 is de Wmo gewijzigd ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basis-tarieven voor de huishoudelijke verzorging. Lees meer.
 
• Met ingang van 18 juli 2012 is de huishoudinkomens-
toets in de bijstand met terugwerkende kracht afge-
schaft. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2012 is de dienstverlening van het UWV ingeperkt, de RWI opgeheven en zijn het re-integratiebudget WW en de loonkostensubsidies beλindigd. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2012 wordt met de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid de hoogte van de kinderbijslag, Anw-uitkering en WGA-vervolguitkering en met ingang van 1 januari 2013 het kindgebonden budget afgestemd op het kostenniveau van het woonland. Lees meer.
 
• Met ingang van 12 april 2012 is er
een wettelijke regeling van het verbod op benadeling vanwege het geldend maken van het recht op ouderschapsverlof en een wettelijke regeling van het recht te verzoeken om aangepaste arbeidstijden of -patronen na afloop van het ouderschapsverlof. Lees meer.
 
• Met ingang van 7 april 2012 zijn met de Wet AWBZ-zorg buitenland de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van die aanspraken geregeld. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 april 2012 is met de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen de ingang van de AOW-uitkering verlegd naar de datum waarop belanghebbende 65 jaar wordt. Lees meer.
 
• Terugwerkend tot en met 1 januari 2012 is op last van de rechtbank voor de voormalig Wwik-gerechtigden tot 1 juli 2012 in overgangsrecht voorzien. Lees meer.
 
•
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de Wwb en WIJ samengevoegd, waarbij de wet op een aantal punten is aangescherpt en de nooit in werking getreden Wet Vazalo is ingetrokken. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 is de loonkostensubsi-die afgeschaft. Lees meer en meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 wordt voor de bijstandsregelingen, TW en Anw de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon in 20 jaar afgebouwd tot ιιn keer de algemene heffingskorting. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 is het Spaarfonds AOW opgeheven. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht eigen risico ingevolge de Zorgverzekeringswet verhoogd van €|170,- naar €|220,-. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 is de Wwik ingetrokken, waarmee een einde is gekomen aan de uitzonderingspositie die kunstenaars binnen de sociale zekerheid bekleedden. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2012 is
de socialeverzeke-ringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat uitgebreid. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 augustus 2011 wordt de AOW-partnertoeslag met 10% gekort, waarbij de lagere inkomens (deels) worden ontzien. Lees meer en meer.
 
• Met ingang van 1 juli 2011 is de verrekeningswijze van inkomsten met ziekengeld gewijzigd en is de doelgroep bij de toetsing van het re-integratieverslag - en daarmee de loondoorbetalingsperiode voor en het verhaal van ziekengeld op de werkgever - uitgebreid. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 juni 2011 ontvangen belasting-plichtige 65-plussers ingevolge de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen in plaats van de AOW-tegemoetkoming een koopkrachttegemoetkoming van de SVB. Lees meer.
 
• Met ingang van 15 maart 2011
kunnen onverzekerde zorgverzekeringsplichtigen middels bestandskoppeling eenvoudiger worden opgespoord en is onder meer een nieuw boeteregime van kracht. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2011 is er ingevolge de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheids-wetgeving met name op het gebied van premieheffing en arbeidsongeschiktheid veel gewijzigd. Lees meer.
 
Met ingang van 1 januari 2011 zijn de inkomensbesluiten van de AOW, Anw, Ioaw en Ioaz vervangen door het
Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De inkomensbesluiten van de sociale-zekerheidswetten die door het UWV worden uitgevoerd, volgen met ingang van 1 januari 2012. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 oktober 2010 kunnen (organisaties van) werkgevers ingevolge het Tijdelijk besluit van werk naar werk, ter bestrijding van dreigende of recente werkloosheid, financiering krijgen voor toeleiding naar werk buiten de eigen onderneming. Lees meer.

• Met ingang van 1 juli 2010 is de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter in werking getreden. Lees meer.

• Met ingang van 9 juni 2010 kunnen ten hoogste 32 gemeenten op grond van de Tijdelijke wet pilot loondis-pensatie bij wijze van proef de arbeidsparticipatie van Wwb-ers en WIJ-ers van 23 jaar of ouder met een arbeidsbeperking bevorderen met behulp van loondispen-satie. Lees meer.

•
Met ingang van 1 januari 2010 is de uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers overgeheveld van de gemeenten naar de SVB. Lees meer.

• Met ingang van 1 januari 2010 zijn de rijksuitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten gebundeld, waardoor de uitvoering van Ioaw, Ioaz, Wwik en Bbz 2004 meer in lijn is komen te liggen met die van de Wwb. Lees meer.

• Met ingang van 1 januari 2010 is in de arbeidsonge-
schiktheidswetten de mogelijkheid uitgebreid om voor-
zieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige. Lees meer.

• Met ingang van 1 januari 2010 kunnen ingevolge de Wet bestuurlijke lus Awb gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter middels een tussenuitspraak worden hersteld. Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2010 is in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicap-
ten door werk en arbeidsondersteuning de Wajong ingrijpend gewijzigd en voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). Lees meer.
 
• Met ingang van 1 januari 2010 is de Wmo aangepast teneinde het probleem van "gedwongen" alfahulpen tegen te gaan en hulpbehoevenden niet onnodig te belasten met de nadelen van werkgever- en opdrachtgeverschap. Lees meer.
 

 

 

     
   

 
   

adverteren | algemene voorwaarden | privacybeleid | contact

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x