Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswet

 

 

 

1. Ingevolge artikel 2, onderdeel a, van het Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, vervallen de artikelen 14 tot en met 14f, 65, 70, 106 tot en met 108a, 113 tot en met 115 en 142a en, voor zover het betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, artikel 66 van de Algemene bijstandswet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervallen de artikelen 65, 70, 106 tot en met 108a, 113 tot en met 115 en, voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, de artikelen 14 tot en met 14f en 142a van de Algemene bijstandswet met ingang van 1 februari 2005, red.

 


MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep (vervallen)
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (vervallen)
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw en Ioaz
- Besluit houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (vervallen)
- Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (vervallen)
- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (vervallen)
- Besluit krediethypotheek bijstand (vervallen)
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW (vervallen)
- Besluit SUWI
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (vervallen)
- Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit weigering rijksvergoeding Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Bijstandsbesluit adreslozen (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 (vervallen)
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 (vervallen)
- Regeling bijstandverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling forfaitaire percentages maatregelen Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw (vervallen)
- Regeling noodzakelijke scholing (vervallen)
- Regeling overbruggingsuitkering Abw (vervallen)
- Regeling statistische gegevens Abw (vervallen)
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (vervallen)
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling verzoek tot aanwijzing als experimenteergemeente (vervallen)
- Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen Abw (vervallen)
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Richtlijn passende arbeid 1996 (vervallen)
- Samenwerkingsbesluit SWI (vervallen)
- Samenwerkingsregeling SWI (vervallen)
- Tijdelijk besluit samenwerking CWI (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2001 (vervallen)
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2002 (vervallen)
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2003 (vervallen)
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (vervallen)
- Invoeringswet Wet werk en bijstand (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1996 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1997 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1998 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2001 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (vervallen)
- Stimuleringsregeling sociale activering (vervallen)
- Stimuleringsregeling SWI (vervallen)
- Subsidieregeling experimenten activering van uitkeringsgelden (vervallen)
- Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (vervallen); Subsidieregeling experimenten activering van uitkeringsgelden (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, Ioaw of Ioaz door middel van klantmanagement (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling CWI (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling opsporingssamenwerkingsverbanden (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2002 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2003 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en Ioaz (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw 2002 (vervallen)
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Wet werk en bijstand

 

 

Inhoudsopgave Abw

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 6
Hoofdstuk II Het recht op bijstand artt. 7 - 18
§ 1x De kring van rechthebbenden artt. 7 - 10
§ 2x Personen aan wie bijstand kan worden verleend artt. 11 - 12
§ 3x Afstemming van de bijstand artt. 13 - 14
§ 3ax Administratieve boeten artt. 14a - 14f
§ 4x Niet-noodzakelijke kosten artt. 15 - 16
§ 5x Verhouding tot voorliggende voorzieningen artt. 17 - 18
Hoofdstuk III De vorm van de bijstand artt. 19 - 25a
Hoofdstuk IV De hoogte van de bijstand artt. 26 - 62
Afdeling 1x Algemene bijstand artt. 26 - 38
§ 1x Algemeen artt. 26 - 28
§ 2x De bijstandsnorm artt. 29 - 32
§ 3x Verhoging en verlaging van de bijstandsnorm artt. 33 - 38
Afdeling 2x Bijzondere bijstand artt. 39 - 41
Afdeling 3x De middelen artt. 42 - 54
§ 1x Algemeen artt. 42 - 46
§ 2x Het inkomen artt. 47 - 50
§ 3x Het vermogen artt. 51 - 54
Afdeling 4x Aanpassing van bedragen artt. 55 - 62
Hoofdstuk V Het geldend maken van het recht op bijstand artt. 63 - 71
§ 1x De gemeente jegens welke recht op bijstand bestaat artt. 63 - 64
§ 2x Inlichtingenverplichting en onderzoek artt. 65 - 66
§ 3x De aanvraag artt. 67 - 68a
§ 4x Opschorting en herziening van de bijstand art. 69
§ 5x Het besluit tot toekenning of wijziging van bijstand art. 70
§ 6x Overige bepalingen art. 71
Hoofdstuk VI De betaling van de bijstand artt. 72 - 91
§ 1x Algemeen artt. 72 - 77
§ 2x Terugvordering artt. 78 - 91
Hoofdstuk VII Verhaal artt. 92 - 105
Hoofdstuk VIII Aan de bijstand verbonden verplichtingen artt. 106 - 115a
§ 1x Algemeen artt. 106 - 110a
§ 2x Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening artt. 111 - 115a
Hoofdstuk IX Uitvoering en toezicht artt. 116 - 133
§ 1x Verantwoordelijkheid voor de uitvoering artt. 116 - 120
§ 2x Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling artt. 121 - 128
§ 3x Adviesorgaan (vervallen) art. 129
§ 4x Toezicht artt. 130 - 131
§ 5x Beleidsinformatie artt. 132 - 133
Hoofdstuk X Financiering (vervallen) artt. 134 - 137a
Hoofdstuk XI Rechtsbescherming artt. 138 - 140a
Hoofdstuk XII Strafbepalingen artt. 141 - 143
Hoofdstuk XIII Slotbepalingen artt. 144 - 149
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxr
1 12 17 26 37 48 59 68a 78 86 96 106 114a 124 134a 142
2 13 18 27 38 49 60 69 78a 87 96a 107 115 125 135 142a
3 14 19 28 39 50 61 69av 78b 88 97 108 115av 126 136 143
4 14a 20 29 40 51 62 70 78cv 89 98 108a 116 127 137 144
5 14bv 21 30 41 52 63 71 79 90 99 109 117 128 137a 144a
6 14c 22 31 42 53 63av 72 80 91 100 110 118 129 138 145
7 14d 23 32 43 54 64 73 81 92 101 110av 119 130 139 146
8 14e 23a 33 44 55 65 74 82 93 102 111 120 131 139a 147
9 14f 24 34 45 56 66 75 83 93av 103 112 121 132 140 148
10 15 25 35 46 57 67 76 84 94 104 113 122 133 140av 149
11v 16 25av 36v 47v 58v 68 77 85 95 105v 114 123 134v 141  
                               

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 22 545.
Handelingen II 1993-1994, blz. 2966-2998, 3044-3070, 3123; 1994-1995, blz. 1002-1031, 1066-1067.
Kamerstukken I 1994-1995, 22 545 (75, 75a, 75b, 75c, 75d, 75e, 75f).
Handelingen I 1994-1995, zie vergadering d.d. 11 april 1995.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 199Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 355Staatsblad 1995, 676Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatscourant 1996, 43Staatsblad 1996, 248Staatscourant 1996, 121Staatsblad 1996, 619Staatscourant 1996, 247Staatsblad 1997, 63Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 162Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 197Staatsblad 1997, 193Staatscourant 1997, 119Staatsblad 1997, 465Staatscourant 1997, 175Staatsblad 1997, 515Staatsblad 1997, 510Staatsblad 1997, 760Staatscourant 1997, 244Staatsblad 1997, 660Staatscourant 1997, 728Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 791Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 59Staatscourant 1998, 60Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 205Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 289Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 412Staatscourant 1998, 119Staatsblad 1998, 451Staatscourant 1998, 242Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 185Staatscourant, 1999, 122Staatsblad 1999, 355Staatscourant 1999, 243Staatsblad 1999, 542Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 595Staatscourant 2000, 15Staatsblad 2000, 40Staatscourant 2000, 123Staatsblad 2000, 286Staatsblad 2000, 299Staatsblad 2000, 359Staatsblad 2000, 383Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 575Staatscourant 2000, 245Staatsblad 2001, 23Staatsblad 2001, 67Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2000, 628Staatsblad 2001, 109Staatsblad 2001, 225Staatscourant 2001, 122Staatsblad 2001, 426Staatsblad 2001, 481Staatscourant 2001, 198Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 581Staatsblad 2001, 584Staatscourant 2001, 244Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2002, 330Staatscourant 2002, 125Staatscourant 2002, 241Staatsblad 2003, 56Staatscourant 2003, 57Staatscourant 2003, 119Staatsblad 2003, 298Staatsblad 2003, 376Staatsblad. 2003, 386Staatsblad 2004, 50Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 300Staatsblad 2004, 700Staatsblad 2005, 35Staatsblad 2008, 586Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 580.