Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


TREFWOORDENREGISTER

Algemene bijstandswet

 

 

 

 

 
A

Aangifte.
~ Verplichte - ter beschikking gesteld adres.  110a.

Aanpassing bedragen. 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

Aansprakelijkheid.
~ Hoofdelijke -.  84.

Aanvraag.
~ Afwijking indiening -.  63a.
~ Doorzending -64.
~ echtgenoten.  67.
~ Indiening -.  63a.
~ Verordening m.b.t. afwijking indiening -.  63a.

Aanwijzing.
~ m.b.t. goede uitvoering wet.  131.
~ registraties gezamenlijke huishouding.  3.

Administratieve uitvoeringsvoorschriften.  71, 117.

Administratievoering.
~ Verplichting tot behoorlijke -.  112.

Adres.
~ Bijstandverlening belanghebbenden zonder -.  63.
~ Opschorten recht op bijstand bij afwijkend -.  69a.

Adresloze.  63.

Aflossingsbedragen.
~ Afstemming - op omstandigheden.  21.

Afstemmen bijstand.
~ op omstandigheden gezin.  13.
~ op omstandigheden persoon.  13.
~ op tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.  14.

Afstemming boete.
  14a.

Afwijkend adres.

~ Opschorten recht op bijstand bij -.  69a.

Afwijkende uitbetaling algemene bijstand.
  73.

Afwijking.
~ gezamenlijk recht echtgenoten.  13.
~ gezinsverband.  79.
~ indiening aanvraag.  63a.
~ terugvorderingsplicht.  78a.
~ toeslag voor alleenstaanden 21 en 22 jaar.  37.
~ uitbetaling algemene bijstand.  73.
~ verhaalsplicht.  93a.
~ Verordening m.b.t. - afwijking indiening aanvraag.  63a.

Afzien van terugvordering geringe bedragen.
  78b.

Afzien van (verdere) terugvordering.  78c.

Algemene bepalingen voor recht op bijzondere bijstand.  39.

Algemene bijstand.
~ Afwijkende uitbetaling -.  73.
~ Definitie -.  6.
~ Doorbetaling - bij overlijden.  76.
~ Geen - voor bedrijfskapitaal.  28.
~ Hoogte -.  26.
~ In - begrepen vakantietoeslag.  26.
~ Periode van vaststelling van -.  27.
~ Recht op -.  26.
~ Uitbetaling -.  73.
~ Uitbetaling - aan echtgenoten.  72.
~ Verhoging - met loonbelasting en premies.  26

Algemene Kinderbijslagwet.
  2, 55, 125.

Algemene maatregel van bestuur m.b.t.
~ afwijking indiening aanvraag.  63a.
~ beleidsinformatievoorziening.  132.
~ blijk geven zorg te dragen voor een ander.  3.
~ goede uitvoering wet.  145.
~ inhoud boetebesluit.  14c.
~ samenwerking met CWI en UWV.  111.

Algemene nabestaandenwet.
  2, 14f, 125.

Algemene Ouderdomswet.
  2, 14f57, 125.

Algemene wet bestuursrecht.
  14b, 138, 140a.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.  2, 59, 125.

Alimentatie.
~ Verplichting tot vorderen -.  108.

Alimentatieovereenkomst. 
94.

Alimentatieplicht.
~ Niet nakomen -.  96.

Alleenstaande.
~ Definitie -.  4.

Alleenstaanden.
~ Afwijking toeslag voor - 21 en 22 jaar.  37.

Alleenstaande ouder.
~ Definitie -.  4.

Ambtshalve vaststelling recht op bijstand.  67.

Arbeidsgehandicapte.
  114.
~ Werkzaamheden - op proefplaats.  115.

Arbeidsinschakeling.
~ Plan gericht op vergroten -.  70.
~ Verplichting tot -.  113.
 
 

 

B

Bedrag om niet.
~ Bedrijfskapitaal in de vorm van -.  22.

Bedrijfskapitaal.
~ Bijstand ter voorziening in -.  8.
~ Geen algemene bijstand voor -.  28.
~ Geen voorschot voor -.  74.
~ in de vorm van bedrag om niet.  22.
~ in de vorm van geldlening/borgtocht.  22.

Bedrijfsuitoefening.
~ Verplichting tot doelmatige -.  112.

BeŽindiging.
~ bijstand.  69.
~ dan wel lager vaststellen bijstand.  14.
~ Verlagen bijstandsnorm of toeslag i.v.m. - opleiding.  36.

Belanghebbende.
  84.

Beleidsinformatievoorziening.
  132.

Beleidsplan.
  118.

Beleidsverslag. 
118.

Bemiddeling noodzakelijk voor voorliggende voorziening.  18.

Beroep in cassatie m.b.t. art. 3.
  139a.

Beroepsuitoefening.
~ Verplichting tot doelmatige -.  112.

Beslag.
~ Bijzondere bijstand niet vatbaar voor -.  77.

Beslagvrije voet.
  77.

Beslistermijn.
  68.
~ Opschorting -.  68.

Besluit.
~ Gelijkstelling met -.  138.
~ indien onvoldoende gegevens.  68.
~ Bijlage m.b.t. rechten en plichten bij - tot toekenning,
   voortzetting of herziening bijstand.  70.

Bestaansvoorziening.
~ Bevordering zelfstandige -.  111.

Betaaltermijn.
  96.

Bevoegde gemeente.
  63.
~ bij terugvordering.  85.
~ bij verhaal.  96a.

Bevoorrechte in schuld. 
89.

Bevordering zelfstandige bestaansvoorziening. 
111.

Bijlage m.b.t. rechten en plichten bij besluit tot toekenning,
   voortzetting of herziening bijstand.
  70.

Bijstand (zie ook: Algemene bijstand).
~ aan adresloze.  63.
~ aan Nederlander.  7.
~ Aanvang recht op -.  68a.
~ aan vreemdeling.  7.
~ aan zelfstandige.  8, 23.
~ aan zelfstandige in buitenland.  144a.
~ aan zelfstandige voor bedrijfsschuld.  15.
~ Afstemmen - op omstandigheden persoon en gezin.  13.
~ BeŽindiging -.  69.
~ Bijstandsnormen voor gehuwden indien ťťn
   echtgenoot geen recht op - heeft.  32.
~ bij wijze van voorschot.  25, 74.
~ Definitie kosten van -.  90.
~ Definitieve vaststelling - aan zelfstandige.  23.
~ Geen - indien sprake van ontwikkelingsgeneeskunde.  17.X
~ Geen - indien voorliggende voorziening.  17.
~ Herziening -.  70.|
~ in de vorm van geldlening/borgtocht in overigeX
   situaties.  24.
~ in de vorm van krediethypotheek.  20.
~ niet vatbaar voor vervreemding/verpanding.  77.
~ Onverwijlde - op last van voorzitter GS.  140.
~ Opschorten recht op -.  69.
~ Opschorten recht op - bij afwijkend adres.  69a.
~ Recht op - indien eigen woning.  20.
~ Schriftelijke/ambtshalve vaststelling recht op -.  67.
~ Terugvordering - in de vorm van geldlening/borgtocht.  83.
~ Terugvordering van ten onrechte verleende -.  81.
~ ter voorziening in bedrijfskapitaal.  8.
~ Tijdelijk weigeren -.  14.
~ Toekenning -.  70.
~ Uitsluiting van -.  9.
~ Uitzondering uitsluiting -.  11.
~ Verrekening - met voorschot.  75.
~ voor schulden.  15.
~ voor voorbereidingskosten zelfstandige.  23a.
~ Voortzetting -.  70.
~ Vorm van -.  19.

Bijstandsnorm.
~ Toeslag op de -.  33.
~ Verlagen - gehuwden indien bepaalde kosten kunnen
   worden gedeeld.  34.
~ Verlagen - of toeslag indien geen woonkosten.  35.
~ Verlagen - of toeslag i.v.m. beŽindiging opleiding.  36.

Bijstandsnormen.
~ 18, 19 en 20-jarigen.  29.
~ 21-jarigen of ouder.  30.
~ 65-jarigen of ouder.  30.
~ Verordening verhoging of verlaging -.  38.
~ voor gehuwden indien ťťn echtgenoot geen recht op
   bijstand heeft.  32.
~ voor personen in een inrichting.  31.

Bijzondere bijstand.
~ aan persoon 18, 19 of 20 jaar.  10.
~ Algemene bepalingen voor recht op -.  39.
~ bij ontoereikende middelen ouders.  10.
~ Definitie -.  6.
~ indien onderhoudsrecht niet ten gelde kan worden
   gemaakt.  10.
~ niet vatbaar voor beslag.  77.
~ Verhoging - met loonbelasting en premies.  39.
~ voor duurzame gebruiksgoederen.  21.

Boete.
  14a t/m 14f.
~ Afstemming -.  14a.
~ bij niet nakomen inlichtingenverplichting.  14a.
~ Geen - hangende onderzoek OM.  14d.
~ Geen strafvordering bij reeds opgelegde -.  142a.
~ Termijn waarbinnen - wordt opgelegd.  14e.

Boetebesluit.
~ Inhoud -.  14c.

Borgtocht.
  15, 21, 22, 24, 83.

Briefadres.
~ Verplichte aangifte ter beschikking gesteld -.  110a.

Brutominimumloon.
~ Definitie -.  58.

Buitenland.
~ Bijstand aan zelfstandige in -.  144a.

Burgemeester en wethouders.
~ Definitie -.  1.
~ Gegevensverstrekking door -.  125.
~ Uitvoering wet door -.  116.
~ Voorlichting door -.  119.

Burgerlijk Wetboek. 
9, 43, 47, 63, 89, 93, 94, 96, 98, 108a.

 

 

C

Cassatie.
~ Beroep in - m.b.t. art. 3.  139a.

Cautie. 
14b.

Centrale organisatie werk en inkomen (CWI).
~ Definitie -.  1.
~ Samenwerking met - en UWV.  111.

Citeertitel. 
149.

CliŽntenparticipatie. 
118.

CWI.
Zie: Centrale organisatie werk en inkomen.

 

 

D

Derden.
~ Gegevensverstrekking B&W aan -.  128.

Derdenbetalingen.
~ Verplichte machtiging -.  109.

Domiciliegeschil.
  64.

Doorbetaling algemene bijstand bij overlijden.
  76.

Doorzending aanvraag.
  64.

Draagkracht.
~ Vaststelling -.  40.

Drempelbedrag.
  41.

Duurzame gebruiksgoederen.
~ Bijzondere bijstand voor -.  21.
 
 

 

E

Echtgenoot.
~ Bijstandsnormen voor gehuwden indien ťťn - geen
   recht op bijstand heeft.  32.
~ Inkomen niet-rechthebbende -.  50.|

Echtgenoten.
~ Aanvraag -.  67.
~ Gezamenlijk recht -.  13.
~ Uitbetaling algemene bijstand aan -.  72.

Eigen woning.
~ Recht op bijstand indien -.  20.

Erfenis.
Zie: Nalatenschap.

Evaluatie.
  146.

Executoriale titel. 
14f, 87, 96.

Experimenteerartikel.
~ Vervaldatum -.  147.

 

 

F

Frauderegistratie.  133.

 

 

G

Gebruikelijke vakantieduur9.

Gebruiksgoederen.
~ Bijzondere bijstand voor duurzame -.  21.

Geen recht op algemene bijstand.
  9|
~ voor bedrijfskapitaal.  28.
~ voor personen van 18, 19 of 20 jaar in een inrichting.  9.
~ voor studerenden.  9.

Geen recht op bijstand. 
9.
~ Bijstandsnormen voor gehuwden indien ťťn echtgenoot
   heeft.  32.
~ indien sprake van ontwikkelingsgeneeskunde.  17.
~ indien voorliggende voorziening.  17.
~ voor dienstplichtigen.  9.
~ voor gedetineerden.  9.
~ voor personen jonger dan 18 jaar.  9.
~ voor personen van 18, 19 of 20 jaar in inrichting.  9.
~ voor stakers.  9.
~ wegens verblijf in buitenland.  9.

Gegevens.
~ Besluit indien onvoldoende -.  68.
~ Instanties en personen die verplicht zijn - te
   verstrekken.  122.
~ Misdrijf bij onjuiste/geen -.  141.
~ Onderzoek juistheid -.  68.
~ Statistische -.  133.

Gegevensverstrekking.
~ door B&W.  125.

Geheimhoudingsplicht. 
123.

Gehuwd.
~ Als - mede aangemerkt.  3.

Gehuwden. |
~ Bijstandsnormen voor - indien ťťn echtgenoot geen
   recht op bijstand heeft.  32.
~ Verlagen bijstandsnorm - indien bepaalde kosten
   kunnen worden gedeeld.  34.

Geldlening.
~ Verplichtingen m.b.t. -.  110.

Geldlening/borgtocht.
~ Bedrijfskapitaal in de vorm van -.  22.
~ Bijstand in de vorm van - in overige situaties.  24.
~ Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen
   in de vorm van -.  21.
~ Terugvordering bijstand in de vorm van -.  83.

Gelijkstelling met besluit.
  138.

Gemeente(n).
~ Bevoegde -.  63.
~ Bevoegde - bij terugvordering.  85.

Gemeentewet. 
14f, 96, 118.|

Geregistreerd partnerschap.  3.

Geringe bedragen.
~ Afzien van terugvordering -.  78b.

Gezamenlijke huishouding. 
3.
~ Aanwijzing registraties -.  3.

Gezamenlijk recht echtgenoten.
  13.

Gezin.
~ Afstemmen bijstand op omstandigheden persoon en -.  13|
~ Definitie -.  4.

Gezinsverband.
~ Afwijking -.  79.

Giften.
  44.

GS.
~ Onverwijlde bijstand op last van voorzitter -.  140.
 
 

 

H

Heffingskorting buiten beschouwing bij vaststelling recht.  26.

Heronderzoek. 
66.

Herstel verzuim. 
69.

Herziening bijstand.  70.

Hoofdelijke aansprakelijkheid.  84.

Hoorplicht.
  14b.

Huursubsidiewet. 
43, 122.
 
 

 

I

Indexering van door rechter vastgestelde verhaalsbedrag.  97.

Indiening aanvraag.
  63a.|
~ Afwijking -.  63a.
~ Verordening m.b.t. afwijking -.  63a.

Indiening verzoekschrift bij rechtbank.  103.

Informatieplicht bij vermoedelijk misdrijf.
  124.

Informatievoorziening.
  132.

Inhoud.
~ boetebesluit.  14c.
~ terugvorderingsbesluit.  86
~ verhaalsbesluit.  102.

Inkomen.
~ Definitie -.  47.
~ in natura.  48.
~ i.v.m. onderhuurder of kostganger.  48.
~ niet-rechthebbende echtgenoot.  50.

Inkomsten.
~ Terugvordering indien - achteraf.  82.
~ Verordening vrijlating -.  43.

Inlichtingenbureau.  122.
~ Definitie Inlichtingenbureau.  1.

Inlichtingenverplichting.
  65, 66, 121.
~ Boete bij niet nakomen -.  14a.
~ Strafmaat niet-nakoming - bij verhaal.  141.

Inlichtingenverstrekking.
  101.

In natura.
~ Inkomen -.  48.

Inrichting.
~ Bijstandsnormen voor personen in een -.  31.
~ Definitie -.  1.
~ Vrijheidsstraf buiten -.  9.

Instanties.
~ en personen die verplicht zijn gegevens te verstrekken.  122.

Inspectie Werk en Inkomen (IWI).  130.

Inwerkingtreding.
  148.

IWI.
Zie: Inspectie Werk en Inkomen.

 

 

K

Kennisgeving.  14b.

Kind.
~ Definitie -.  4.
~ Definitie ten laste komend -.  4.

Kinderbijslag.
~ Definitie -.  2.

Kosten van bijstand.
~ Definitie -.  90.

Kostganger.
~ Inkomen i.v.m. -.  48.

Krediethypotheek. 
20, 53.
~ Bijstand in de vorm van -.  20.
~ Verplichtingen m.b.t. vestiging -.  110.

 

 

L

Lening.
~ Renteloze - zelfstandige.  25a.

Loonbelasting.
~ Berekening - en premies.  55.
~ Verhoging algemene bijstand met - en premies.  26.
~ Verhoging bijzondere bijstand met - en premies.  39.

 

 

M

Maatregel.  14.

Machtiging.
~ Verplichte - derdenbetalingen.  109.
~ Verrekening voorschot UWV zonder -.  75.

Mandatering.
  120.

Medewerking.
~ Verplichtingen tot -.  108a.

Middelen.
~ Definitie -.  42.
~ Mede tot - gerekend.  43.
~ Netto in aanmerking te nemen -.  45.
~ Niet tot - gerekend.  43.

Minimumjeugdloon.
~ Definitie -.  37.

Minimumloon.
~ Definitie bruto-.  58.
~ Definitie netto-.  55.

MinisteriŽle regeling m.b.t.
~ afwijking terugvorderingsplicht.  78a, 78c.
~ afwijking verhaalsplicht.  93a.
~ art. 43:2j en n43.
~ art. 70.  70.
~ beleidsplan/-verslag.  118.
~ goede uitvoering wet.  145.

Misdrijf.
~ Informatieplicht bij vermoedelijk -.  124.

 

 

N

Nadere regels. Zie: Algemene maatregel van bestuur /
   MinisteriŽle regeling.

Nalatenschap.

~ Verhaal op -.  100.

Natura.
~ Inkomen in -.  48.

Nederlander.
~ Bijstand aan -.  7.

Netto in aanmerking te nemen middelen.  45.

Nettominimumloon.
~ Definitie -.  55, 59.

Niet-noodzakelijke kosten van het bestaan.
  16.

Niet-rechthebbende echtgenoot.
~ Inkomen -.  50.

Noodzakelijke scholing.
~ Geen verplichtingen bij -.  114.

 

 

O

OM.
~ Geen boete hangende onderzoek -.  14d.

Onbetaalde arbeid.
~ Verplichte melding -.  115.

Onderhoudsplichtigen.
~ Verhaal op -.  93.

Onderhuurder.
~ Inkomen i.v.m. -.  48.

Ondernemer in de binnenvaart.

~ Definitie -.  63.

Onderzoek.
~ en heronderzoek.  66.
~ Geen boete hangende - OM.  14d.
~ juistheid gegevens.  68.

Onderzoekstermijn.
  71.

Ongehuwd.
~ Als - mede aangemerkt.  3.

Ontwikkelingsgeneeskunde.
~ Geen bijstand indien sprake van -.  17.

Onverwijlde bijstand op last van voorzitter GS.
  140.

Onvoldoende besef van verantwoordelijkheid.
~ Terugvordering bij -.  81.

Onvoldoende gegevens.
~ Besluit indien -.  68.

Onvoldoende medewerking.
~ Lager vaststellen bijstand i.v.m. -.  14.

Onze Minister.
~ Definitie -.  1.

Opleiding.
~ Verlagen bijstandsnorm of toeslag i.v.m. beŽindiging -.  36.

Opschorten recht op bijstand.
  69.
~ bij afwijkend adres.  69a.

Opschorting
.
~ beslistermijn.  68.
~ Termijn periode -.  71.
~ vervaldatum.  147.

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.  125.

Oudedagsvoorziening.
~ Buiten beschouwing te laten particuliere -.  49.

Overeenkomstige toepassing artt. 14f, 89 en 90.
  105.

Overlijden.
~ Doorbetaling algemene bijstand bij -.  76.

Overlijdensuitkering.  76.

 

 

P

Partnerschap.
~ Geregistreerd -.  3.

Passende arbeid.
~ Definitie.  113.

Periode.
~ Termijn - opschorting.  71.
~ van vaststelling van algemene bijstand.  27.

Personen.
~ Instanties en - die verplicht zijn gegevens te verstrekken.  122.
~ Bijstandsnormen voor - in een inrichting.  31.

Persoon.
~ Afstemmen bijstand op omstandigheden - en gezin.  13.
~ Bijzondere bijstand aan - 18, 19 of 20 jaar.  10.

Plan gericht op vergroten arbeidsinschakeling. 
70.

Premies.
  43.
~ Berekening loonbelasting en -.  55.
~ Definitie - volksverzekeringen.  2.
~ Definitie - werknemersverzekeringen.  2.
~ Verhoging algemene bijstand met loonbelasting en -.  26|
~ Verhoging bijzondere bijstand met loonbelasting en -.  39.

Prijsindexcijfer.
~ Definitie -.  55.

Proefplaats.
~ Werkzaamheden arbeidsgehandicapte op -.  115.

 

 

R

Rechtbank.
~ Indiening verzoekschrift bij -.  103.

Rechten en plichten.
~ Bijlage m.b.t. - bij besluit tot toekenning, voortzetting of
   herziening bijstand.  70.

Rechterlijke maatstaven bij beoordeling bestaan
   verhaalsrecht.
  95.

Rechterlijke uitspraak. 
96.

Reformatio in peius.
  140a.

Renteloze lening zelfstandige.
  25a.

 

 

S

Samenwerking met CWI en UWV.  111.

Schenking.
~ Verhaal in geval van -.  99.

Scholing.
~ Geen verplichtingen bij noodzakelijke -.  114.

Schriftelijke vaststelling recht op bijstand. 
67.

Schriftelijke waarschuwing.
  14, 14a.

Schuld.
~ Bevoorrechte in -.  89.

Schulden.
~ Bijstand voor -.  15.
~ Bijzondere bijstand voor -.  15.

Sociale activering.
~ Ontheffing sollicitatieverplichting vanwege -.   114a.

Sociale verzekeringsbank.
~ Definitie -.  1.

Sofinummer.
~ Toekenning - door minister.  127.
~ Vastlegging -.  126.

Sollicitatieverplichting.
~ Ontheffing - vanwege sociale activering.  114a.

Statistische gegevens.
  133.

Strafmaat niet-nakoming inlichtingenverplichting bij verhaal. 
141.

Strafvervolging.
~ Una via m.b.t. -.  14d.

Strafvordering.
~ Geen - bij reeds opgelegde boete.  142a.

Studiefinanciering.
~ Waardering -.  48.

Subsidiebepalingen.
~ niet van toepassing.  21.

SVB.
Zie: Sociale verzekeringsbank.

 

 

T

Ten laste komend kind.
~ Definitie -.  4.

Tenuitvoerlegging.
  14f, 87, 96.

Termijn.
~ periode opschorting.  71.
~ waarbinnen boete wordt opgelegd.  14e.

Terugvordering.
~ Afzien van - geringe bedragen.  78b.
~ Afzien van (verdere) -.  78c.
~ Betaling UWV bij -.  75.
~ Bevoegde gemeente bij -.  85.
~ bij niet nakomen verplichting.  81, 84.
~ bij onvoldoende besef van verantwoordelijkheid.  81.
~ bijstand in de vorm van geldlening/borgtocht.  83.
~ indien inkomsten/vermogen achteraf.  82.
~ van ten onrechte verleende bijstand.  81.
~ voorschot.  80.

Terugvorderingsbesluit.
~ Inhoud -.  86.

Terugvorderingsplicht.  78.
~ Afwijking -.  78a.

Tijdelijk weigeren bijstand. 
14.

Toekenning bijstand. 
70.

Toepasselijkheid artt. 14f, 89 en 90.
  105.

Toeslag.
~ Afwijking - voor alleenstaanden 21 en 22 jaar.  37.
~ op de bijstandsnorm.  33.
~ Verlagen bijstandsnorm of - indien geen woonkosten.  35.
~ Verlagen bijstandsnorm of - i.v.m. beŽindiging opleiding.  36.

Toeslagenwet.
  14f, 75.

Toezicht op uitvoering wet.
  130.

Trajectplan.
  70.

 

 

U

Uitbetaling algemene bijstand.  73.
~ aan echtgenoten.  72.
~ Afwijkende -.  73.

Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige
   diensttijd veteranen. 
43.

Uitsluiting van bijstand
9.
~ Uitzondering -.  11.

Uitvoering.
~ Aanwijzing m.b.t. goede - wet.  131.
~ Goede - wet.  145.
~ Toezicht op - wet.  130.
~ wet door B&W.  116.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
.
~ Definitie -.  1.
~ Samenwerking met CWI en -.  111.
~ Verrekening voorschot - zonder machtiging.  75.

Uitvoeringskosten.
~ Rijksvergoeding -.  137.

Uitvoeringsvoorschriften.
~ Administratieve -.  71, 117.
~ voor gemeenteambtenaren.  120.

Uitzondering uitsluiting bijstand
11.

Una via.
~ m.b.t. strafvervolging.  14d.

UWV.
Zie: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

 

V

Vakantieduur.
~ Gebruikelijke -.  9.

Vakantietoeslag.
  26, 46.
~ Uitbetaling -.  73.

Vastlegging sofinummer. 
126.

Vaststelling.
~ draagkracht.  40.
~ Periode van - van algemene bijstand.  27.
~ Schriftelijk/ambtshalve - recht op bijstand.  67.

Verdrag inzake verhaal in het buitenland van uitkeringen
   tot onderhoud.
  108.

Verhaal.
~ in geval van schenking.  99.
~ op nalatenschap.  100.
~ op onderhoudsplichtigen.  93.
~ Strafmaat niet-nakoming inlichtingenverplichting bij|-.  141.
~ Verzet tegen besluit tot -.  96.

Verhaalsbedrag.
~ Indexering van door rechter vastgestelde -.  97.
~ Wijziging - door gewijzigde omstandigheden.  98.

Verhaalsbesluit.
~ Inhoud -.  102.
~ Verzet tegen -.  96.

Verhaalsplicht.
  92.
~ Afwijking -.  93a.

Verhaalsrecht.
~ Rechterlijke maatstaven bij beoordeling bestaan -.  95.

Verhoging.
~ algemene bijstand met loonbelasting en premies.  26.
~ bijzondere bijstand met loonlasting en premies.  39.
~ Verordening - of verlaging bijstandsnormen.  38.

Verlagen bijstandsnorm.
~ gehuwden indien bepaalde kosten kunnen worden
   gedeeld.  34.
~ of toeslag indien geen woonkosten.  35.
~ of toeslag i.v.m. beŽindiging opleiding.  36.

Verlaging.
~ Verordening verhoging of - bijstandsnormen.  38.

Vermoedelijk misdrijf.
~ Informatieplicht bij -.  124.

Vermogen.
~ Buiten beschouwing te laten in de woning gebonden -.  20.
~ Definitie -.  51.
~ Niet als - aangemerkt.  52.
~ Terugvordering indien - achteraf.  82.
~ Vrij te laten -.  54.
~ Waardering -.  53.

Verordening.
~ inzake maximale toeslag.  38.
~ m.b.t. afwijking indiening aanvraag.  63a
~ verhoging of verlaging bijstandsnormen.  38.
~ vrijlating inkomsten.  43.

Verpanding.
~ Bijstand niet vatbaar voor -.  77.

Verplicht.
~ Instanties en personen die - zijn gegevens te verstrekken. 122.

Verplichte.
~ aangifte ter beschikking gesteld briefadres.  110a.
~ machtiging derdenbetalingen.  109.
~ melding onbetaalde arbeid.  115.

Verplichting(en).
~ Geen - bij noodzakelijke scholing.  114.
~ m.b.t. geldlening.  110.
~ m.b.t. vestiging krediethypotheek.  110.
~ Niet opleggen -.  107.
~ Soorten van -.  106.
~ Terugvordering bij niet nakomen -.  81, 84.
~ tot arbeidsinschakeling.  113.
~ tot behoorlijke administratievoering.  112.
~ tot doelmatige bedrijfs-/beroepsuitoefening.  112.
~ tot medewerking.  108a.
~ tot vorderen alimentatie.  108.

Verrekening.
~ bijstand met voorschot.  75.
~ voorschot UWV zonder machtiging.  75.

Verrichten onbetaalde arbeid.
  115.

Vervaldatum experimenteerartikel.
  147.

Vervaltermijn. 
81, 104.

Vervreemding/verpanding.
~ Bijstand niet vatbaar voor -.  77.

Verzet tegen verhaalsbesluit.  96.

Verzoekschrift.
~ Indiening - bij rechtbank.  103.

Verzuim.
~ Herstel -.  69.

Vestiging krediethypotheek.
~ Verplichtingen m.b.t. -.  110.

Volksverzekeringen.
~ Definitie premies -.  2.

Voorbereidingskosten
~ Bijstand voor - zelfstandige.  23a.
~
zelfstandige.  8.

Voorlichting/bemiddeling noodzakelijk voor voorliggende
   voorziening.
  18.

Voorlichting door B&W.
  119.

Voorliggende voorziening.
~ Definitie -.  6.
~ Geen bijstand indien -.  17.
~ Voorlichting/bemiddeling noodzakelijk voor -.  18.

Voorschot.
~ Bijstand bij wijze van -.  25, 74.
~ Geen - voor bedrijfskapitaal.  74.
~ Terugvordering -.  80.
~ Verrekening - UWV zonder machtiging.  75.

Voortzetting bijstand.
  70.

Voorzitter GS.
~ Onverwijlde bijstand op last van -.  140.

Vorderen.
~ Verplichting tot - alimentatie.  108.

Vorm van bijstand.  19.

Vreemdeling.
~ Bijstand aan -.  7.
~ Schriftelijke verklaring -.  7.

Vreemdelingenwet. 
7, 122, 125.

Vrijheidsstraf buiten inrichting.
  9.

Vrijlating inkomsten.
~ Verordening -.  43.

Vrij te laten vermogen. 
54.

 

 

W

Waardering.
~ studiefinanciering.  48.
~ vermogen.  53.

Waarschuwing.
~ Schriftelijke -.  14, 14a.

Weigeren bijstand.
~ Tijdelijk -.  14.

Werkloosheidswet.
  2, 9, 14f, 75.

Werknemersverzekeringen.
~ Definitie premies -.  2.

Werkzaamheden arbeidsgehandicapte op proefplaats.  115.

Wet arbeid en zorg.
  14f.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.  8, 14f.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
   jonggehandicapten.
  14f.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.  14f.

Wet bevordering eigenwoningbezit.  43.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  14f, 21, 77,
   78c, 8796, 97,103, 105.

Wetboek van Strafrecht.
  14d.

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
  
63, 110a.

Wet inkomensvoorziening kunstenaars.  9, 14f, 17, 20, 125.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
   arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  14f, 125.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
   arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
  14f, 122, 125.

Wet inkomstenbelasting 2001. 
5, 26, 42, 43.

Wet inschakeling werkzoekenden.
  9, 36, 43, 50, 113, 114, 122.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 
37, 55, 58.

Wet op bijzondere medische verrichtingen. 
17.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  14.

Wet op de identificatieplicht.
  65.

Wet op de loonbelasting 1964
26, 39, 90.

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.
  114, 115,

Wet op het consumentenkrediet. 
15.

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
   onderzoek. 
122.

Wet sociale werkvoorziening.
  113.

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
  1,
   14, 14a, 63a, 66, 69, 78c, 84, 113, 125, 130.

Wet studiefinanciering 2000.
  36, 48, 50, 60, 122.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
   9, 36, 48, 50, 122.

Wet toezicht kredietwezen 1992.
  15.

Wijziging.
~ verhaalsbedrag door gewijzigde omstandigheden.  98.

Woning.
~ Definitie -.  5.
~ Recht op bijstand indien eigen -.  20.

Woonkosten.
~ Verlagen bijstandsnorm of toeslag indien geen -.  35.

Woonplaats.
  63.

 

 

Z

Zelfstandige(n).
~ Bevordering - bestaansvoorziening.  111.
~ Bijstand aan arbeidsongeschikte -.  8.
~ Bijstand aan startende - met levensvatbaar bedrijf.  8.
~ Bijstand aan -.  8.
~ Bijstand aan - in buitenland.  144a.
~ Bijstand aan - voor bedrijfsschuld.  15.
~ Bijstand voor voorbereidingskosten -.  23a.
~ Bijstandverlening -.  8, 22, 23, 53, 63.
~ Definitie -.  5.
~ Renteloze lening -.  25a.
~ Uitzondering uitsluiting - met niet-levensvatbaar bedrijf.  8.
~ Voorbereidingskosten -.  8.

Ziekenfondspremie.
~ Definitie -.  2.

Ziekenfondswet. 
2, 59, 125.

Ziektewet.
  14f.

Zorg
~ Blijk geven - te dragen voor een ander.  3.
Zwijgrecht.  14b.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw kort bestek | Abw-praktijk | geschiedenis | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x