Art. 2. [Definitie premies volks- en werknemersverzekeringen, ziekenfondspremie en kinderbijslag]  [Geschiedenisversie 12 april 1995 Stb. 1996, 134 Stb. 1997, 178 + bisStb. 1997, 789 Stb. 2003, 376]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. premies volksverzekeringen: de premies op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, behoudens de nominale premie op grond van die wet;
b. premies werknemersverzekeringen: de premie op grond van de Werkloosheidswet;
c. ziekenfondspremie: de premie op grond van de Ziekenfondswet, behoudens de nominale premie;
d. kinderbijslag: kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.