Art. 5. [Definitie zelfstandige en woning]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1997, 510Stb. 1998, 742Stb. 2000, 571Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA5019AD3412]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
zelfstandige: de belanghebbende van 18 tot 65 jaar die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:
1º. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
2º. voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en
3º. alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt.
-2. Onder een woning wordt mede verstaan een woonwagen en een woonschip.