Art. 38.¹ [Verordening verhoging of verlaging bijstandsnormen]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 791Stb. 2003, 376Stb. 2008, 586]      [JurisprudentieLJN AA3501AA4623AA8683AD4723AE3712AE8643]
-1. Het gemeentebestuur stelt bij verordening vast voor welke categorieën de bijstandsnorm wordt verhoogd of verlaagd en op grond van welke criteria de hoogte van die verhoging of verlaging wordt bepaald.
-2. In de verordening, bedoeld in het eerste lid, stelt het gemeentebestuur in elk geval vast dat:
a. onverminderd artikel 35, 36 en 37, de toeslag, bedoeld in artikel 33, voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt bepaald op het in dat artikel genoemde maximumbedrag;
b. jegens een belanghebbende niet gelijktijdig gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid.
-3. In de verordening worden uitsluitend verhogingen of verlagingen vastgesteld als bedoeld in de artikelen 33 tot en met 37.
-4. Verhoging of verlaging van de bijstandsnorm of afwijkende vaststelling van de toeslag vindt plaats onverminderd artikel 13, eerste lid.

1. Ingevolge artikel 78a van de Wet werk en bijstand geldt de verordening als de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van Wet werk en bijstand, red.