Art. 45. [Netto in aanmerking te nemen middelen]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 244Stb. 1997, 789Stcrt. 1998, 60Stcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 243Stcrt. 2000, 245Stcrt. 2001, 244Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3468AE2699]
-1. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van:
a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting;
b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en ziekenfondspremie dan wel een inhouding die met één of meer van deze premies overeenkomt;
c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en daarmee vergelijkbare regelingen; en
d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen.
-2. Bij de bijstandverlening aan een zelfstandige worden de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven, gesteld op 20 procent van dat inkomen.