Art. 48. [Inkomen in natura en i.v.m. onderhuurder of kostganger | Waardering studiefinanciering]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200Stb. 1995, 676Stb. 1995, 691Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 244Stcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 243Stb. 2000, 286 + bisStcrt. 2000, 245Stb. 2001, 225Stcrt. 2001, 244Stcrt. 2002, 241Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3508AE3719]
-1. Indien inkomen in natura in aanmerking wordt genomen, wordt de waarde daarvan vastgesteld op de daaruit voortvloeiende lagere bestaanskosten.
-2. Het inkomen uit studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 wordt in aanmerking genomen naar het normbedrag voor levensonderhoud waarnaar deze is berekend, met dien verstande dat het normbedrag voor levensonderhoud als bedoeld in artikel 3.2 van die wet wordt gesteld op:
a. voor een thuisinwonende studerende: €|271,06 per kalendermaand;
b. voor een uitwonende studerende: €|486,94 per kalendermaand.
-3. De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt in aanmerking genomen naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet.
-4. Indien de belanghebbende de woning bewoont met één of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, worden de daaruit voortvloeiende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan als inkomen in aanmerking genomen voor zover burgemeester en wethouders daarmee nog geen rekening hebben gehouden bij de vaststelling van de verhoging of verlaging van de bijstandsnorm als bedoeld in afdeling 1, paragraaf 3.