Art. 58. [Aanpassing bedrag art. 41 | Definitie brutominimumloon]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
-1. Onze Minister herziet, met ingang van de dag waarop het brutominimumloon wijzigt, met het percentage van deze wijziging, het in artikel 41 genoemde bedrag.
-2. Onder brutominimumloon, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedrag.