Art. 65.¹ [Inlichtingenverplichting]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1996, 248Stb. 1997, 193;  Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386Stb. 2004, 300]      [JurisprudentieLJN AA3687AA3771AA3968AA4021AA4072AA4136AA4808AA5668AA5738AA6711AA6725AA7064AA7084AA8239AA8680AA8691AA8926AA8961AB0237AB0578AB0596AB1261AB2256AB3331  AD3773AD3847AD6630AD7844AE0154AE0165AE1085AE1887AE3170AE3721AE3802AE4236AE4247AE6057AE6822AE7316AE9538AF0896AR7248AT0206AT0233AT0237]
-1. De belanghebbende doet aan burgemeester en wethouders op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand, het geldend maken van het recht op bijstand, de hoogte of de duur van de bijstand, of op het bedrag van de bijstand dat aan hem wordt betaald.
-2. De belanghebbende is verplicht aan burgemeester en wethouders desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
-3. De belanghebbende is voorts verplicht aan burgemeester en wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
-4. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet ten aanzien van een belanghebbende op wie de verplichting, bedoeld in het vierde lid ², rust, de identiteit vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht en nemen de aard en het nummer daarvan op in de administratie.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 65 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 65 met ingang van 1 februari 2005, red.
2. Volgens de redactie dient "vierde lid" te worden vervangen door: derde lid.