Art. 68. [Beslistermijn | Onderzoek juistheid gegevens | Besluit indien onvoldoende gegevens]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1997, 510Stb. 2001, 625Stb. 2001, 692Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AB1309AD9662AF0905]
-1. Burgemeester en wethouders stellen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag door de Centrale organisatie werk en inkomen bij een aanvraag als bedoeld in artikel 63a, eerste of vierde lid, of door burgemeester en wethouders bij een aanvraag als bedoeld in artikel 63a, tweede of derde lid, vast of recht op bijstand bestaat. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige bijstand te ontvangen, bedraagt deze termijn dertien weken.
-2. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige bijstand te ontvangen, kunnen burgemeester en wethouders de termijn, bedoeld in de tweede volzin van het eerste lid, met ten hoogste dertien weken verlengen indien zij niet in staat zijn tijdig een besluit te nemen. Van de verlenging doen zij mededeling aan de belanghebbende, onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor het nemen van een besluit zal verstrijken.
-3. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot toekenning van bijstand dan nadat de juistheid en volledigheid van de door de belanghebbende verstrekte gegevens is onderzocht.
-4. Als buiten toedoen van de belanghebbende het onderzoek naar de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens niet binnen de beslistermijn kan worden voltooid, besluiten burgemeester en wethouders op de aanvraag op voet van de dan bekende gegevens.