Art. 69a. [Opschorten recht op bijstand bij afwijkend adres]  [GeschiedenisStb. 2001, 67Stb. 2003, 376]
-1. Indien bij de beoordeling van het recht op bijstand blijkt dat het door een belanghebbende verstrekte adres van hemzelf, van zijn echtgenoot of van een kind afwijkt van het adres waaronder de betrokkene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven, schorten burgemeester en wethouders het recht op bijstand op.
-2. Geen opschorting vindt plaats:
a. indien de afwijking redelijkerwijs geen gevolgen kan hebben voor het recht op of de hoogte van de bijstand;
b. indien de belanghebbende van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt;
c. indien daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders dringende redenen aanwezig zijn.
-3. Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en stellen hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen binnen een door burgemeester en wethouders te stellen termijn.
-4. De opschorting wordt beƫindigd zodra het aan burgemeester en wethouders gebleken is dat de afwijking niet meer bestaat. Indien de afwijking ook na de krachtens het derde lid gestelde termijn nog bestaat, herzien burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de bijstand, of trekken zij dit in, met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort.