Art. 71. [Termijn periode opschorting en onderzoekstermijn | Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz | Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]
-1. Bij ministeriƫle regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot: [RauIIB]
a. de periode die de opschorting van de bijstand, bedoeld in artikel 69, eerste lid, ten hoogste mag duren;
b. de termijn waarbinnen burgemeester en wethouders de onderzoeken verrichten, bedoeld in artikel 66, derde, vijfde en zesde lid. [RfvIIB]
-2. Bij ministeriƫle regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan artikel 66, eerste lid;
b. de inhoud van de onderzoeken, bedoeld in artikel 66, tweede, derde, vijfde en zesde lid;
c. de voorwaarden waaronder van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde termijnen kan worden afgeweken ten aanzien van de onderzoeken, bedoeld in artikel 66, derde en zesde lid; [RauIIB] [RfvIIB]
d. de gevallen waarin kan worden afgezien van het onderzoek, bedoeld in artikel 66, zesde lid. [RauIIB]