Art. 83. [Terugvordering bijstand in de vorm van geldlening/borgtocht]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AD9031AE6166AF1408]
-1. Kosten van bijstand verleend in de vorm van geldlening worden ingevolge deze paragraaf van de belanghebbende teruggevorderd indien hij de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt.
-2. Kosten van bijstand voortvloeiende uit gestelde borgtocht worden van de hoofdschuldenaar teruggevorderd.