Art. 84. [Belanghebbende | Terugvordering bij niet nakomen verplichting | Hoofdelijke aansprakelijkheid]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1998, 742Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA6362AA7084AB0237AB0596AB1019AB1792AB2488AB3331AD5366AE1085AE1887AE6090]
-1. Indien de bijstand op grond van artikel 13, tweede lid, is verleend, worden voor de toepassing van deze paragraaf als belanghebbenden aangemerkt de in dat artikel bedoelde personen.
-2. Indien de bijstand op grond van artikel 13, tweede lid, als gezinsbijstand aan gehuwden had moeten worden verleend, maar zulks achterwege is gebleven omdat de belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in artikel 65, of de artikelen 28, tweede lid, en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen, worden de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand mede teruggevorderd van de persoon met wiens middelen als bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden gehouden.
-3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand.