Art. 87. [Executoriale titel en tenuitvoerlegging]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1996, 248Stb. 1998, 278Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA7322AD7523AE3268AF1533AF1552]
-1. Het besluit tot terugvordering levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
-2. Artikel 14f is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, niet te boven is gegaan, burgemeester en wethouders de aflossingsbedragen lager vaststellen.