Art. 90. [Definitie kosten van bijstand]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1997, 96Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA4808AE6822]
Onder kosten van bijstand in de zin van deze paragraaf wordt verstaan de door de gemeente betaalde bijstand verhoogd met de loonbelasting en de premies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de bijstand verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, alsmede met de ziekenfondspremie, voor zover deze belasting en premies niet verrekend kunnen worden met de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.