Art. 104. [Vervaltermijn]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
-1. Behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 100, tweede lid, worden kosten van bijstand die meer dan vijf jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot verhaal zijn gemaakt, niet verhaald.
-2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, staat niet in de weg aan latere tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak.