Art. 105. [Toepasselijkheid artt. 14f, 89 en 90]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1996, 248Stb. 2003, 376]
De artikelen 14f, achtste en negende lid, 89 en 90 zijn met betrekking tot het verhaal van kosten van bijstand van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat artikel 479e, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is.