Art. 106.¹ [Soorten van verplichting]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]      [JurisprudentieLJN AA3968AA8961AB2483AD7718AE4985AF0888AF1186]
Naast de verplichtingen die ingevolge dit hoofdstuk in elk geval aan de bijstand verbonden zijn, dan wel daaraan door burgemeester en wethouders verbonden dienen te worden, kunnen burgemeester en wethouders vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 68a, tweede lid, verplichtingen opleggen die strekken tot inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking of in eigen bedrijf of zelfstandig beroep, dan wel die verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bijstand of die strekken tot zijn vermindering of beëindiging. Een verplichting kan, op advies van een arts, inhouden het zich onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 106 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 106 met ingang van 1 februari 2005, red.