Art. 107.¹ [Niet opleggen verplichting]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]      [JurisprudentieLJN AA4116AA9416AB2485AD5103AE7389AF0888AP1140]
-1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten verplichtingen als bedoeld in dit hoofdstuk niet op te leggen, dan wel van zodanige verplichtingen tijdelijk ontheffing te verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun oordeel aanleiding bestaat om redenen van medische of sociale aard, dan wel om redenen gelegen in de aard en het doel van de bijstand.
-2. Voor de ouder met een volledige verzorgende taak voor één of meer ten laste komende kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar gelden niet de verplichtingen, bedoeld in artikel 113, eerste lid.
-3. Ten aanzien van een ouder met een gedeeltelijk verzorgende taak of gehuwden die de verzorgende taak, bedoeld in het tweede lid, gezamenlijk uitoefenen, geldt dat de verplichtingen, bedoeld in artikel 113, eerste lid, aan die ouder onderscheidenlijk die ouders worden opgelegd met dien verstande dat deze onderscheidenlijk ieder van beiden voor de helft van de geldende volledige arbeidstijd per week beschikbaar moet zijn voor inschakeling in de arbeid.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 107 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 107 met ingang van 1 februari 2005, red.