Art. 112. [Verplichting tot doelmatige bedrijfs-/beroepsuitoefening en behoorlijke administratievoering]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
-1. Burgemeester en wethouders leggen aan de zelfstandige aan wie zij algemene bijstand of bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal verlenen met toepassing van artikel 8 de verplichtingen op die zij nodig achten voor een doelmatige bedrijfs- of beroepsuitoefening.
-2. De zelfstandige aan wie bijstand als bedoeld in het eerste lid wordt verleend, is verplicht naar behoren een administratie te voeren.
-3. Ten aanzien van de zelfstandige die zijn bedrijf of zelfstandig beroep gedurende ten minste een halfjaar niet of nagenoeg niet uitoefent, is artikel 113 van toepassing.