Art. 113.¹ [Verplichting tot arbeidsinschakeling | Definitie passende arbeid | Regeling vrijstelling verplichtingen Abw | Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1997, 465Stb. 1997, 760Stb. 1997, 789Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]      [JurisprudentieLJN AA4116AA4301AA5111AA5143AA8538AA9387AA9416AA9801AB2257AB2485AD5014AD5103AD8414AE1328AE2461AE3147AE3731AE6141AE6671AE7389AE7520AF0759AF0888AP1140]
-1. De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 68a, tweede lid, verplicht:
a. naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;
b. ervoor te zorgen dat hij als werkzoekende geregistreerd is bij de Centrale organisatie werk en inkomen en geregistreerd blijft, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 25, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. passende arbeid te aanvaarden;
d. na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert;
e. mee te werken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding en aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt geacht;
f. beschikbaar te zijn voor de voorzieningen van de Wet inschakeling werkzoekenden, mee te werken aan het verkrijgen van die voorzieningen, daarvan gebruik te maken en daartoe op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen.
-2. Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de belanghebbende is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passende arbeid wordt aangemerkt arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet sociale werkvoorziening.
-3. Indien bijstand wordt verleend aan gehuwden, gelden de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, voor ieder van hen.
-4. Onze Minister kan regels stellen aangaande het toepassen dan wel niet toepassen van één of meer verplichtingen, genoemd in het eerste lid, ten aanzien van één of meer categorieën belanghebbenden. [RvvA]
-5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het begrip passende arbeid, bedoeld in het eerste en tweede lid. [Bpasa]

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 113 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 113 met ingang van 1 februari 2005, red.