Art. 115.¹ [Verplichte melding onbetaalde arbeid | Werkzaamheden arbeidsgehandicapte op proefplaats]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 290Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]      [JurisprudentieLJN AA5143]
-1. Indien de belanghebbende werkzaamheden zonder beloning gaat verrichten, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden aan burgemeester en wethouders.
-2. Voor de belanghebbende die arbeidsgehandicapte is als bedoeld in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten die op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden verricht, niet zijnde werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, gelden voor de duur van de werkzaamheden op die proefplaats de verplichtingen, genoemd in artikel 113, eerste lid, onderdeel a en c, niet.
-3. De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn:
a. werkzaamheden waartoe de belanghebbende met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;
b. werkzaamheden waarbij de werkgever bij wie de proefplaatsing geschiedt een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering ten behoeve van de werknemer heeft afgesloten;
c. werkzaamheden die de belanghebbende niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 115 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 115 met ingang van 1 februari 2005, red.