Art. 117. [Administratieve uitvoeringsvoorschriften | Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz | Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 2003, 376]
-1. Burgemeester en wethouders voeren ten behoeve van een getrouwe weergave van de uitvoering en een effectief uitvoeringsproces een zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging zijn gewaarborgd van:
a. de besluiten over aanvragen, onderzoeken, uitkeringen, vorderingen en verplichtingen en de hieruit voortvloeiende betalingen en ontvangsten;
b. de hierop betrekking hebbende bescheiden;
c. het onderzoek dat is verricht naar de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en de overgelegde bescheiden.
-2. Onze Minister stelt, na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, regels aangaande de in het eerste lid bedoelde administratie. [RauIIB] [RfvIIB]