Art. 118. [Beleidsplan/-verslag | Cliëntenparticipatie | Ministeriële regeling m.b.t. beleidsplan/-verslag]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 1997, 791Stb. 1999, 564Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]
-1. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de totstandkoming van een plan en een beleidsverslag als bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op:
a. de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;
b. de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening door middel van inschakeling van arbeid in dienstbetrekking;
c. de uitbesteding van taken met betrekking tot de inschakeling in het arbeidsproces van bijstandsgerechtigden; en
d. de realisatie en de vormgeving van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de wet met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet.
-2. Het in het eerste lid bedoelde plan en beleidsverslag worden, in afwijking van artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet, elk kalenderjaar vastgesteld.
-3. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bevat ten minste een beschrijving van de wijze waarop burgemeester en wethouders:
a. toepassing geven aan artikel 66, eerste tot en met vierde lid, en artikel 122;
b. zorg dragen voor een toereikende controle op het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 65, eerste lid, en voor de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening in geval van niet-nakoming van deze verplichting.
-4. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat ten minste een beschrijving van de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan de samenwerking als bedoeld in artikel 111, tweede lid, en de daarover gemaakte afspraken.
-5. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de voorwaarden waaraan het plan en het beleidsverslag dienen te voldoen indien daarmee tevens een gebruik ten behoeve van het toezicht wordt beoogd.