Art. 120. [Mandatering]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1997, 510Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AE5639]
-1. Burgemeester en wethouders kunnen slechts met toestemming van de gemeenteraad aan gemeenteambtenaren mandaat verlenen tot het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand. Burgemeester en wethouders geven daarbij algemene instructies.
-2. Het in het eerste lid bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op bezwaarschriften en tot het instellen van beroep.
-3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van organen, ingesteld bij of krachtens de wet, ter behartiging van belangen waarbij meer dan één gemeente is betrokken en ten aanzien van de Centrale organisatie werk en inkomen.