Art. 124. [Informatieplicht bij vermoedelijk misdrijf]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Burgemeester en wethouders zijn verplicht indien zij bij de uitvoering van deze wet het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan van de socialeverzekeringswetten of van een overheidsorgaan, voor zover dit is belast met het verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.