Art. 130. [Toezicht op uitvoering wet | IWI | Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2000, 383Stb. 2001, 625Stb. 2003, 56Stb. 2003, 376]
-1. Onze Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van deze wet.
-2. Dit toezicht wordt onder gezag van Onze Minister uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, onder leiding van het hoofd van die inspectie. De artikelen 37, 38, 42 en 44 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zijn van overeenkomstige toepassing. [BtIWI]
-3. ten behoeve van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, dienen burgemeester en wethouders jaarlijks bij Onze Minister een verslag in over de uitvoering van deze wet, verstrekken zij hem desgevraagd nadere of andere informatie en verlenen zij hem inzage in de administratie, bedoeld in artikel 117. Het verslag en de overige informatie worden kosteloos verstrekt.
-4. Het verslag omvat mede een opgave van de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onderdeel a, b en c, en 12, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz.
-5. Het verslag is voorzien van een verklaring van de accountant belast met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle omtrent de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens.
-6. Onze Minister stelt regels inzake het verslag en over de verklaring en het onderzoek dat resulteert in deze verklaring. [RfvIIB]