Art. 132. [Beleidsinformatievoorziening | AMvB m.b.t. beleidsinformatievoorziening]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]
-1. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze Minister kosteloos de inlichtingen die hij voor de informatievoorziening en de beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.
-2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verstrekken van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.