Art. 147. [Vervaldatum experimenteerartikel | Besluit houdende regels m.b.t. de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 1999, 355Stb. 2003, 376]
-1. Artikel 144 vervalt vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur kan de in het eerste lid genoemde periode eenmaal worden verlengd met ten hoogste twee jaar. [BrcagdeA]