WET van 19 mei 1994, Stb. 1994, 361, tot wijziging van de Jeugdwerkgarantiewet (wijzigt art. 14 Abw): niet beschikbaar

WET van 15 december 1994, Stb. 1994, 916, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen (wijzigt art. 125 Abw): niet beschikbaar

WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 199, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet)

WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 45, 48, 49, 54 en 138 (2x) Abw)

BESLUIT van 12 april 1995, Stb. 1995, 201, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene bijstandswet en de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (t.a.v. art. 148 Abw)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) (wijzigt art. 133 Abw)

WET van 14 december 1995, Stb. 1995, 676, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) (wijzigt artt. 9, 36, 48, 50 en 122 Abw)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt artt. 14f en 125 Abw)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 4, 9, 20, 23, 29, 34, 36, 38, 43, 48, 50, 52, 56, 57, 60, 78, 88, 103, 107, 117 en 125 Abw)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (wijzigt art. 76 Abw)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt art. 2 Abw)

REGELING van 27 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 maart 1996 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33 en 43 Abw)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 65, 69, 78, 78a, 81, 86, 87, 88, 91, 93a, 105, 128, 134, 136, 140a, 142a en 143 Abw)

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1996 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 619, tot invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996) (wijzigt artt. 111, 128 en 137a (2x) Abw)

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1997 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel) (wijzigt art. 129 Abw)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 75, 90 en 111 Abw)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP) (wijzigt art. 122 Abw)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 2 (2x) en 8 Abw)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 197, houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet) (wijzigt artt. 43 en 122 Abw)

WET van 2 mei 1997, Stb. 1997, 193, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (wijzigt artt. 14 (2x), 14a, 17, 39, 43, 56, 65, 115a en 134 Abw)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I) (wijzigt artt. 5, 21, 68, 111 en 120 Abw)

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden) (wijzigt artt. 14, 36, 111, 113 en 115a Abw)

REGELING van 16 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1998 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 3 (2x) Abw)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 728, houdende eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee jaar doch minder dan vijf jaar hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen) (wijzigt art. 43 Abw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 2, 14f, 45, 63, 75, 78b, 103, 113, 125 (2x), 137a en 139a Abw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 791, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (wijzigt artt. 30 (2x), 33, 34, 35, 38, 54, 56, 57, 63 (2x), 110a en 118 Abw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt art. 14f Abw)

WET van 22 januari 1998, Stb. 1998, 59, houdende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars) (wijzigt artt. 9 en 17 Abw)

REGELING van 25 maart 1998, Stcrt. 1998, 60, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 april 1998 (wijzigt artt. 29, 30 (2x), 31, 33, 43 en 45 Abw)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 7, 11, 12 en 139 Abw)

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 205, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (wijzigt artt. 33 en 61 Abw)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 78c (2x), 87, 95, 96a, 101, 108, 108a, 134, 134a, 141 en 143 Abw)

WET van 22 april 1998, Stb. 1998, 289, tot wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie) (wijzigt art. 43 Abw)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (wijzigt artt. 114, 115 en 137a Abw)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof (wijzigt art. 9 Abw)

REGELING van 25 juni 1998, Stcrt. 1998, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1998 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 451, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen, die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (voegt artt. 25a en 144a Abw in)

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1999 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 5, 9, 14, 14a, 14f (2x), 17, 20, 24, 27, 36, 43 (2x), 44, 47 (2x), 51, 52 (2x), 56, 67, 84, 95, 99, 122, 125 en 143 Abw)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt artt. 122 en 125 Abw)

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1999 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

BESLUIT van 28 juli 1999, Stb. 1999, 355, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (bevat een wijziging m.b.t. art. 147 Abw)

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 542, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen (wijzigt artt. 8, 14, 23a, 134, 137 en 144 Abw)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 50, 118, 128, 137a en 143 Abw)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (wijzigt art. 9 Abw)

REGELING van 14 januari 2000, Stcrt. 2000, 15, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 43, tweede lid, onderdeel o, van de Algemene bijstandswet, per 1 januari 2000 (wijzigt art. 43 Abw)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt art. 141 (2x), 142 (2x) en 143 (2x) Abw)

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2000 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt artt. 9, 36, 48 (2x), 50, 60 en 122 Abw)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 299, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten (wijzigt art. 20 Abw)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 359, tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten (wijzigt art. 17 Abw)

WET van 27 september 2000, Stb. 2000, 383, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz) (wijzigt artt. 63, 66, 130, 134 (2x), 134a (2x), 135, 136 (2x) en 137 (2x) Abw)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 7 (2x), 122 en 125 Abw)

WET van 11 december 2000, Stb. 2000, 575, houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (wijzigt artt. 43 en 122 Abw)

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 245, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (wijzigt artt. 122 en 125 Abw)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (voegt art. 69a Abw in)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 [Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001, red.] (wijzigt artt. 5, 26, 42, 43, 47, 55, 126 en 127 Abw)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 628, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) (wijzigt art. 122 Abw)

WET van 12 februari 2001, Stb. 2001, 109, tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten (wijzigt artt. 8, 43 en 114a Abw)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (wijzigt artt. 9, 36, 48, 50 en 122 Abw)

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen en een percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2001 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen (wijzigt artt. 31, 39, 43, 56, 141 (2x), 142, 143 en 144 Abw)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt artt. 14a en 20 Abw)

REGELING van 11 oktober 2001, Stcrt. 2001, 198, tot wijziging van bedragen, genoemd in de artikelen 31 en 43 van de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2001 (wijzigt artt. 31 en 43 Abw)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 14f Abw)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 14, 14a, 14f, 63a, 65, 66, 68, 68a, 69, 70, 71, 75, 78c, 84, 90, 111, 113, 118, 120, 122, 125, 126, 130 en 132 Abw)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 581, tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (wijzigt art. 103 Abw)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 584, tot aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie) (wijzigt art. 140 Abw)

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 244, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 45, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt artt. 63a en 68 Abw)

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 330, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld (wijzigt art. 15 Abw)

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 125, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2002 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 48, 49 en 54 Abw)

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur [Aanpassingswet Wet dualisering gemeentebestuur, red.] (wijzigt art. 130 Abw)

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 57, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 april 2003 (wijzigt artt. 26, 29, 30, 31, 33 en 43 Abw)

WET van 22 mei 2003, Stb. 2003, 298, tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 9 en 114 Abw)

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 juli 2003 (wijzigt artt. 29, 30, 31, 33, 41 en 43 Abw)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (trekt Abw in)

BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie) (wijzigt art. 141, 142 en 143 Abw)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 9 Abw)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) (wijzigt art. 65 Abw)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 700, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden) (wijzigt art. 9 Abw)

BESLUIT van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen van de Algemene bijstandswet vervallen (laat artt. 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 65, 70, 106, 107, 108, 108a, 113, 114, 114a, 115 en 142a Abw vervallen)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 14, 20 en 38 Abw)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 14, 14a en 66 Abw)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 14, 14a (2x), 14b, 14c, 14d, 14e, 14f en 142a Abw)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt art. 14f Abw)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt art. 14f Abw)