Art. 138. [Gelijkstelling met besluit]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200 + bisStb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3687AB3333AF1533AF1552]
Voor de toepassing van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een handeling die strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of terugvordering van bijstand of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit.

 

Art. 139. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 203]      [JurisprudentieLJN AA8520]

 

Art. 139a. [Beroep in cassatie m.b.t. art. 3]  [GeschiedenisMvTStb. 1997, 789Stb. 2003, 376]
-1. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepassing van artikel 3, tweede tot en met zesde lid, en de daarop berustende bepalingen.
-2. Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie tegen de uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

 

Art. 140. [Onverwijlde bijstand op last van voorzitter GS]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2001, 584Stb. 2003, 376]
-1. Ingeval burgemeester en wethouders geen of ontoereikend toepassing hebben gegeven aan artikel 74, kan de voorzitter van gedeputeerde staten, indien naar zijn oordeel de noodzaak tot onverwijlde bijstand aanwezig is, op verzoek van de belanghebbende besluiten dat burgemeester en wethouders algemene bijstand verlenen.
-2. De beslissing van de voorzitter van gedeputeerde staten vervalt zodra de beslissing van burgemeester en wethouders inzake de verlening van algemene bijstand onherroepelijk is geworden dan wel de rechtbank op het beroep heeft beslist. De beslissing vervalt eveneens met ingang van de datum waarop een door de voorzieningenrechter van de rechtbank getroffen voorlopige voorziening in werking treedt.
-3. De in het eerste lid bedoelde bijstand wordt bij wijze van voorschot verleend met inachtneming van artikel 25.

 

Art. 140a. [Reformatio in peius]  [GeschiedenisStb. 1996, 248Stb. 2003, 376]
In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen.