Art. 144. Vervallen[Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 1999, 542Stb. 2001, 426;  zie artikel 147]

 

Art. 144a. [Bijstand aan zelfstandige in buitenland | Regeling bijstandverlening aan zelfstandigen in het buitenland]  [GeschiedenisStb. 1998, 451Stb. 2003, 376]
-1. Bij zeer dringende redenen van tijdelijke aard kan aan de zelfstandige die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente is ingeschreven en die zich uit hoofde van zijn bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevindt, door Onze Minister bijstand worden verleend volgens door hem te stellen regels. [Rbzb]
-2. Hoofdstuk VI, paragraaf 2, en hoofdstuk VII zijn van toepassing op terugvordering en verhaal van kosten van bijstand die door Onze Minister is verleend, met dien verstande dat het Rijk in plaats van de gemeente treedt.

 

Art. 145. [Besluit SUWI | Regeling overbruggingsuitkering Abw]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
-1. In het belang van een goede uitvoering van het bij deze wet bepaalde kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. [BS]
-2. Onze Minister kan, wanneer hij overweegt een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur te doen en naar zijn oordeel een gewichtige reden een onmiddellijke voorziening eist, overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel regels stellen. [RoA]
-3. De regeling, bedoeld in het tweede lid, blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht totdat de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur in werking treedt, doch uiterlijk tot twaalf maanden na de dag van inwerkingtreding.

 

Art. 146. [Evaluatie]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet of onderdelen daarvan in de praktijk.

 

Art. 147. [Vervaldatum experimenteerartikel | Besluit houdende regels m.b.t. de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 1999, 355Stb. 2003, 376]
-1. Artikel 144 vervalt vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur kan de in het eerste lid genoemde periode eenmaal worden verlengd met ten hoogste twee jaar. [BrcagdeA]

 

Art. 148. [Inwerkingtreding]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.¹

1. Bij Besluit van 12 april 1995, Stb. 1995, 201, is het tijdstip van inwerkingtreding bepaald op 1 januari 1996, red.

 

Art. 149. [Citeertitel]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Deze wet kan worden aangehaald als: Algemene bijstandswet.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 april 1995

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert

 

Uitgegeven de dertiende april 1995
De Minister van Justitie a.i.,
H.F. Dijkstal