Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2003   Intrekking Stcrt. 2002, 246 Stcrt. 2002, 246
01-01-1996   Nieuwe regeling Stcrt. 1995, 188 Stcrt. 1995, 188

 

 

25 september 1995/nr. BZ/VOL/3247a

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 114, tweede lid, van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. [Criteria m.b.t. deelname aan hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs]
Het hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs kan slechts noodzakelijk worden geacht voor de inschakeling in de arbeid, indien de scholing of opleiding:
a. wordt gegeven in een specifiek op werklozen gericht project;
b. beroepsgericht is;
c. maximaal twee jaar duurt; en
d. een praktijkcomponent niet meer dan de helft van het programma uitmaakt.

 

Art. 2. [Inwerkingtreding]
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

 

Art. 3. [Citeertitel]
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling noodzakelijke scholing.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 25 september 1995.
De Minister voornoemd.
A.P.W. Melkert.

 

 

 

TOELICHTING
[25 september 1995]

 


     In deze regeling is een nadere invulling gegeven aan artikel 114, tweede lid, van de Algemene bijstandswet (Abw). Deze regeling bevat criteria voor het aanmerken van scholing of opleiding op hogerberoeps- of wetenschappelijk niveau als noodzakelijk voor de inschakeling in de arbeid. Bij deelname aan een zodanige scholing of opleiding wordt de bijstandverlening voortgezet en worden de verplichtingen uit artikel 113, eerste lid, onderdeel a en c, van de Abw niet aan de bijstand verbonden.
     Met de regeling wordt een reeds enige jaren bestaande praktijk, gebaseerd op de Beschikking noodzakelijke scholing ABW 1991 van de Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 1991 (Stcrt. 1991, 193) voortgezet.
     Regulier onderwijs op hogerberoeps- en wetenschappelijk niveau mag niet als noodzakelijke scholing worden aangewezen. Een scholing of opleiding op dat niveau kan derhalve alleen als noodzakelijk worden beschouwd als het een specifiek op werklozen gericht project betreft. De scholing dient beroepsgericht te zijn, waardoor na het volgen van de scholing of opleiding zonder verdere om-, her- of bijscholing kan worden deelgenomen aan de arbeidsmarkt.
     Scholing moet aansluiten op de arbeidsmarktbehoefte, ook wat het volume betreft. Om deze reden moet de scholing van beperkte duur zijn. Bij scholingen die langer dan twee jaar duren, kan immers nauwelijks de garantie worden gegeven dat wordt ingespeeld op een concrete behoefte op de arbeidsmarkt.
     In nauw overleg met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie [zie Centrale organisatie werk en inkomen (CWI), red.] zal de arbeidsmarktrelevantie van de scholing voor de belanghebbende moeten worden bepaald. Burgemeester en wethouders zijn, ingevolge artikel 111, tweede lid, van de Abw, tot samenwerking met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verplicht.
     Om te voorkomen dat onder de noemer scholing feitelijk activiteiten worden verricht die zijn aan te merken als onbeloonde arbeid, geldt ook een beperking ten aanzien van een eventuele praktijkcomponent van de scholing. In gevallen waarin het praktijkdeel meer dan de helft van het programma uitmaakt, kan de scholing of opleiding niet noodzakelijk worden geacht voor de inschakeling in de arbeid.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.