Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  ADMINISTRATIEVE  UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN  BBZ  2004 Ļ


13 maart 1996, Stcrt. 1996, 58
Inwerkingtreding: 1 januari 1996
(T.a.v. artt. 71:1a,b, 71:2c,d en 117:2 Abw
19:1a,b, 19:2c,d en 41:2 Ioaw
19:1a,b, 19:2c,d en 41:2 Ioaz en Bbz 2004)

 

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel B, van de Aanpassingsregeling Wwb is de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 met ingang van 1 januari 2004 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004. Vervolgens is ingevolge artikel I, onderdeel C, van de Regeling van 16 december 2009, Stcrt. 2009, 20086, de citeertitel met ingang van 1 januari 2010 komen te luiden: Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004.

 

 

 

 
13 maart 1996/nr. BZ/UB/0179-I
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 71, eerste lid, onderdeel a en b,
71, tweede lid, onderdeel c en d, 117, tweede lid, 134, vijfde lid, en 135, derde lid, van de Algemene bijstandswet, de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a en b, 19, tweede lid, onderdeel c en d, 41, tweede lid, 57, derde lid, en 58, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, alsmede de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a en b, 19, tweede lid, onderdeel c en d, 41, tweede lid, 57, vierde lid, en 58, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
     Handelende na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken;

     Besluit:

 

 

ß 1.  Definities

 

Art. 1. [Definities]
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Abw: de Algemene bijstandswet;
c. heronderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, derde lid, van de
Abw;
d. beŽindigingsonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de
Abw;
e. debiteurenonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, zesde lid, van de
Abw;
f. opschortingsperiode: de periode van opschorting van de bijstand, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de
Abw.

 

 

ß 2.  Onderzoeken ter zake van uitkeringen en vorderingen

 

Art. 2. [Heronderzoek en -splan]
-1. Burgemeester en wethouders verrichten het heronderzoek, uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder d, binnen acht maanden:
a. na de ingangsdatum van de uitkering; of indien de uitkering met terugwerkende kracht is toegekend,
b. na de aanvraagdatum van de uitkering;
c. na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het laatst verrichte heronderzoek werd genomen; of indien tot een zodanig besluit geen aanleiding bestond,
d. na de datum waarop blijkens een daartoe strekkende aantekening in het dossier van belanghebbende het laatst verrichte heronderzoek werd afgesloten.
-2.
Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van door hen vast te stellen criteria voor categorieŽn van uitkeringsgerechtigden en voor te onderzoeken gegevens en omstandigheden termijnen vaststellen die afwijken van de in het eerste lid genoemde termijn, mits:
a. zij een daartoe strekkend onderzoeksplan hebben opgesteld;
b. de termijn niet meer bedraagt dan achttien maanden.
-3. Het in het tweede lid bedoelde onderzoeksplan omvat ten minste:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IWwb | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x