Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

STIMULERINGSREGELING  SOCIALE  ACTIVERING

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. XIV,p Si04)31 januari 2000, Stcrt. 2000, 27
  Inwerkingtreding: 10 februari 2000
(T.a.v. art. 3 Kaderwet SZW-subsidies)

 

 

 

 
31 januari 2000/nr. BZ/ACT/99/79049
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. [Eenmalige subsidie sociale activering]
-1. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan aan gemeenten subsidie verstrekken voor de (verdere) ontwikkeling van beleid en infrastructuur van sociale activering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inschakeling werkzoekenden ten behoeve van in de gemeenten woonachtige langdurig werklozen, uitkeringsgerechtigden en jongeren als bedoeld in artikel 1 van de Wet inschakeling werkzoekenden.
-2. De subsidie wordt eenmalig verstrekt per gemeente en bedraagt maximaal 100 000,00.

1. Raadpleeg voor het eurobedrag het supplement "Aanpassingsregelingen euro" bij Staatscourant 2001, 214, red.

 

Art. 2. [Subsidieaanvraag]
-1. De aanvraag om subsidie wordt ingediend vr 1 juli 2000.
-2. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de activiteiten waar de uitgaven betrekking op hebben, plaatsvinden vr 1 juli 2002.

 

Art. 3. [Niet van toepassing]
Deze regeling is niet van toepassing op de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

 

Art. 4. [Toepasselijkheid Algemene Regeling SZW-subsidies]
De Algemene Regeling SZW-subsidies is, met uitzondering van artikel 6, eerste lid, onderdeel a en c, van toepassing op subsidieverstrekking op grond van deze regeling voor zover daarvan in de beschikking tot subsidieverlening niet wordt afgeweken.

 

Art. 5. [Subsidiebudget]
Het totaalbedrag dat beschikbaar is voor subsidies, bedoeld in artikel 1, eerste lid, is 40 000 000,00.

1. Raadpleeg voor het eurobedrag het supplement "Aanpassingsregelingen euro" bij Staatscourant 2001, 214, red.

 

Art. 6. [Inwerkingtreding]
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 7. [Citeertitel]
Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling sociale activering.

 

 

&nbs