Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-1996   Intrekking Stcrt. 1995, 248 Stcrt. 1995, 248
01-01-1996   Nieuwe regeling Stcrt. 1995, 127 Stcrt. 1995, 127

 

 

28 juni 1995/nr. BZ/UK/95/762
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. [Definities | Tariefgroepindeling]
-1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Algemene bijstandswet, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag, na aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 45 van die wet;
b. aanspraak op vakantietoeslag: de aanspraak op vakantietoeslag over het inkomen, bedoeld in artikel 46 van de Algemene bijstandswet, na aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 45 van die wet;
c. belastingvrije som: de tot een bedrag per maand omgerekende belastingvrije som, bedoeld in artikel 20 van de Wet op de loonbelasting 1964, behorend bij de tariefgroep.
d. tariefgroep: de tariefgroep, bedoeld in artikel 21 van de Wet op de loonbelasting 1964, waarin de belanghebbende voor het betreffende inkomen is ingedeeld;
-2. Voor de toepassing van deze regeling wordt de belanghebbende die voor het inkomen is ingedeeld in tariefgroep 5, ingedeeld in tariefgroep 4.
-3. Indien de tariefgroep van de belanghebbende niet kan worden vastgesteld wordt:
a. de gehuwde ingedeeld in tariefgroep 3;
b. de alleenstaande ouder ingedeeld in tariefgroep 4;
c. de alleenstaande ingedeeld in tariefgroep 2.

 

Art. 2. [Vakantietoeslag over inkomen 1996]
-1. Deze regeling is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 1996.
-2. Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van een in artikel 4, eerste lid, van de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet bedoelde persoon de aanspraak op vakantietoeslag over het jaar 1996, in afwijking van artikel 4 of 5 in aanmerking nemen.

 

Art. 3. [In aanmerking te nemen vakantietoeslag]
Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op vakantietoeslag bestaat, nemen burgemeester en wethouders bij de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand mede de op grond van artikel 4 of 5 berekende aanspraak op vakantietoeslag in aanmerking.

 

Art. 4. [Rekenregels vakantietoeslag voor 64-jarigen of jonger]
Indien de belanghebbende jonger dan 65 jaar is, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder "bvs" de belastingvrije som en onder "ink" het inkomen wordt verstaan:

Bij een inkomen gelijk aan of meer dan: en minder dan: bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag:
ƒ0,00 92,03% bvs 8% ink
92,03% bvs 33,55% bvs
+ ƒ1293,32
8% ink
- 3,08% bvs
38,55% bvs
+ ƒ1293,32
38,55% bvs
+ ƒ1396,73
2,70% bvs
- 7,01% ink
+ ƒ194,06
38,55% bvs
+ ƒ1396,73
  8% ink
- 3,08% bvs
- ƒ15,53

 

Art. 5. [Rekenregels vakantietoeslag voor 65-jarigen of ouder]
Indien de belanghebbende 65 jaar of ouder is, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder "bvs" de belastingvrije som en onder "ink" het inkomen wordt verstaan:

Bij een inkomen gelijk aan of meer dan: en minder dan: bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag:
ƒ0,00 93,55% bvs
+ ƒ41,67
8% ink
93,55% bvs
+ ƒ41,67
  8% ink
- 1,60% bvs
- ƒ0,73

 

Art. 6. [Inwerkingtreding]
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

 

Art. 7. [Citeertitel]
Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstandsregeling vakantietoeslag.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 28 juni 1995.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.