Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2000

 

BIJSTANDSREGELING  VAKANTIETOESLAG  1996

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2001
(art. 8 Bv01)19 december 1995, Stcrt. 1995, 248
Inwerkingtreding: 1 januari 1996
(T.a.v. art. 46 Abw)

 

 

 

 
19 december 1995/nr. BZ/UK/95/4372
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. [Definities | Tariefgroepindeling]
-1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Algemene bijstandswet, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag, na aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 45 van die wet;
b. aanspraak op vakantietoeslag: de aanspraak op vakantietoeslag over het inkomen, bedoeld in artikel 46 van de Algemene bijstandswet, na aftrek van de daarover verschuldigde loonbelasting, premies, bijdragen en inhoudingen, bedoeld in artikel 45 van die wet;
c. belastingvrije som: de tot een bedrag per maand omgerekende belastingvrije som, bedoeld in artikel 20 van de Wet op de loonbelasting 1964, behorend bij de tariefgroep;
d. tariefgroep: de tariefgroep, bedoeld in artikel 21 van de Wet op de loonbelasting 1964, waarin de belanghebbende voor het betreffende inkomen is ingedeeld;
-2. Voor de toepassing van deze regeling wordt de belanghebbende die voor het inkomen is ingedeeld in tariefgroep 5, ingedeeld in tariefgroep 4.
-3. Indien de tariefgroep van de belanghebbende niet kan worden vastgesteld wordt:
a. de gehuwde ingedeeld in tariefgroep 3;
b. de alleenstaande ouder ingedeeld in tariefgroep 4;
c. de alleenstaande ingedeeld in tariefgroep 2.

 

Art. 2. [Vakantietoeslag over inkomen 2000]
Deze regeling is van toepassing op de vaststelling van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 2000.

 

Art. 3. [In aanmerking te nemen vakantietoeslag]
Indien over het inkomen van de belanghebbende aanspraak op vakantietoeslag bestaat, nemen burgemeester en wethouders bij de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand mede de op grond van artikel 4 of 5 berekende aanspraak op vakantietoeslag in aanmerking.

 

Art. 4. [Rekenregels vakantietoeslag voor 64-jarigen of jonger]
Indien de belanghebbende jonger dan 65 jaar is, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder "bvs" de belastingvrije som en onder "ink" het inkomen wordt verstaan:

Bij een inkomen gelijk aan of meer dan: en minder dan: bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag:
0,00 105,15% bvs 8% ink
105,15% bvs 33,90% bvs
+ 1428,51
8% ink
- 2,71% bvs
33,90% bvs
+ 1428,51
33,90% bvs
+ 1633,72
8% ink
- 2,71% bvs
- 8,60
33,90% bvs
+ 1633,75
  7,47% ink
- 2,54% bvs
- 8,06

 

Art. 5. [Rekenregels vakantietoeslag voor 65-jarigen of ouder]
-1. Indien de belanghebbende 65 jaar of ouder is, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de navolgende tabel, waarbij onder "ink" het inkomen wordt verstaan:

Bij een inkomen gelijk
aan of meer dan:
en minder dan: bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag:
0,00 1366,37 8% ink
1366,37   8% ink
- 2,63

-2. Indien het inkomen van de belanghebbende van 65 jaar of ouder bestaat uit een gekort pensioen als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Ouderdomswet bedraagt de daarbij behorende aanspraak op vakantietoeslag 5,1 procent van dat inkomen.

 

Art. 6. [Intrekking Bijstandsregeling vakantietoeslag]
De Bijstandsregeling vakantietoeslag (Stcrt. 1995, 127) wordt ingetrokken.

 

Art. 7. [Inwerkingtreding]
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

 

Art. 8. [Citeertitel]
Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

s-Gravenhage, 19 december 1995.
de Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | regeling 2001 | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x