Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2006

 

TIJDELIJKE  STIMULERINGSREGELING  BEVORDERING  ACTIVERING  EN  UITSTROOM  ABW,  IOAW  OF  IOAZ  DOOR  MIDDEL  VAN  KLANTMANAGEMENT

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2007
(art. 15:1 van deze regeling)20 december 2001, Stcrt. 2001, 249
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
Vervalt m.i.v. 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 3:1 en 8:1 Kaderwet SZW-subsidies)

 

 

 

 
REGELING tot het verstrekken van subsidie teneinde te bevorderen dat gemeenten door middel van klantmanagement een extra impuls geven aan activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, Ioaw of Ioaz door middel van klantmanagement)

20 december 2001/nr. BZ/BU/2001/86647
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
     Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Wwb: Wet werk en bijstand;
c. Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
d. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
e. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
f. belanghebbende: de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van de Wwb, Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004 en aan wie burgemeester en wethouders ter uitvoering van de Wwb, Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004 een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wwb hebben aangeboden;
g. traject: traject: de uitvoering van een voorziening als bedoeld in onderdeel f;
h. uitstroom: het beŽindigen dan wel wijzigen van de uitkering op grond van de
Wwb, Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004 op grond van het feit dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, geheel of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet;
i. klantmanagement: werkwijze waarbij een belanghebbende een functionaris heeft als vast aanspreekpunt in zijn relatie met de gemeente en die optreedt als begeleider en trajectcoŲrdinator van die belanghebbende.

 

Art. 1a. Overgangsrecht Algemene bijstandswet
De indiening van de jaaropgave over het kalenderjaar 2003, alsmede de beoordeling van die jaaropgave en van de jaaropgave over het kalenderjaar 2002 en het verbinden van gevolgen aan die jaaropgaven, vinden plaats met inachtneming van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, Ioaw of Ioaz door middel van klantmanagement zoals die regeling luidde op 31 december 2003.

 

Art. 2. Doel van de regeling
Doel van de regeling is om te bevorderen dat gemeenten, mede door middel van de invoering en toepassing dan wel verdere invoering en toepassing van klantmanagement, een extra impuls geven aan de activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering op grond van de
Wwb, Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004.

 

Art. 3. Algemene Regeling SZW-subsidies
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

 

Art. 4. Subsidie aan gemeente
De minister verleent aan de gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling, op aanvraag subsidie ter bevordering van activering en uitstroom van personen die zijn aangewezen op een uitkering krachtens de
Wwb, Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004.

 

Art. 5. Subsidievoorwaarden
-1. Subsidie voor een traject wordt verleend tot en met 31 december 2005.
-2.
Subsidie voor een traject wordt verleend voor het kalenderjaar waarin door burgemeester en wethouders aantoonbaar uitvoering wordt gegeven aan de in het kader van het traject aangeboden voorziening.
-3. Per belanghebbende wordt slechts eenmaal subsidie verleend voor een traject.
-4. Subsidie voor uitstroom wordt verleend tot en met 31 december 2006.
-5. Subsidie voor uitstroom wordt verleend, indien:
a. de uitstroom betrekking heeft op een belanghebbende die heeft deelgenomen aan een traject dat in het kader van deze regeling voor subsidie in aanmerking komt;
b.
door burgemeester en wethouders is aangetoond dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, volledig of gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet.
-6.
Bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom telt een belanghebbende maximaal ťťn keer volledig mee. Een belanghebbende die gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien, kan bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom slechts worden meegeteld indien deze belanghebbende in de maand januari van een kalenderjaar geen inkomsten uit arbeid had en in de maanden november en december van hetzelfde kalenderjaar en januari van het volgende kalenderjaar over inkomsten uit arbeid beschikt. Deze belanghebbende wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom voor 50% meegeteld. Indien deze belanghebbende vervolgens volledig zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan is gaan voorzien, wordt deze belanghebbende bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom opnieuw voor 50% meegeteld. De uitstroom telt mee in het jaar van feitelijke uitstroom. Uitstroom naar arbeid die mede wordt bekostigd als een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wwb komt, onverminderd het vijfde lid, slechts voor subsidie in aanmerking indien met betrekking tot die arbeid geen subsidie voor een traject is aangevraagd.
-7. De uitstroom op 31 december 2006 bedraagt 40% van het totale aantal tot en met 31 december 2005, overeenkomstig bijlage 1, te realiseren trajecten.

 

Art. 6. Beschikbaar budget en verdeling van het budget
-1. Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt voor de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 gezamenlijk Ä|
125 990 100,00.
-
2. De subsidie voor een traject bedraagt Ä|900,00. De aan de gemeenten ter beschikking te stellen maximale subsidie bedraagt een veelvoud van Ä|900,00.
-
3. In bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen de per gemeente ter beschikking te stellen maximale subsidie, de verdeling daarvan met betrekking tot de te realiseren trajecten en de te realiseren uitstroom uit die trajecten, alsmede de aantallen te realiseren trajecten en uitstroom.

 

Art. 7. Vervallen.

 

Art. 8. Bevoorschotting
-1. De minister betaalt op of omstreeks 1 september van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft aan burgemeester en wethouders een voorschot van de subsidie.
-2. Het voorschot bedraagt telkens 100% van het voor het desbetreffende kalenderjaar voor een gemeente van toepassing zijnde voorschotbedrag, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
-3. De minister kan met betrekking tot de kalenderjaren 2005 of 2006 het voorschot, bedoeld in het tweede lid, verlagen indien uit de jaaropgave met betrekking tot het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft, blijkt dat burgemeester en wethouders minder dan 50% van de overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling totaal te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd.

 

Art. 9. Jaaropgave
-1. De minister ontvangt uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft van burgemeester en wethouders een opgave van de in het desbetreffende kalenderjaar gerealiseerde trajecten of uitstroom.
De jaaropgave over het kalenderjaar 2005 bevat tevens een opgave van het totale aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 gerealiseerde trajecten. De jaaropgave over het kalenderjaar 2006 bevat tevens een opgave van de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom. De jaaropgaven over onderscheidenlijk de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 zijn voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet indien voor het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft een voorschot van Ä|50 000,00 of meer is verleend.
-
2. Bij de indiening van de jaaropgave, of indien van toepassing, de verklaring van een accountant als bedoeld in het eerste lid, maken burgemeester en wethouders gebruik van het daarvoor verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 3 respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.
-3. De verklaring van een accountant als bedoeld in het eerste lid is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.

 

Art. 10. Opschorting bevoorschotting
-1. Indien de jaaropgave, of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet of niet volledig op uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft door de minister is ontvangen, kan de minister de betaling van een voorschot als bedoeld in artikel 8, eerste lid, opschorten.
-2. Hervatting van de betaling en nabetaling van het aangehouden voorschot vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde jaaropgave of verklaring.

 

Art. 11. Subsidievaststelling
-1. Met inachtneming van de artikelen 5 en 6 stelt de minister de subsidie vast:
a. voor trajecten binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2005; en
b. voor uitstroom binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2006.
-2. De subsidie voor trajecten wordt vastgesteld door het totale aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 gerealiseerde trajecten te delen door het totale aantal te realiseren trajecten tot en met 31 december 2005 dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van trajecten beschikbaar is gesteld.
-3. De subsidie voor uitstroom wordt vastgesteld door de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom te delen door de tot en met 31 december 2006 te realiseren uitstroom die in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van uitstroom beschikbaar is gesteld.
-4. Indien de jaaropgave niet is ontvangen binnen achttien maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft, dan wel, indien van toepassing, niet is voorzien van de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.

 

Art. 11a. Compensatie
Indien burgemeester en wethouders bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2006 aantonen dat vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die na 1 april 2003 is afgegeven tot een lagere subsidie leidt dan bij vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vůůr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven het geval is, stelt de minister de subsidie vast ter hoogte van het bedrag dat uit de subsidievaststelling op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vůůr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, voortvloeit.

 

Art. 11b. Vervroegde subsidievaststelling
-1. Indien uit de jaaropgave over 2004 blijkt dat burgemeester en wethouders op 31 december 2004 80% of meer van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31 december 2004 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31 december 2004 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voor zover de in
bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2004 tot en met 2006 tezamen meer dan Ä|50 000,00 bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen zes maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.
-2. Indien uit de jaaropgave over 2005 blijkt dat burgemeester en wethouders op 31 december 2005 100% van het in het kalenderjaar 2003 afgegeven herziene beschikking tot subsidieverlening opgenomen aantal tot en met 31 december 2005 te realiseren trajecten en 80% of meer van het in die beschikking opgenomen aantal tot en met 31 december 2005 te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd en, voor zover de in
bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente opgenomen bevoorschotting over de kalenderjaren 2005 en 2006 tezamen meer dan Ä|50 000,00 bedraagt, die jaaropgave is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, stelt de minister, binnen zes maanden na ontvangst van die jaaropgave, in afwijking van de artikelen 5, 8, 9 en 11, de subsidie voor de desbetreffende gemeente vast op het in de herziene beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.
-3. Artikel 8, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de betaling van de subsidie, bedoeld in het eerste of tweede lid, met dien verstande dat, indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, de betaling van de subsidie die betrekking heeft op het kalenderjaar 2006 uiterlijk 1 juli 2006 plaatsvindt.
-4. De verklaring van de accountant, bedoeld in het eerste of tweede lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol.

 

Art. 12. Administratieve verplichtingen
Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig is ingericht dat, naast een nauwkeurige en inzichtelijke vastlegging van de trajecten en de gerealiseerde uitstroom als bedoeld in deze regeling, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

 

Art. 13. Verantwoording
Met het toezicht op de naleving van de subsidievoorwaarden is belast de Accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Art. 14. Informatieverstrekking
-1. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan de minister, de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of de Accountantsdienst, bedoeld in artikel 13, kosteloos alle inlichtingen die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie ter zake van belang zijnde bescheiden.
-2. Indien de minister op grond van artikel 11b, eerste lid, de subsidie heeft vastgesteld, stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1 juli 2006 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2005 gerealiseerde trajecten en uitstroom en uiterlijk 1 juli 2007 van de in 2006 gerealiseerde uitstroom. Indien de minister op grond van artikel 11b, tweede lid, de subsidie heeft vastgesteld, stellen burgemeester en wethouders de minister uiterlijk 1 juli 2007 in kennis van de in de desbetreffende gemeente in 2006 gerealiseerde uitstroom.

 

Art. 15. Inwerkingtreding
-1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
-2. De regeling, zoals die vůůr de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiŽle afwikkeling van de subsidie van de minister aan gemeenten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 

Art. 16. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, Ioaw of Ioaz door middel van klantmanagement.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2 en 3 worden met ingang van 1 januari 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. De bijlagen 4 en 5 worden met ingang van 1 maart 2002 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.Ļ

1. De bijlagen 3, 4 en 5 liggen met ingang van 1 april 2004 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van SZW (Stcrt. 2004, 43). Bijlage 1 (Stcrt. 2003, 66) is onderaan deze pagina geplaatst, red.

 

ís-Gravenhage, 20 december 2001.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

TOELICHTING
[20 december 2001]

 

Algemeen

 

     Op 24 april 2001 hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de Agenda voor de Toekomst. Deze afspraken vormen een concretisering van de intentieverklaring Een gezamenlijke Agenda voor de toekomst, waarover de Minister van SZW en de VNG in september 2000 overeenstemming bereikten.
     De bestuurlijke afspraken hebben betrekking op extra maatregelen die ertoe moeten leiden dat bijstandsgerechtigden sneller aan het werk gaan of maatschappelijk actief worden. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de gemeentelijke regiefunctie, experimenten, sluitende keten, deregulering, fraude en minimabeleid.
     Daarnaast hebben de Minister van SZW en de VNG afgesproken om het klantmanagement bij gemeenten de komende jaren op sterkte te brengen. Klantmanagement levert een belangrijke bijdrage aan een efficiŽnte aanpak van de uitstroom en activering van bijstandsgerechtigden. Gemeenten geven hieraan steeds meer invulling. De klantmanager bij gemeenten is zowel aanspreekpunt voor de klant als regisseur van het gehele traject, waarbij zowel werk-, reÔntegratie- als inkomensaspecten in onderlinge samenhang worden bezien.
     In de bestuurlijke afspraken over klantmanagement is ook vastgelegd dat de Minister van SZW en de VNG ernaar streven dat gemeenten zoveel mogelijk aspecten van reÔntegratie uitbesteden aan private - niet aan gemeenten gelieerde - partijen, waaronder de uitvoering van trajectplannen. Als en voor zover aan de gemeente gelieerde bedrijven (i.c. Wsw- en Wiw-bedrijven) in aanmerking komen voor de gunning van reÔntegratieactiviteiten, dan dient dat onder dezelfde voorwaarden te gebeuren als bij private ondernemingen en onder het stellen van dezelfde kwaliteitseisen. Een transparante aanbestedingsprocedure met vooraf vastgestelde objectieve criteria is daarbij een vereiste.
     Klantmanagement en het zoveel mogelijk uitbesteden aan private partijen zijn ook uitgebreid aan de orde gekomen in het kader van de nieuwe Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) [zie Wet SUWI, red.]. Het algemene uitgangspunt met betrekking tot reÔntegratieactiviteiten is dat alleen met reÔntegratiebedrijven contracten zullen worden gesloten. Dit geldt in beginsel ook voor gemeenten. Over klantmanagement is in het kader van SUWI vastgelegd dat gemeenten, evenals UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] en CWI, bevorderen dat klanten zoveel mogelijk met de klantmanager (die optreedt als begeleider en trajectcoŲrdinator) als vast aanspreekpunt te maken hebben. Overigens zullen delen van de feitelijke begeleiding en coŲrdinatie worden uitgevoerd door het reÔntegratiebedrijf. Gemeenten houden in elk geval de regie in handen. Daar waar trajectbegeleiding en coŲrdinatie worden uitbesteed, kan dit ook worden gefinancierd uit het scholings- en activeringsbudget van de Wet inschakeling werkzoekenden.
     In de bestuurlijke afspraken tussen de Minister van SZW en de VNG is vastgelegd dat van rijkszijde een financiŽle impuls beschikbaar wordt gesteld voor het op sterkte brengen van klantmanagement, mits de betrokken gemeente bereid is een resultaatsverplichting af te spreken over wederzijds nader overeen te komen voorwaarden.
     Voor de G4 en de G21 (plus vijf gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten) is deze afspraak ingevuld door de intentie om met deze gemeenten nadere concrete afspraken te maken. Met de gemeenten Den Haag en Utrecht is dit inmiddels gebeurd. De Minister van SZW levert een financiŽle bijdrage aan de invoering van een intensieve aanpak door middel van het klantmanagement onder de voorwaarde dat gemaakte afspraken over het aantal uit te voeren trajecten en de uitstroom vanuit deze trajecten wordt gerealiseerd.
     Voor alle andere gemeenten dan de hiervoor genoemde G4, G21 plus de vijf daarbij aangesloten gemeenten wordt de bestuurlijke afspraak die de Minister van SZW en de VNG in het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben gemaakt, geconcretiseerd door middel van de onderhavige, tijdelijke regeling. In bijlage 1 is aangegeven welke gemeenten voor deze eenmalige regeling in aanmerking kunnen komen.
     Bij het maken van bestuurlijke afspraken met de G4 en de G26 in het kader van de Agenda voor de Toekomst geldt als uitgangspunt dat alleen afspraken met gemeenten worden gemaakt waarvan geconstateerd is dat de uitvoering op orde is. Het ligt voor de hand dat ook de gemeenten genoemd in bijlage 1 in beginsel niet voor subsidie in aanmerking komen indien bij een gedetailleerd onderzoek tot op dossierniveau (zoals in de brief van 6 december aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (TZ/BZ/2001/82286a) omschreven) tekortkomingen in de Abw-uitvoering zijn vastgesteld. Indien dergelijke tekortkomingen zijn geconstateerd, dan zal een bestuurlijk gesprek tussen SZW en de betreffende gemeente plaatsvinden.
     De gemeenten genoemd in bijlage 1 dienen elk afzonderlijk een aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk dat gemeenten een gezamenlijke aanvraag indienen, omdat dit uiteindelijk meer administratieve verplichtingen in het kader van deze regeling voor gemeenten met zich mee zou brengen. Uiteraard is het mogelijk dat gemeenten die met betrekking tot activering en uitstroom samenwerken met andere gemeenten deze samenwerking voortzetten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
     De subsidiegelden kunnen worden gebruikt om de werkprocessen zodanig aan te passen dat de werkwijze van het klantmanagement integraal werkzaam is in de organisatie en dat er sprake is van een zichtbare versnelling en vergroting van de effectiviteit van de sluitende aanpak.
     Conform de afspraak uit de Agenda voor de Toekomst ligt het accent in de regeling niet op het middel (het klantmanagement), maar op het beoogde resultaat. De subsidiŽring is niet gebaseerd op de mate waarin klantmanagement is gerealiseerd, maar vindt plaats op basis van het aantal trajecten dat gemeenten realiseren in de periode tot en met 2004 en op de uitstroom uit deze trajecten (die kan doorlopen tot 2006). Trajecten vergroten de kans op werk voor cliŽnten van wie is vastgesteld dat zij niet direct bemiddelbaar zijn (fase-2-, 3- en 4-klanten). Overigens dient vanzelfsprekend altijd te worden afgewogen of directe arbeidsbemiddeling
mogelijk is en pas als dit aantoonbaar geen optie is, kan een traject met betrokkene worden afgesproken. Het gaat er immers niet primair om zoveel mogelijk trajecten te realiseren, maar om het weer doen voorzien in het zelfstandig bestaan van de cliŽnt, bij voorkeur door middel van betaalde, reguliere arbeid.
     Gemeenten leggen afspraken over reÔntegratie vast in een zogenoemd trajectplan. Dit plan wordt door de gemeente vastgesteld en wordt als bijlage bij de (herziene) uitkeringsbeschikking opgenomen. Deze bijlage dient door de cliŽnt en door burgemeester en wethouders te worden ondertekend.
     Gelet op het uitgangspunt dat trajecten een belangrijke bijdrage leveren om weer aan het werk te komen, is uitstroom naar werk het tweede onderdeel waarop gesubsidieerd wordt. Bij uitstroom gaat het om regulier en gesubsidieerd werk, waarbij regulier en duurzaam werk (in dienstbetrekking of in eigen bedrijf of beroep) de voorkeur heeft.
     In
bijlage 1 bij de regeling is aangegeven van welke resultaten de Minister van SZW met betrekking tot trajecten en uitstroom op voorhand uitgaat. Er wordt uitgegaan van een cumulatieve uitstroom naar werk van 40% in 2006. Zonder extra inspanning zou eind 2006 ongeveer 30% van de groep die een traject ontvangt uitgestroomd zijn naar werk. Dit geeft aan dat van gemeenten een extra resultaat verwacht wordt door de inzet van middelen voor een extra impuls aan activering en uitstroom, mede door (verdere) invoering en toepassing van klantmanagement.
     In de bijlage is het aandeel van de gemeente in het bijstandsvolume (Abw + Ioaw + Ioaz) als verdeelsleutel gehanteerd. Gemeenten kunnen bij de subsidieaanvraag aansluiten bij deze berekening van de Minister van SZW, maar ook aangeven dat zij minder of meer trajecten willen uitvoeren. Indien een gemeente meer trajecten wil uitvoeren, kan de aanvraag voor het meerdere alleen worden gehonoreerd indien andere gemeenten minder trajecten aanvragen.
     Overigens zal deze regeling circa een jaar na inwerkingtreding worden geŽvalueerd. Het ligt voor de hand dat bij het moment van evaluatie wordt aangesloten op de meting die jaarlijks in het kader van de Agenda voor de Toekomst zal plaatsvinden om te bepalen in welke mate de landelijke trendontwikkeling wordt gerealiseerd.

 

 

Artikelsgewijze  toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

     In het kader van deze regeling is het begrip belanghebbende beperkt tot die Abw-, Ioaw- en Ioaz-gerechtigde die de bijlage bij het besluit tot toekenning, voortzetting of herziening van de uitkering, waarin een plan als bedoeld in artikel 70, derde lid, van de Abw, artikel 18, derde lid, van de Ioaw of artikel 18, derde lid, van de Ioaz, te weten een plan gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces, is opgenomen, daadwerkelijk voor gezien heeft getekend. Het betreft derhalve uitsluitend die Abw-, Ioaw- en Ioaz-gerechtigden met wie burgermeester en wethouders concrete activiteiten hebben afgesproken die ertoe moeten leiden dat die uitkeringsgerechtigden op termijn weer een plek op de arbeidsmarkt (kunnen) verwerven.
     Overigens is in het begrippenkader van deze regeling niet alleen het begrip "belanghebbende" beperkt, ook het begrip "uitstroom" bevat een beperking. Zo wordt in het onderhavige kader onder uitstroom slechts die beŽindigingen, wijzigingen van de uitkeringssituatie verstaan die voortvloeien uit het feit dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, (weer) geheel of gedeeltelijk zelfstandig in noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien.

 

Artikel 2. Doel van de regeling

     De regeling strekt ertoe dat, mede door middel van (verdere) invoering en toepassing van het klantmanagement, een extra impuls wordt gegeven aan de activering en uitstroom van personen. Toepassing van de werkwijze klantmanagement, waarbij werkzoekenden een vast aanspreekpunt krijgen toegewezen, beoogt te bereiken dat belanghebbenden eerder en frequenter worden opgeroepen en efficiŽnter worden begeleid. Deze regeling heeft derhalve als uitgangspunt dat er een kwaliteits- en kwantiteitsslag plaatsvindt, waardoor meer resultaat wordt bereikt dan via het staande beleid.

 

Artikelen 4 en 5. Subsidie aan gemeente; Subsidievoorwaarden

     De regeling voorziet erin dat gemeenten die daartoe zijn aangewezen in bijlage 1 en een aanvraag hebben ingediend, subsidie te verlenen, teneinde hen in staat te stellen een extra impuls te geven aan de bevordering van activering en uitstroom van Abw- , Ioaw- en Ioaz-gerechtigden. Zoals in het algemeen deel van de toelichting is aangegeven, is er uitdrukkelijk voor gekozen om de financiŽle stimulans niet op het daartoe meest geŽigende middel, klantmanagement, te richten, maar op het beoogde resultaat.
     Aan de activering en uitstroom worden in het kader van deze regeling nadere voorschriften verbonden. Zo komen trajecten (onder andere) alleen dan voor subsidie in aanmerking indien zij in uitvoering zijn genomen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004. Trajecten zijn subsidiabel in het kalenderjaar waarin belanghebbende schriftelijk in kennis is gesteld van de aanvangsdatum van de feitelijke uitvoering van het door burgemeester en wethouders en belanghebbende getekende trajectplan. Een afschrift van deze kennisgeving dient te zijn opgenomen in de administratie van de gemeente. De kennisgeving kan van de gemeente afkomstig zijn, maar ook van de uitvoerder van het traject (zoals een privaat reÔntegratiebedrijf of een zorginstelling). Als niet de gemeente belanghebbende een afschrift stuurt, maar de uitvoerder, is het voor de gemeente van belang dat met deze uitvoerder wordt afgesproken dat een afschrift van de kennisgeving naar de gemeente wordt gezonden.
     Zowel voor de trajecten als voor de uitstroom geldt dat deze per belanghebbende slechts eenmaal voor 100% subsidie in aanmerking komen. Uitgesloten is derhalve dat het vanuit een oogmerk van subsidieverkrijging financieel aantrekkelijk zou kunnen zijn om met een belanghebbende in plaats van een langdurig, over verschillende kalenderjaren verspreid traject, per kalenderjaar telkens een (deel)traject af te spreken.
     De uitstroom is vanaf 1 januari 2002 subsidiabel. Er wordt van uitgegaan dat de cumulatieve uitstroom van de tot en met 31 december 2002, overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening uit te voeren trajecten, 10,0% bedraagt. Voor het kalenderjaar 2003 wordt ervan uitgegaan dat de cumulatieve uitstroom van de tot en met 31 december 2003, overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening uit te voeren trajecten, 17,1% bedraagt. Met betrekking tot de kalenderjaren 2004, 2005 en 2006 wordt uitgegaan van een cumulatief percentage van onderscheidenlijk 23,7, 34,7 en 40 van de overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening uit te voeren trajecten tot en met 31 december 2004. De hiervoor vermelde percentages zijn tot stand gekomen door de totale uitstroom en het totaal van gerealiseerde trajecten tot en met ultimo de respectievelijke kalenderjaren door elkaar te delen.
     Tegen de achtergrond van het feit dat in de onderhavige regeling aan het begrip uitstroom een specifieke betekenis wordt toegekend, is als subsidievoorwaarde uitdrukkelijk opgenomen dat uit het beŽindigingsonderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Abw, artikel 14, vijfde lid, van de Ioaw of artikel 14, vijfde lid, van de Ioaz blijkt dat de uitkering is beŽindigd op grond van het feit dat belanghebbende ofwel door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van het arbeid in eigen bedrijf of beroep (weer) volledig zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet, dan wel dat anderszins uit de administratie, bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de Abw, artikel 41, eerste lid, van de Ioaw of artikel 41, eerste lid, van de Ioaz, blijkt dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in eigen bedrijf of beroep gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet. Doordat uitstroom pas voor 100% subsidiabel is als de uitstroom tijdens het beŽindigingsonderzoek wordt vastgesteld, wordt voorkomen dat zogeheten "draaideurcliŽnten" die snel na de uitstroom (voordat het bŽindigingsonderzoek plaatsvindt) hun baan verliezen en opnieuw een uitkering aanvragen, (ook) geheel meetellen als uitgestroomd. Op deze wijze wordt bevorderd dat gemeenten zich zullen richten op uitstroom naar duurzame arbeid.
     Volledige uitstroom telt mee in het jaar dat de belanghebbende feitelijk is uitgestroomd, onder de voorwaarde dat het besluit naar aanleiding van het beŽindigingsonderzoek uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar van uitstroom plaatsvindt. Een belanghebbende die gedeeltelijk uitstroomt, wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom voor 50% meegeteld.
     Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat de belanghebbende in de maand januari van een kalenderjaar geen inkomsten uit arbeid had (inkomsten uit andere bronnen dan arbeid, zoals WAO of alimentatie, zijn wel toegestaan) en in de maanden november en december van hetzelfde kalenderjaar en januari van het volgende kalenderjaar wel over inkomsten uit arbeid beschikte. Indien deze belanghebbende vervolgens volledig uitstroomt, kan deze opnieuw voor 50% worden meegeteld. Uit de administratie moet blijken dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet.
     Een belanghebbende telt maximaal ťťn keer volledig mee bij het bepalen van de hoogte van de uitstroom. Dit is voor 100% indien een belanghebbende in ťťn kalenderjaar volledig uitstroomt. Ook belanghebbenden die binnen ťťn kalenderjaar eerst gedeeltelijk en vervolgens volledig uitstromen, tellen voor dat kalenderjaar voor 100% mee.

 

Artikel 6. Beschikbaar budget en verdeling van het budget.

     Het budget dat voor deze regeling beschikbaar is, bedraagt in de kalenderjaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 onderscheidenlijk Ä|26,2 miljoen, Ä|40,3 miljoen, Ä|40,3 miljoen, Ä|16,7 miljoen en Ä|8,0 miljoen. Voor de verdeling van de middelen is uitgegaan van de aantallen bijstandsontvangers (Abw, Ioaw en Ioaz) per gemeente die ten grondslag liggen aan het totale volume aan bijstandsontvangers 2000 zoals deze wordt gehanteerd in de verdeelmaatstaf gemeentefonds. De verdeling van de gegeven middelen geschiedt dan naar rato van het aantal bijstandsontvangers per gemeente in verhouding tot het landelijke aantal bijstandsontvangers zoals vervat in de verdeelmaatstaf 2000 gemeentefonds. De aan de gemeente ter beschikking te stellen subsidie is een veelvoud van Ä|900,-, tot het bedrag van de vooraf berekende subsidie.
     In
bijlage 1 bij deze regeling is het aldus vastgestelde subsidiebedrag per gemeente die deel kan nemen aan deze regeling opgenomen, alsmede het daarmee corresponderende aantal trajecten per kalenderjaar.
     Dit subsidiebedrag wordt voor het jaar 2002 aan de gemeenten als voorschot verstrekt, ongeacht of door burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag is ingediend. Deze ongevraagde subsidieverlening brengt met zich mee dat een gemeente die gebruik wil maken van deze regeling feitelijk vanaf 1 januari 2002 kan handelen als ware de in
bijlage 1 vermelde subsidie voor die gemeente, dan wel indien de gemeente minder subsidie wenst, die lagere subsidie, zou zijn verleend.

 

Artikelen 7 en 8. Indiening aanvraag; Bevoorschotting

     Hoewel de bevoorschotting voor het kalenderjaar 2002 plaatsvindt, ongeacht of van burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag is ontvangen, is in het kader van deze regeling wel vereist dŠt een subsidieaanvraag wordt ontvangen. Die aanvraag dient uiterlijk 1 april 2002 door de minister te zijn ontvangen. Bij het indienen van de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat is ingericht overeenkomstig het model als vervat in bijlage 2 bij de regeling. Indien de minister niet op uiterlijk die datum de subsidieaanvraag van een gemeente heeft ontvangen, stelt hij ten aanzien van die gemeente de subsidie op nihil vast en vordert hij het voorschot voor het kalenderjaar 2002 terug. Het feit dat slechts eenmalig een subsidieaanvraag kan worden ingediend voor de gehele periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006, brengt met zich mee dat gemeenten waarvan de subsidieaanvraag niet of niet tijdig is ingediend, voor de gehele periode van subsidie zijn uitgesloten. In de subsidieaanvraag geven gemeenten voor de gehele periode aan of zij voor het in bijlage 1 vermelde subsidiebedrag in aanmerking willen komen, dan wel voor een hoger of een lager bedrag. Dat hogere of lagere bedrag dient alsdan eveneens een veelvoud te zijn van de subsidie per traject, te weten Ä|900,-. Ingeval burgemeester en wethouders, voor wat het aantal trajecten en de onlosmakelijk daaraan verbonden uitstroom betreft, een lager "verplichtingenniveau" wensen en derhalve een lager subsidiebedrag aanvragen, verlaagt de minister de subsidie tot het bedrag dat burgemeester en wethouders hebben aangevraagd en vordert hij het voorschot voor 2002, voor zover dat hoger was dan het verlaagde subsidiebedrag, terug.
     De minister kan de financiŽle middelen die overblijven doordat gemeenten geen subsidie aanvragen of een lagere subsidie aanvragen, verdelen over die gemeenten die een hogere subsidie hebben aangevraagd. Op deze herverdeling van de financiŽle middelen is artikel 6, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing. Voor zover deze herverdeling leidt tot een hogere subsidie dan de vooraf berekende subsidie, keert de minister deze hogere subsidie voor het kalenderjaar 2002 zo spoedig mogelijk bij wijze van voorschot in ťťn keer uit. Burgemeester en wethouders van wie de subsidieaanvraag tijdig is ontvangen, ontvangen uiterlijk 1 september 2002 van de minister de beschikking tot subsidieverlening. In deze beschikking is het voor de jaren 2002 tot en met 2006 vastgestelde maximale subsidiebedrag opgenomen, alsmede het maximaal aantal subsidiabele trajecten in de jaren 2002 tot en met 2004 en de maximaal subsidiabele uitstroomaantallen uit de trajecten in de jaren 2002 tot en met 2006.
     De bevoorschotting is gelijk aan de in de beschikking vermelde maximale subsidiebedragen voor de jaren 2003 tot en met 2006. Voor het jaar 2002 is het voorschot gelijk aan het bedrag vermeld in
bijlage 1.

 

Artikelen 9 en 10. Jaaropgave; Opschorten bevoorschotting

     Uiterlijk 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, ontvangt de minister van burgemeester en wethouders een opgave van de gerealiseerde trajecten of uitstroom die in het kader van deze regeling voor subsidie in aanmerking komt. Met nadruk zij er in deze op gewezen dat met het woord "of" in het eerste lid van artikel 9 "en/of" bedoeld wordt, zodat, afhankelijk van het desbetreffende kalenderjaar, de jaaropgave ůf uitsluitend op de trajecten, dan wel op zowel de trajecten als de uitstroom ůf uitsluitend op de uitstroom betrekking heeft. Concreet komt dit erop neer dat de jaaropgaven over de kalenderjaren 2002, 2003 en 2004 betrekking hebben op zowel de trajecten als de uitstroom en dat de jaaropgaven over de kalenderjaren 2005 en 2006 betrekking hebben op de uitstroom.
     Bij een subsidie boven Ä|50 000,- is de jaaropgave voorzien van een (accountants)verklaring. De jaaropgave en de (accountants)verklaring zijn ingericht overeenkomstig het model van bijlage 3, respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling. Bij het indienen van deze bescheiden maken burgemeester en wethouders gebruik van de daarvoor beschikbaar gestelde formulieren. In verband met de geautomatiseerde verwerking van het aanvraagformulier, de jaaropgave en de accountantsverklaring dienen gemeenten gebruik te maken van de daarvoor aan iedere gemeente beschikbaar gestelde formulieren op de bij deze formulieren aangegeven wijze. Ten behoeve van deze (accountants)verklaring wordt gebruik gemaakt van een controle- en rapportageprotocol dat is ingericht overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling. Ook bij een subsidie onder Ä|50 000,- kan de minister, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een juist financieel beheer, burgemeester en wethouders inlichtingen vragen, alsmede inzage verlangen in de administratie die burgemeester en wethouders ten behoeve van de uitvoering van deze regeling dienen te voeren.
     Indien de jaaropgave en/of de (accountants)verklaring niet tijdig of niet volledig is ontvangen op uiterlijk 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, kan de minister de betaling van het voorschot per 1 juli daaropvolgend als bedoeld in artikel 8, eerste lid, opschorten. Wordt alsnog de jaaropgave en/of (indien van toepassing) de (accountants)verklaring ontvangen, dan wordt deze opschorting ongedaan gemaakt en vindt zo spoedig mogelijk betaling plaats.
     Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid zal de minister gebruik maken van de Beleidsregels inzake handhaving van termijn- en vormvoorschriften (Staatscourant 15 juni 2000, nr. 113).

 

Artikel 11. Subsidievaststelling

     De minister stelt de subsidie vast binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave met de eventueel daarbij behorende (accountants)verklaring.
     Voor de kalenderjaren 2002, 2003 en 2004, waarin zowel subsidiabele trajecten als subsidiabele uitstroom plaatsvindt, wordt het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag op fifty-fiftybasis toebedeeld aan zowel de trajecten als de uitstroom. Indien het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde aantal trajecten niet volledig is gerealiseerd, wordt de subsidie met betrekking tot de kalenderjaren 2002 tot en met 2004 lager vastgesteld overeenkomstig de formule 1/Tm x ++ Sm per niet-gerealiseerd traject, waarbij Tm staat voor het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximaal subsidiabele aantal trajecten en Sm voor het in die beschikking vermelde maximale subsidiebedrag. Indien de in de beschikking tot subsidieverlening vermelde hoeveelheid uitstroom niet volledig is gerealiseerd, wordt met betrekking tot de kalenderjaren 2002, 2003 en 2004 de subsidie lager vastgesteld overeenkomstig de formule 1/Um x ++ Sm per niet-gerealiseerde uitstroom, waarbij Um staat voor de in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximaal subsidiabele uitstroom.
     In de jaren 2005 en 2006, waarin uitsluitend uitstroom subsidiabel is, wordt indien de uitstroom niet volledig wordt gerealiseerd, de subsidie lager vastgesteld volgens de formule 1/Um x Sm per niet-gerealiseerde uitstroom. Indien de jaaropgave en - indien vereist - de (accountants)verklaring, bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet is ontvangen binnen achttien maanden na het kalenderjaar waarop deze stukken betrekking hebben, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast.

 

Artikelen 12, 13 en 14. Administratieve verplichtingen; Verantwoording; Informatieverstrekking

     Burgemeester en wethouders dienen er zorg voor te dragen dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig is ingericht dat - naast een nauwkeurige en inzichtelijke vastlegging van de trajecten en de gerealiseerde uitstroom daaruit - alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.
     Uit artikel 8 van de Kaderwet SZW-subsidies blijkt dat met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens die wet aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen belast zijn de door de Minister van SZW aangewezen personen. In het kader van deze regeling zijn daartoe aangewezen de ambtenaren van de Accountantsdienst van het ministerie van SZW. Het toezicht, bedoeld in artikel 13 van deze regeling, richt zich op de naleving van de subsidievoorwaarden door de gemeenten die subsidie hebben aangevraagd.
     Artikel 14 regelt de informatie die burgemeester en wethouders aan de minister in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor beleidsvorming en toezicht op de uitvoering verstrekken.
     De toezichthouder baseert zich op de verantwoordingsinformatie van de gemeenten en het eventueel daarop betrekking hebbende accountantsoordeel. Daarbij kan steekproefsgewijs onderzoek bij de gemeenten plaatsvinden om de betrouwbaarheid van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie vast te stellen.
     De minister kan aan gemeenten die in het kader van deze regeling subsidie hebben aangevraagd tevens inlichtingen vragen die van belang zijn voor de beleidsvorming.
     Daarnaast kan informatie namens de minister worden opgevraagd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
     De IWI houdt onder meer toezicht op rechtmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de Abw, Ioaw en Ioaz. De afspraken tussen de Minister van SZW en VNG respectievelijk gemeenten zijn relevant voor het toezicht door de IWI. De implicaties van de afspraken in het kader van de Agenda voor de Toekomst voor het toezicht zullen nader worden uitgewerkt.
     Deze tijdelijke stimuleringsregeling is uitvloeisel van ťn ondersteunend aan de afspraken tussen minister en VNG die de Agenda voor de Toekomst vormen. Uitvoeringsaspecten die deze regeling beoogt te bevorderen, met name activering en uitstroom, zijn onderdeel van het toezicht op doeltreffendheid van de uitvoering. Het is daarom noodzakelijk dat de IWI de in artikel 14 bedoelde mogelijkheid tot informatievergaring heeft.
     Uiteraard heeft het toezichtsoordeel van de IWI geen gevolgen voor de subsidievaststelling als bedoeld in artikel 11.
     De bijlagen 1, 2 en 3 liggen vanaf 1 januari 2002 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bijlagen 4 en 5 liggen vanaf 1 maart 2002 in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bijlage 1 zal tevens op het gemeenteloket (te vinden via
www.minszw.nl) worden geplaatst.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

BIJLAGE  1
[Stcrt. 2003, 66]

 

Onderdeel A

Subsidie en prestaties
[bedragen in euro's]

 

Totalen: 51 183 478,- 139 989 74 806 622,- 55 968 125 990 100,-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 40,6% x 59,4% 40% xxxxxxxxxxxx|
Gemeente |xSubsidiex| Trajecten |xSubsidiex| Uitstroom Totale subsidie
Aa en Hunze 91 041,- 249 133 059,- 98 224 100,-
Aalburg 10 603,- 29 15 497,- 12 26 100,-
Aalten 58 134,- 159 84 966,- 64 143 100,-
Abcoude 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Achtkarspelen 221 203,- 605 323 297,- 242 544 500,-
Alblasserdam 95 063,- 260 138 938,- 104 234 000,-
Albrandswaard 28 884,- 79 42 216,- 31 71 100,-
Alkemade 32 906,- 90 48 094,- 36 81 000,-
Almere 1 082 981,- 2 962 1 582 819,- 1 179 2 665 800,-
Alphen aan den Rijn 297 619,- 814 434 981,- 325 732 600,-
Alphen-Chaam 20 109,- 55 29 391,- 22 49 500,-
Ambt Montfort 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Amerongen 20 109,- 55 29 391,- 22 49 500,-
Amstelveen 304 566,- 833 445 134,- 332 749 700,-
Andijk 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Angerlo 10 603,- 29 15 497,- 12 26 100,-
Anna Paulowna 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Apeldoorn 1.069 453,- 2 925 1 563 047,- 1 165 2 632 500,-
Appingedam 131 991,- 361 192 909,- 145 324 900,-
Assen 554 653,- 1 517 810 647,- 605 1 365 300,-
Asten 45 338,- 124 66 263,- 50 111 600,-
Axel 80 438,- 220 117 563,- 88 198 000,-
Baarle-Nassau 26 325,- 72 38 475,- 30 64 800,-
Baarn 123 947,- 339 181 153,- 136 305 100,-
Barendrecht 63 984,- 175 93 516,- 69 157 500,-
Barneveld 113 344,- 310 165 656,- 123 279 000,-
Bathmen 9 506,- 26 13 894,- 10 23 400,-
Bedum 41 681,- 114 60 919,- 46 102 600,-
Beek 76 781,- 210 112 219,- 83 189 000,-
Beemster 16 453,- 45 24 047,- 18 40 500,-
Beesel 54 113,- 148 79 088,- 59 133 200,-
Bellingwedde 69 834,- 191 102 066,- 77 171 900,-
Bemmel 172 575,- 472 252 225,- 188 424 800,-
Bergeijk 54 113,- 148 79 088,- 59 133 200,-
Bergen (L) 36 928,- 101 53 972,- 40 90 900,-
Bergen (NH) 128 700,- 352 188 100,- 142 316 800,-
Bergen op Zoom 503 100,- 1 376 735 300,- 547 1 238 400,-
Bergh 91 041,- 249 133 059,- 98 224 100,-
Bergschenhoek 29 250,- 80 42 750,- 33 72 000,-
Berkel en Rodenrijs 51 553,- 141 75 347,- 58 126 900,-
Bernheeze 68 738,- 188 100 463,- 77 169 200,-
Bernisse 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Best 142 594,- 390 208 406,- 157 351 000,-
Beuningen 183 178,- 501 267 722,- 199 450 900,-
Beverwijk 309 319,- 846 452 081,- 338 761 400,-
Binnenmaas 49 359,- 135 72 141,- 54 121 500,-
Bladel 39 853,- 109 58 247,- 44 98 100,-
Blaricum 23 034,- 63 33 666,- 25 56 700,-
Bloemendaal 19 378,- 53 28 322,- 21 47 700,-
Bodegraven 57 403,- 157 83 897,- 63 141 300,-
Boekel 4 753,- 13 6 947,- 5 11 700,-
Bolsward 81 169,- 222 118 631,- 89 199 800,-
Borculo 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Borger-Odoorn 125 044,- 342 182 756,- 137 307 800,-
Borne 95 794,- 262 140 006,- 105 235 800,-
Borsele 65 081,- 178 95 119,- 71 160 200,-
Boskoop 50 456,- 138 73 744,- 54 124 200,-
Boxmeer 92 869,- 254 135 731,- 101 228 600,-
Boxtel 119 194,- 326 174 206,- 131 293 400,-
Breukelen 21 206,- 58 30 994,- 24 52 200,-
Brielle 65.081,- 178 95 119,- 71 160 200,-
Brummen 81 169,- 222 118 631,- 89 199 800,-
Brunssum 342 225,- 936 500 175,- 373 842 400,-
Bunnik 16 453,- 45 24 047,- 18 40 500,-
Bunschoten 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Buren 65 081,- 178 95 119,- 71 160 200,-
Bussum 126 141,- 345 184 359,- 138 310 500,-
Capelle aan den IJssel 562 331,- 1 538 821 869,- 612 1 384 200,-
Castricum 86 288,- 236 126 113,- 95 212 400,-
Coevorden 197 803,- 541 289 097,- 215 486 900,-
Cranendonck 83 363,- 228 121 838,- 92 205 200,-
Cromstrijen 40 584,- 111 59 316,- 44 99 900,-
Cuijk 148 444,- 406 216 956,- 162 365 400,-
Culemborg 132 722,- 363 193 978,- 145 326 700,-
Dalfsen 50 456,- 138 73 744,- 55 124 200,-
De Bilt 138 206,- 378 201 994,- 151 340 200,-
De Lier 19 378,- 53 28 322,- 21 47 700,-
De Marne 69 834,- 191 102 066,- 77 171 900,-
De Ronde Venen 87 384,- 239 127 716,- 96 215 100,-
De Wolden 52 284,- 143 76 416,- 59 128 700,-
Delft 1 033 622,- 2 827 1 510 678,- 1 125 2 544 300,-
Delfzijl 341 494,- 934 499 106,- 372 840 600,-
Den Helder 629 241,- 1 721 919 659,- 684 1 548 900,-
Denekamp 46 434,- 127 67 866,- 53 114 300,-
Deurne 131 991,- 361 192 909,- 145 324 900,-
Didam 77 513,- 212 113 288,- 85 190 800,-
Diemen 157 219,- 430 229 781,- 172 387 000,-
Dinxperlo 31 809,- 87 46 491,- 35 78 300,-
Dirksland 21 206,- 58 30 994,- 24 52 200,-
Doesburg 70 566,- 193 103 134,- 77 173 700,-
Doetinchem 321 750,- 880 470 250,- 351 792 000,-
Dongen 104 934,- 287 153 366,- 115 258 300,-
Dongeradeel 178 425,- 488 260 775,- 195 439 200,-
Doorn 7 678,- 21 11 222,- 8 18 900,-
Drechterland 29 981,- 82 43 819,- 33 73 800,-
Driebergen-Rijsenburg 109 322,- 299 159 778,- 120 269 100,-
Drimmelen 61 059,- 167 89 241,- 67 150 300,-
DSZW Noardwest Frysl‚n 445 331,- 1 218 650 869,- 488 1 096 200,-
Duiven 122 119,- 334 178 481,- 133 300 600,-
Echt 117 366,- 321 171 534,- 128 288 900,-
Edam-Volendam 61 791,- 169 90 309,- 68 152 100,-
Ede 458 494,- 1 254 670 106,- 500 1 128 600,-
Eemnes 24 131,- 66 35 269,- 28 59 400,-
Eemsmond 148 078,- 405 216 422,- 162 364 500,-
Eibergen 53 381,- 146 78 019,- 59 131 400,-
Eijsden 44 606,- 122 65 194,- 49 109 800,-
Elburg 50 456,- 138 73 744,- 54 124 200,-
Enkhuizen 95 794,- 262 140 006,- 104 235 800,-
Epe 113 344,- 310 165 656,- 124 279 000,-
Ermelo 74 588,- 204 109 013,- 83 183 600,-
Etten-Leur 196 706,- 538 287 494,- 214 484 200,-
Ferwerderadiel 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Gaasterl‚n-Sleat 34 734,- 95 50 766,- 38 85 500,-
Geertruidenberg 85 191,- 233 124 509,- 93 209 700,-
Geldermalsen 61 059,- 167 89 241,- 68 150 300,-
Gemert-Bakel 105 666,- 289 154 434,- 116 260 100,-
Gendringen 93 234,- 255 136 266,- 101 229 500,-
Gennep 73 491,- 201 107 409,- 81 180 900,-
Giessenlanden 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Gilze en Rijen 86 288,- 236 126 113,- 94 212 400,-
Goedereede 25 959,- 71 37 941,- 29 63 900,-
Goes 231 806,- 634 338 794,- 253 570 600,-
Goirle 90 309,- 247 131 991,- 98 222 300,-
Gorinchem 227 784,- 623 332 916,- 249 560 700,-
Gorssel 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Gouda 603 281,- 1 650 881 719,- 658 1 485 000,-
Graafstroom 14 625,- 40 21 375,- 16 36 000,-
Graft-De Rijp 10 603,- 29 15 497,- 12 26 100,-
Grave 45 338,- 124 66 263,- 50 111 600,-
ís-Gravendeel 20 109,- 55 29 391,- 22 49 500,-
Groenlo 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Groesbeek 105 666,- 289 154 434,- 116 260 100,-
Grootegast 40 584,- 111 59 316,- 44 99 900,-
Gulpen-Wittem 43 509,- 119 63 591,- 48 107 100,-
Haaksbergen 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Haaren 27 788,- 76 40 613,- 30 68 400,-
Haarlemmermeer 335 644,- 918 490 556,- 365 826 200,-
Haelen 41 681,- 114 60 919,- 46 102 600,-
Halderberge 129 797,- 355 189 703,- 142 319 500,-
Hardenberg 195 609,- 535 285 891,- 215 481 500,-
Harderwijk 180 253,- 493 263 447,- 196 443 700,-
Hardinxveld-Giessendam 43 509,- 119 63 591,- 48 107 100,-
Haren 58 134,- 159 84 966,- 64 143 100,-
Harenkarspel 36 928,- 101 53 972,- 40 90 900,-
Hattem 32 906,- 90 48 094,- 37 81 000,-
Heel 13 528,- 37 19 772,- 15 33 300,-
Heemskerk 321 019,- 878 469 181,- 350 790 200,-
Heemstede 29 250,- 80 42 750,- 32 72 000,-
Heerde 46 434,- 127 67 866,- 52 114 300,-
Heerenveen 259 959,- 711 379 941,- 282 639 900,-
Heerhugowaard 216 084,- 591 315 816,- 235 531 900,-
Heeze-Leende 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Heiloo 101 644,- 278 148 556,- 112 250 200,-
Helden 53 381,- 146 78 019,- 59 131 400,-
Hellendoorn 114 441,- 313 167 259,- 127 281 700,-
Hellevoetsluis 294 694,- 806 430 706,- 321 725 400,-
Hendrik-Ido-Ambacht 58 134,- 159 84 966,- 64 143 100,-
Hengelo (Gld) 6 947,- 19 10 153,- 8 17 100,-
Heumen 63 984,- 175 93 516,- 69 157 500,-
Heusden 197 803,- 541 289 097,- 215 486 900,-
Heythuysen 45 703,- 125 66 797,- 50 112 500,-
Hillegom 44 606,- 122 65 194,- 49 109 800,-
Hilvarenbeek 28 884,- 79 42 216,- 32 71 100,-
Hilversum 521 747,- 1 427 762 553,- 568 1 284 300,-
Hof van Twente 54 844,- 150 80 156,- 61 135 000,-
Hontenisse 27 056,- 74 39 544,- 30 66 600,-
Hoogeveen 360 506,- 986 526 894,- 393 887 400,-
Hoogezand-Sappemeer 387 928,- 1 061 566 972,- 424 954 900,-
Hoorn 519 919,- 1 422 759 881,- 567 1 279 800,-
Horst aan de Maas 79 341,- 217 115 959,- 89 195 300,-
Houten 86 288,- 236 126 113,- 94 212 400,-
Huizen 216 084,- 591 315 816,- 235 531 900,-
Hulst 76 416,- 209 111 684,- 83 188 100,-
Hummelo en Keppel 9 506,- 26 13 894,- 10 23 400,-
Hunsel 16 453,- 45 24 047,- 18 40 500,-
IJsselstein 121 022,- 331 176 878,- 132 297 900,-
IS Zorg, Werk en Inkomen 141 497,- 387 206 803,- 156 348 300,-
ISD De Rijnstreek 66 544,- 182 97 256,- 76 163 800,-
ISD Oldambt 365 259,- 999 533 841,- 399 899 100,-
Kampen 236 194,- 646 345 206,- 259 581 400,-
Kapelle 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Katwijk 49 359,- 135 72 141,- 54 121 500,-
Kerkrade 592 678,- 1 621 866 222,- 645 1 458 900,-
Kessel 5 850,- 16 8 550,- 6 14 400,-
Kesteren 63 619,- 174 92 981,- 72 156 600,-
Kollumerland en Nieuwkruisland 85 191,- 233 124 509,- 93 209 700,-
Korendijk 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Krimpen aan den IJssel 119 925,- 328 175 275,- 131 295 200,-
Laarbeek 65 813,- 180 96 188,- 71 162 000,-
Landgraaf 343 322,- 939 501 778,- 374 845 100,-
Landsmeer 25 959,- 71 37 941,- 29 63 900,-
Laren 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Leek 102 741,- 281 150 159,- 112 252 900,-
Leerdam 101 644,- 278 148 556,- 112 250 200,-
Leersum 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Leeuwarderadeel 13 528,- 37 19 772,- 15 33 300,-
Leiderdorp 87 019,- 238 127 181,- 96 214 200,-
Leidschendam-Voorburg 470 194,- 1 286 687 206,- 512 1 157 400,-
Lemsterland 85 191,- 233 124 509,- 93 209 700,-
Leusden 61 059,- 167 89 241,- 68 150 300,-
Lichtenvoorde 38 756,- 106 56 644,- 44 95 400,-
Liesveld 15 356,- 42 22 444,- 17 37 800,-
Lingewaal 29 981,- 82 43 819,- 33 73 800,-
Lisse 47 531,- 130 69 469,- 52 117 000,-
Lith 11 700,- 32 17 100,- 13 28 800,-
Littenseradiel 39 488,- 108 57 713,- 44 97 200,-
Lochem 54 113,- 148 79 088,- 60 133 200,-
Loenen 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Loon op Zand 79 341,- 217 115 959,- 86 195 300,-
Lopik 19 378,- 53 28 322,- 21 47 700,-
Loppersum 66 909,- 183 97 791,- 73 164 700,-
Losser 88 116,- 241 128 784,- 97 216 900,-
Maarn 13 528,- 37 19 772,- 15 33 300,-
Maarssen 176 597,- 483 258 103,- 193 434 700,-
Maasbracht 59 231,- 162 86 569,- 65 145 800,-
Maasbree 37 659,- 103 55 041,- 43 92 700,-
Maasdonk 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Maasdriel 63 984,- 175 93 516,- 69 157 500,-
Maasland 9 506,- 26 13 894,- 10 23 400,-
Maassluis 254 109,- 695 371 391,- 278 625 500,-
Margraten 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Marum 52 284,- 143 76 416,- 59 128 700,-
Medemblik 38 756,- 106 56 644,- 44 95 400,-
Meerlo-Wanssum 14 259,- 39 20 841,- 15 35 100,-
Meerssen 82 266,- 225 120 234,- 90 202 500,-
Meijel 11 334,- 31 16 566,- 13 27 900,-
Menterwolde 102 009,- 279 149 091,- 112 251 100,-
Meppel 190 856,- 522 278 944,- 209 469 800,-
Middelburg 378 056,- 1 034 552 544,- 411 930 600,-
Middelharnis 43 509,- 119 63 591,- 48 107 100,-
Midden-Drenthe 108 591,- 297 158 709,- 119 267 300,-
Mierlo 41 681,- 114 60 919,- 46 102 600,-
Mill en Sint Hubert 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Millingen aan de Rijn 27 056,- 74 39 544,- 30 66 600,-
Moerdijk 131 991,- 361 192 909,- 145 324 900,-
Monster 51 188,- 140 74 813,- 56 126 000,-
Montfoort 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Mook en Middelaar 28 153,- 77 41 147,- 31 69 300,-
Moordrecht 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Muiden 21 206,- 58 30 994,- 24 52 200,-
Naarden 49 359,- 135 72 141,- 54 121 500,-
Nederlek 59 963,- 164 87 638,- 67 147 600,-
Nederweert 38 756,- 106 56 644,- 44 95 400,-
Neede 38 756,- 106 56 644,- 44 95 400,-
Neerijnen 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Niedorp 32 906,- 90 48 094,- 36 81 000,-
Nieuwegein 346 247,- 947 506 053,- 377 852 300,-
Nieuwerkerk aan den IJssel 73 491,- 201 107 409,- 80 180 900,-
Nieuw-Lekkerland 20 475,- 56 29 925,- 22 50 400,-
Nijefurd 56 306,- 154 82 294,- 62 138 600,-
Nijkerk 86 288,- 236 126 113,- 95 212 400,-
Noord-Beveland 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Noordenveld 115 538,- 316 168 863,- 127 284 400,-
Noorder-Koggenland 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Noordoostpolder 223 031,- 610 325 969,- 243 549 000,-
Noordwijk 91 041,- 249 133 059,- 98 224 100,-
Noordwijkerhout 28 884,- 79 42 216,- 32 71 100,-
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 98 719,- 270 144 281,- 108 243 000,-
Nunspeet 53 381,- 146 78 019,- 59 131 400,-
Obdam 11 700,- 32 17 100,- 13 28 800,-
Oegstgeest 46 434,- 127 67 866,- 51 114 300,-
Oirschot 34 734,- 95 50 766,- 39 85 500,-
Oisterwijk 96 159,- 263 140 541,- 105 236 700,-
Oldebroek 43 509,- 119 63 591,- 48 107 100,-
Oldenzaal 181 350,- 496 265 050,- 199 446 400,-
Olst 42 778,- 117 62 522,- 48 105 300,-
Ommen 48 263,- 132 70 538,- 53 118 800,-
Onderbanken 41 681,- 114 60 919,- 46 102 600,-
Oostburg 59 963,- 164 87 638,- 65 147 600,-
Oosterhout 290 672,- 795 424 828,- 317 715 500,-
Oostflakkee 44 606,- 122 65 194,- 50 109 800,-
Ooststellingwerf 183 178,- 501 267 722,- 199 450 900,-
Opmeer 27 056,- 74 39 544,- 30 66 600,-
Opsterland 151 003,- 413 220 697,- 166 371 700,-
Oss 465 441,- 1 273 680 259,- 507 1 145 700,-
Oud-Beijerland 75 684,- 207 110 616,- 83 186 300,-
Ouder-Amstel 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Oudewater 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Overbetuwe 159 047,- 435 232 453,- 175 391 500,-
Papendrecht 144 422,- 395 211 078,- 158 355 500,-
Pekela 157 219,- 430 229 781,- 172 387 000,-
Pijnacker-Nootdorp 68 738,- 188 100 463,- 77 169 200,-
Purmerend 431 438,- 1 180 630 563,- 470 1 062 000,-
Putten 51 553,- 141 75 347,- 58 126 900,-
Raalte 103 106,- 282 150 694,- 114 253 800,-
Ravenstein 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Reeuwijk 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Reimerswaal 84 459,- 231 123 441,- 93 207 900,-
Renkum 164 897,- 451 241 003,- 181 405 900,-
Renswoude 6 581,- 18 9 619,- 7 16 200,-
Reusel-De Mierden 23 034,- 63 33 666,- 25 56 700,-
Rheden 260 691,- 713 381 009,- 285 641 700,-
Rhenen 79 341,- 217 115 959,- 86 195 300,-
Ridderkerk 146 250,- 400 213 750,- 160 360 000,-
Rijnsburg 13 528,- 37 19 772,- 15 33 300,-
Rijnwaarden 48 263,- 132 70 538,- 53 118 800,-
Rijnwoude 30 713,- 84 44 888,- 33 75 600,-
Rijssen 86 288,- 236 126 113,- 96 212 400,-
Rijswijk 393 778,- 1 077 575 522,- 430 969 300,-
Roerdalen 43 509,- 119 63 591,- 48 107 100,-
Roermond 594 506,- 1 626 868 894,- 649 1 463 400,-
Roosendaal 576 956,- 1 578 843 244,- 629 1 420 200,-
Rozenburg 91 041,- 249 133 059,- 99 224 100,-
Rozendaal 1 828,- 5 2 672,- 2 4 500,-
Rucphen 122 119,- 334 178 481,- 133 300 600,-
Ruurlo 12 797,- 35 18 703,- 14 31 500,-
Sassenheim 32 906,- 90 48 094,- 36 81 000,-
Sas van Gent 49 359,- 135 72 141,- 54 121 500,-
Schagen 65 813,- 180 96 188,- 72 162 000,-
Schermer 6 581,- 18 9 619,- 7 16 200,-
Scherpenzeel 16 453,- 45 24 047,- 19 40 500,-
Schijndel 74 588,- 204 109 013,- 81 183 600,-
Schinnen 53 381,- 146 78 019,- 59 131 400,-
Schipluiden 13 528,- 37 19 772,- 15 33 300,-
Schoonhoven 48 628,- 133 71 072,- 53 119 700,-
Schouwen-Duiveland 134 916,- 369 197 184,- 147 332 100,-
Sevenum 16 453,- 45 24 047,- 18 40 500,-
Sint Anthonis 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Sint-Michielsgestel 68 006,- 186 99 394,- 75 167 400,-
Sint-Oedenrode 18 281,- 50 26 719,- 21 45 000,-
Sittard-Geleen 1 027 772,- 2 811 1 502 128,- 1 119 2 529 900,-
Skarsterl‚n 98 719,- 270 144 281,- 108 243 000,-
Sliedrecht 113 344,- 310 165 656,- 123 279 000,-
Slochteren 61 059,- 167 89 241,- 67 150 300,-
Sluis-Aardenburg 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Smallingerland 530 156,- 1 450 774 844,- 577 1 305 000,-
Sneek 357 947,- 979 523 153,- 391 881 100,-
Soest 180 253,- 493 263 447,- 196 443 700,-
Someren 58 134,- 159 84 966,- 64 143 100,-
Son en Breugel 56 306,- 154 82 294,- 62 138 600,-
Spijkenisse 713 700,- 1 952 1 043 100,- 778 1 756 800,-
Stadskanaal 325 772,- 891 476 128,- 355 801 900,-
Staphorst 15 722,- 43 22 978,- 18 38 700,-
Stede Broec 101 644,- 278 148 556,- 112 250 200,-
Steenbergen 90 309,- 247 131 991,- 98 222 300,-
Steenderen 5 850,- 16 8 550,- 6 14 400,-
Steenwijk 237 291,- 649 346 809,- 261 584 100,-
Stein 112 613,- 308 164 588,- 123 277 200,-
Strijen 22 303,- 61 32 597,- 25 54 900,-
Susteren 62 888,- 172 91 913,- 68 154 800,-
Swalmen 45 338,- 124 66 263,- 50 111 600,-
Ten Boer 23 400,- 64 34 200,- 26 57 600,-
Terneuzen 275 316,- 753 402 384,- 301 677 700,-
Terschelling 15 722,- 43 22 978,- 18 38 700,-
Texel 51 553,- 141 75 347,- 58 126 900,-
Tholen 105 666,- 289 154 434,- 116 260 100,-
Thorn 7 678,- 21 11 222,- 8 18 900,-
Tiel 299 447,- 819 437 653,- 326 737 100,-
Tubbergen 31 078,- 85 45 422,- 35 76 500,-
Tynaarlo 78 609,- 215 114 891,- 86 193 500,-
Tytsjerksteradiel 144 422,- 395 211 078,- 157 355 500,-
Ubbergen 54 113,- 148 79 088,- 59 133 200,-
Uden 223 763,- 612 327 038,- 243 550 800,-
Uitgeest 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Uithoorn 78 609,- 215 114 891,- 86 193 500,-
Vaals 109 688,- 300 160 313,- 120 270 000,-
Valkenburg 1 828,- 5 2 672,- 2 4 500,-
Valkenburg aan de Geul 89 213,- 244 130 388,- 98 219 600,-
Valkenswaard 198 534,- 543 290 166,- 217 488 700,-
Veendam 250 088,- 684 365 513,- 273 615 600,-
Veenendaal 300 544,- 822 439 256,- 328 739 800,-
Veere 50 456,- 138 73 744,- 54 124 200,-
Veghel 116.269,- 318 169 931,- 127 286 200,-
Veldhoven 199 631,- 546 291 769,- 218 491 400,-
Velsen 373 303,- 1 021 545 597,- 406 918 900,-
Venhuizen 10 603,- 29 15 497,- 12 26 100,-
Venray 203 653,- 557 297 647,- 223 501 300,-
Vianen 78 609,- 215 114 891,- 86 193 500,-
Vlaardingen 756 113,- 2 068 1 105 088,- 825 1 861 200,-
Vlagtwedde 77 513,- 212 113 288,- 85 190 800,-
Vlissingen 497 616,- 1 361 727 284,- 543 1 224 900,-
Vlist 19 378,- 53 28 322,- 21 47 700,-
Voorhout 6 947,- 19 10 153,- 8 17 100,-
Voorschoten 86 288,- 236 126 113,- 95 212 400,-
Voorst 39 853,- 109 58 247,- 44 98 100,-
Vorden 15 722,- 43 22 978,- 18 38 700,-
Vriezenveen 131 625,- 360 192 375,- 145 324 000,-
Vught 93 966,- 257 137 334,- 104 231 300,-
Waalre 62 888,- 172 91 913,- 68 154 800,-
Waalwijk 262 884,- 719 384 216,- 287 647 100,-
Waddinxveen 100 913,- 276 147 488,- 112 248 400,-
Wageningen 266 541,- 729 389 559,- 291 656 100,-
Warmond 14 625,- 40 21 375,- 16 36 000,-
Warnsveld 25 228,- 69 36 872,- 29 62 100,-
Wassenaar 75 684,- 207 110 616,- 83 186 300,-
Wateringen 51 188,- 140 74 813,- 56 126 000,-
Weert 325 772,- 891 476 128,- 355 801 900,-
Weesp 106 397,- 291 155 503,- 116 261 900,-
Wehl 11 700,- 32 17 100,- 13 28 800,-
Werkendam 66 909,- 183 97 791,- 73 164 700,-
Wervershoof 35 831,- 98 52 369,- 39 88 200,-
Wester-Koggenland 27 788,- 76 40 613,- 30 68 400,-
Westerveld 64 716,- 177 94 584,- 71 159 300,-
Westervoort 116 269,- 318 169 931,- 127 286 200,-
West Maas en Waal 65 813,- 180 96 188,- 73 162 000,-
Weststellingwerf 137 475,- 376 200 925,- 150 338 400,-
Westvoorne 37 659,- 103 55 041,- 43 92 700,-
Wierden 54 113,- 148 79 088,- 59 133 200,-
Wieringen 12 797,- 35 18 703,- 14 31 500,-
Wieringermeer 34 003,- 93 49 697,- 37 83 700,-
Wijchen 153 197,- 419 223 903,- 166 377 100,-
Wijdemeren 48 263,- 132 70 538,- 54 118 800,-
Wijk bij Duurstede 65 081,- 178 95 119,- 71 160 200,-
Winsum 81 169,- 222 118 631,- 89 199 800,-
Winterswijk 137 475,- 376 200 925,- 150 338 400,-
Wisch 67 641,- 185 98 859,- 74 166 500,-
Woensdrecht 82 266,- 225 120 234,- 90 202 500,-
Woerden 123 947,- 339 181 153,- 137 305 100,-
Wognum 16 453,- 45 24 047,- 19 40 500,-
Wormerland 48 263,- 132 70 538,- 53 118 800,-
Woudenberg 10 969,- 30 16 031,- 12 27 000,-
Woudrichem 36 928,- 101 53 972,- 39 90 900,-
WŻnseradiel 54 113,- 148 79 088,- 59 133 200,-
Zaltbommel 71 663,- 196 104 738,- 79 176 400,-
Zandvoort 98 719,- 270 144 281,- 108 243 000,-
Zederik 21 206,- 58 30 994,- 24 52 200,-
Zeevang 6 947,- 19 10 153,- 8 17 100,-
Zeewolde 39 853,- 109 58 247,- 44 98 100,-
Zeist 284 822,- 779 416 278,- 311 701 100,-
Zelhem 23 034,- 63 33 666,- 25 56 700,-
Zevenaar 156 122,- 427 228 178,- 171 384 300,-
Zevenhuizen-Moerkapelle 19 378,- 53 28 322,- 21 47 700,-
Zijpe 29 981,- 82 43 819,- 33 73 800,-
Zoetermeer 690 300,- 1 888 1 008 900,- 752 1 699 200,-
Zoeterwoude 12 797,- 35 18 703,- 14 31 500,-
Zuidhorn 72 759,- 199 106 341,- 80 179 100,-
Zundert 46 434,- 127 67 866,- 51 114 300,-
Zutphen 378 056,- 1 034 552 544,- 411 930 600,-
Zwartwaterland 46 069,- 126 67 331,- 53 113 400,-
Zwijndrecht 268 369,- 734 392 231,- 293 660 600,-

 

 

Onderdeel B

Voorschotten, uitgesplitst naar kalenderjaar
[bedragen in euro's]

 

Totalen: 25 132 331,- 38 617 313,- 38 617 313,- 15 989 310,- 7 633 833,- 125 990 100,-
Gemeentexxxxxxxxxxxxxx |xx2002xx| |xx2003xx| |xx2004xx| |xx2005xx| |xx2006xx| |xxTotaalxx|
Aa en Hunze 44 606,- 68 738,- 68 738,- 28 363,- 13 656,- 224 100,-
Aalburg 5 119,- 8 044,- 8 044,- 2 936,- 1 958,- 26 100,-
Aalten 28 519,- 43 875,- 43 875,- 18 575,- 8 256,- 143 100,-
Abcoude 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Achtkarspelen 108 956,- 166 725,- 166 725,- 69 094,- 33 000,- 544 500,-
Alblasserdam 46 800,- 71 663,- 71 663,- 29 590,- 14 285,- 234 000,-
Albrandswaard 13 894,- 21 938,- 21 938,- 9 229,- 4 102,- 71 100,-
Alkemade 16 088,- 24 863,- 24 863,- 10 125,- 5 063,- 81 000,-
Almere 532 350,- 816 806,- 816 806,- 338 064,- 161 773,- 2 665 800,-
Alphen aan den Rijn 146 250,- 224 494,- 224 494,- 92 952,- 44 410,- 732 600,-
Alphen-Chaam 9 506,- 15 356,- 15 356,- 6 188,- 3 094,- 49 500,-
Ambt Montfort 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Amerongen 9 506,- 15 356,- 15 356,- 6 188,- 3 094,- 49 500,-
Amstelveen 149 906,- 229 613,- 229 613,- 95 091,- 45 478,- 749 700,-
Andijk 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Angerlo 5 119,- 8 044,- 8 044,- 2 936,- 1 958,- 26 100,-
Anna Paulowna 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Apeldoorn 525 769,- 806 569,- 806 569,- 333 902,- 159 692,- 2 632 500,-
Appingedam 65 081,- 99 450,- 99 450,- 41 301,- 19 618,- 324 900,-
Assen 272 756,- 418 275,- 418 275,- 173 081,- 82 913,- 1 365 300,-
Asten 21 938,- 34 369,- 34 369,- 13 950,- 6 975,- 111 600,-
Axel 39 488,- 60 694,- 60 694,- 24 750,- 12 375,- 198 000,-
Baarle-Nassau 13 163,- 19 744,- 19 744,- 8 100,- 4 050,- 64 800,-
Baarn 60 694,- 93 600,- 93 600,- 38 819,- 18 388,- 305 100,-
Barendrecht 31 444,- 48 263,- 48 263,- 20 039,- 9 492,- 157 500,-
Barneveld 55 575,- 85 556,- 85 556,- 35 573,- 16 740,- 279 000,-
Bathmen 4 388,- 7 313,- 7 313,- 3 291,- 1 097,- 23 400,-
Bedum 20 475,- 31 444,- 31 444,- 13 163,- 6 075,- 102 600,-
Beek 38 025,- 57 769,- 57 769,- 23 972,- 11 465,- 189 000,-
Beemster 8 044,- 12 431,- 12 431,- 5 424,- 2 170,- 40 500,-
Beesel 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 650,- 8 325,- 133 200,-
Bellingwedde 34 369,- 52 650,- 52 650,- 21 834,- 10 397,- 171 900,-
Bemmel 84 825,- 130 163,- 130 163,- 54 497,- 25 153,- 424 800,-
Bergeijk 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 650,- 8 325,- 133 200,-
Bergen (L) 18 281,- 27 788,- 27 788,- 11 718,- 5 326,- 90 900,-
Bergen (NH) 62 888,- 97 256,- 97 256,- 39 950,- 19 450,- 316 800,-
Bergen op Zoom 247 163,- 379 519,- 379 519,- 157 230,- 74 970,- 1 238 400,-
Bergh 44 606,- 68 738,- 68 738,- 28 363,- 13 656,- 224 100,-
Bergschenhoek 14 625,- 21 938,- 21 938,- 9 346,- 4 154,- 72 000,-
Berkel en Rodenrijs 25 594,- 38 756,- 38 756,- 15 863,- 7 931,- 126 900,-
Bernheeze 33 638,- 51 919,- 51 919,- 21 491,- 10 234,- 169 200,-
Bernisse 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Best 70 200,- 107 494,- 107 494,- 44 218,- 21 595,- 351 000,-
Beuningen 89 944,- 138 206,- 138 206,- 57 406,- 27 138,- 450 900,-
Beverwijk 152 100,- 233 269,- 233 269,- 96 210,- 46 553,- 761 400,-
Binnenmaas 24 131,- 37 294,- 37 294,- 15 533,- 7 249,- 121 500,-
Bladel 19 744,- 29 981,- 29 981,- 12 263,- 6 131,- 98 100,-
Blaricum 10 969,- 17 550,- 17 550,- 7 442,- 3 189,- 56 700,-
Bloemendaal 9 506,- 14 625,- 14 625,- 5 963,- 2 981,- 47 700,-
Bodegraven 28 519,- 43 144,- 43 144,- 18 016,- 8 478,- 141 300,-
Boekel 2 194,- 3 656,- 3 656,- 1 097,- 1 097,- 11 700,-
Bolsward 39 488,- 61 425,- 61 425,- 25 313,- 12 150,- 199 800,-
Borculo 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Borger-Odoorn 61 425,- 94 331,- 94 331,- 39 162,- 18 550,- 307 800,-
Borne 46 800,- 72 394,- 72 394,- 29 818,- 14 395,- 235 800,-
Borsele 32 175,- 48 994,- 48 994,- 20 716,- 9 322,- 160 200,-
Boskoop 24 863,- 38 025,- 38 025,- 15 878,- 7 410,- 124 200,-
Boxmeer 45 338,- 70 200,- 70 200,- 29 272,- 13 591,- 228 600,-
Boxtel 58 500,- 89 944,- 89 944,- 37 367,- 17 646,- 293 400,-
Breukelen 10 238,- 16 088,- 16 088,- 6 851,- 2 936,- 52 200,-
Brielle 32 175,- 48 994,- 48 994,- 20 716,- 9 322,- 160 200,-
Brummen 39 488,- 61 425,- 61 425,- 25 313,- 12 150,- 199 800,-
Brunssum 168 188,- 258 131,- 258 131,- 107 032,- 50 918,- 842 400,-
Bunnik 8 044,- 12 431,- 12 431,- 5 424,- 2 170,- 40 500,-
Bunschoten 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Buren 32 175,- 48 994,- 48 994,- 20 716,- 9 322,- 160 200,-
Bussum 62 156,- 95 063,- 95 063,- 39 506,- 18 713,- 310 500,-
Capelle aan den IJssel 276 413,- 424 125,- 424 125,- 175 447,- 84 090,- 1 384 200,-
Castricum 42 413,- 65 081,- 65 081,- 26 565,- 13 260,- 212 400,-
Coevorden 97 256,- 149 175,- 149 175,- 62 246,- 29 048,- 486 900,-
Cranendonck 40 950,- 62 888,- 62 888,- 25 997,- 12 478,- 205 200,-
Cromstrijen 19 744,- 30 713,- 30 713,- 12 488,- 6 244,- 99 900,-
Cuijk 73 125,- 111 881,- 111 881,- 46 713,- 21 799,- 365 400,-
Culemborg 65 081,- 100 181,- 100 181,- 41 530,- 19 727,- 326 700,-
Dalfsen 24 863,- 38 025,- 38 025,- 15 887,- 7 401,- 124 200,-
De Bilt 67 275,- 104 569,- 104 569,- 43 211,- 20 577,- 340 200,-
De Lier 9 506,- 14 625,- 14 625,- 5 963,- 2 981,- 47 700,-
De Marne 34 369,- 52 650,- 52 650,- 21 834,- 10 397,- 171 900,-
De Ronde Venen 43 144,- 65 813,- 65 813,- 26 888,- 13 444,- 215 100,-
De Wolden 25 594,- 39 488,- 39 488,- 16 088,- 8 044,- 128 700,-
Delft 508 219,- 779 513,- 779 513,- 322 532,- 154 525,- 2 544 300,-
Delfzijl 168 188,- 257 400,- 257 400,- 106 803,- 50 809,- 840 600,-
Den Helder 309 319,- 474 581,- 474 581,- 196 735,- 93 683,- 1 548 900,-
Denekamp 22 669,- 35 100,- 35 100,- 14 288,- 7 144,-,- 114 300,-
Deurne 65 081,- 99 450,- 99 450,- 41 301,- 19 618,- 324 900,-
Didam 38 025,- 58 500,- 58 500,- 24 531,- 11 244,- 190 800,-
Diemen 77 513,- 118 463,- 118 463,- 48 721,- 23 842,- 387 000,-
Dinxperlo 15 356,- 24 131,- 24 131,- 9 788,- 4 894,- 78 300,-
Dirksland 10 238,- 16 088,- 16 088,- 6 851,- 2 936,- 52 200,-
Doesburg 34 369,- 53 381,- 53 381,- 22 063,- 10 506,- 173 700,-
Doetinchem 157 950,- 242 775,- 242 775,- 100 731,- 47 769,- 792 000,-
Dongen 51 919,- 78 975,- 78 975,- 32 974,- 15 457,- 258 300,-
Dongeradeel 87 750,- 134 550,- 134 550,- 55 586,- 26 764,- 439 200,-
Doorn 3 656,- 5 850,- 5 850,- 2 363,- 1 181,- 18 900,-
Drechterland 14 625,- 22 669,- 22 669,- 9 580,- 4 258,- 73 800,-
Driebergen-Rijsenburg 53 381,- 82 631,- 82 631,- 33 981,- 16 476,- 269 100,-
Drimmelen 29 981,- 46 069,- 46 069,- 18 788,- 9 394,- 150 300,-
DSZW Noardwest Frysl‚n 219 375,- 335 644,- 335 644,- 139 138,- 66 399,- 1 096 200,-
Duiven 59 963,- 92 138,- 92 138,- 37 917,- 18 446,- 300 600,-
Echt 57 769,- 88 481,- 88 481,- 36 460,- 17 709,- 288 900,-
Edam-Volendam 29 981,- 46 800,- 46 800,- 19 352,- 9 167,- 152 100,-
Ede 225 225,- 345 881,- 345 881,- 143 150,- 68 463,- 1 128 600,-
Eemnes 11 700,- 18 281,- 18 281,- 7 088,- 4 050,- 59 400,-
Eemsmond 72 394,- 111 881,- 111 881,- 46 598,- 21 746,- 364 500,-
Eibergen 26 325,- 40 219,- 40 219,- 16 425,- 8 213,- 131 400,-
Eijsden 21 938,- 33 638,- 33 638,- 14 411,- 6 176,- 109 800,-
Elburg 24 863,- 38 025,- 38 025,- 15 878,- 7 410,- 124 200,-
Enkhuizen 46 800,- 72 394,- 72 394,- 29 818,- 14 395,- 235 800,-
Epe 55 575,- 85 556,- 85 556,- 35 573,- 16 740,- 279 000,-
Ermelo 36 563,- 56 306,- 56 306,- 23 288,- 11 138,- 183 600,-
Etten-Leur 96 525,- 148 444,- 148 444,- 61 569,- 29 219,- 484 200,-
Ferwerderadiel 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Gaasterl‚n-Sleat 16 819,- 26 325,- 26 325,- 11 021,- 5 010,- 85 500,-
Geertruidenberg 41 681,- 64 350,- 64 350,- 26 902,- 12 416,- 209 700,-
Geldermalsen 29 981,- 46 069,- 46 069,- 19 123,- 9 058,- 150 300,-
Gemert-Bakel 51 919,- 79 706,- 79 706,- 33 204,- 15 564,- 260 100,-
Gendringen 46 069,- 70 200,- 70 200,- 29 387,- 13 644,- 229 500,-
Gennep 35 831,- 55 575,- 55 575,- 22 613,- 11 306,- 180 900,-
Giessenlanden 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Gilze en Rijen 42 413,- 65 081,- 65 081,- 27 249,- 12 576,- 212 400,-
Goedereede 12 431,- 19 744,- 19 744,- 7 988,- 3 994,- 63 900,-
Goes 114 075,- 174 769,- 174 769,- 72 710,- 34 278,- 570 600,-
Goirle 44 606,- 68 006,- 68 006,- 28 135,- 13 546,- 222 300,-
Gorinchem 111 881,- 171 844,- 171 844,- 71 118,- 34 013,- 560 700,-
Gorssel 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Gouda 296 888,- 454 838,- 454 838,- 188 385,- 90 052,- 1 485 000,-
Graafstroom 7 313,- 10 969,- 10 969,- 4 821,- 1 929,- 36 000,-
Graft-De Rijp 5 119,- 8 044,- 8 044,- 2 936,- 1 958,- 26 100,-
Grave 21 938,- 34 369,- 34 369,- 13 950,- 6 975,- 111 600,-
ís-Gravendeel  9 506,- 15 356,- 15 356,- 6 188,- 3 094,- 49 500,-
Groenlo 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Groesbeek 51 919,- 79 706,- 79 706,- 33 204,- 15 564,- 260 100,-
Grootegast 19 744,- 30 713,- 30 713,- 12 488,- 6 244,- 99 900,-
Gulpen-Wittem 21 206,- 32 906,- 32 906,- 13 740,- 6 341,- 107 100,-
Haaksbergen 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Haaren 13 163,- 21 206,- 21 206,- 8 550,- 4 275,- 68 400,-
Haarlemmermeer 165 263,- 253 013,- 253 013,- 105 008,- 49 905,- 826 200,-
Haelen 20 475,- 31 444,- 31 444,- 13 163,- 6 075,- 102 600,-
Halderberge 63 619,- 97 988,- 97 988,- 40 282,- 19 624,- 319 500,-
Hardenberg 95 794,- 147 713,- 147 713,- 61 557,- 28 725,- 481 500,-
Harderwijk 88 481,- 136 013,- 136.01 ,- 56 156,- 27 038,- 443 700,-
Hardinxveld-Giessendam 21 206,- 32 906,- 32 906,- 13 740,- 6 341,- 107 100,-
Haren 28 519,- 43 875,- 43 875,- 18 575,- 8 256,- 143 100,-
Harenkarspel 18 281,- 27 788,- 27 788,- 11 718,- 5 326,- 90 900,-
Hattem 16 088,- 24 863,- 24 863,- 10 125,- 5 063,- 81 000,-
Heel 6 581,- 10 238,- 10 238,- 4 163,- 2 081,- 33 300,-
Heemskerk 157 950,- 242 044,- 242 044,- 100 502,- 47 661,- 790 200,-
Heemstede 14 625,- 21 938,- 21 938,- 9 346,- 4 154,- 72 000,-
Heerde 22 669,- 35 100,- 35 100,- 14 288,- 7 144,- 114 300,-
Heerenveen 127 969,- 195 975,- 195 975,- 81 379,- 38 603,- 639 900,-
Heerhugowaard 106 031,- 163 069,- 163 069,- 67 526,- 32 205,- 531 900,-
Heeze-Leende 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Heiloo 49 725,- 76 781,- 76 781,- 31 615,- 15 298,- 250 200,-
Helden 26 325,- 40 219,- 40 219,- 16 425,- 8 213,- 131 400,-
Hellendoorn 56 306,- 86 288,- 86 288,- 35 551,- 17 268,- 281 700,-
Hellevoetsluis 144 788,- 222 300,- 222 300,- 92 405,- 43 607,- 725 400,-
Hendrik-Ido-Ambacht 28 519,- 43 875,- 43 875,- 18 575,- 8 256,- 143 100,-
Hengelo (Gld) 3 656,- 5 119,- 5 119,- 2 138,- 1 069,- 17 100,-
Heumen 31 444,- 48 263,- 48 263,- 20 039,- 9 492,- 157 500,-
Heusden 97 256,- 149 175,- 149 175,- 62 246,- 29 048,- 486 900,-
Heythuysen 22 669,- 34 369,- 34 369,- 14 063,- 7 031,- 112 500,-
Hillegom 21 938,- 33 638,- 33 638,- 14 411,- 6 176,- 109 800,-
Hilvarenbeek 13 894,- 21 938,- 21 938,- 9 229,- 4 102,- 71 100,-
Hilversum 256 669,- 393 413,- 393 413,- 162 959,- 77 847,- 1 284 300,-
Hof van Twente 26 325,- 41 681,- 41 681,- 17 213,- 8 100,- 135 000,-
Hontenisse 13 163,- 20 475,- 20 475,- 8 325,- 4 163,- 66 600,-
Hoogeveen 176 963,- 272 025,- 272 025,- 112 647,- 53 740,- 887 400,-
Hoogezand-Sappemeer 190 856,- 292 500,- 292 500,- 121 087,- 57 956,- 954 900,-
Hoorn 255 938,- 391 950,- 391 950,- 162 388,- 77 574,- 1 279 800,-
Horst aan de Maas 38 756,- 59 963,- 59 963,- 24 485,- 12 134,- 195 300,-
Houten 42 413,- 65 081,- 65 081,- 27 249,- 12 576,- 212 400,-
Huizen 106 031,- 163 069,- 163 069,- 67 526,- 32 205,- 531 900,-
Hulst 37 294,- 57 769,- 57 769,- 23 858,- 11 410,- 188 100,-
Hummelo en Keppel 4 388,- 7 313,- 7 313,- 3 291,- 1 097,- 23 400,-
Hunsel 8 044,- 12 431,- 12 431,- 5 424,- 2 170,- 40 500,-
IJsselstein 59 231,- 91 406,- 91 406,- 38 272,- 17 584,- 297 900,-
IS Zorg, Werk en Inkomen 69 469,- 106 763,- 106 763,- 44 576,- 20 730,- 348 300,-
ISD De Rijnstreek 32 175,- 50 456,- 50 456,- 20 482,- 10 230,- 163 800,-
ISD Oldambt 179 156,- 275 681,- 275 681,- 113 767,- 54 814,- 899 100,-
Kampen 115 538,- 178 425,- 178 425,- 74 046,- 34 967,- 581 400,-
Kapelle 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Katwijk 24 131,- 37 294,- 37 294,- 15 533,- 7 249,- 121 500,-
Kerkrade 291 769,- 446 794,- 446 794,- 185 136,- 88 408,- 1 458 900,-
Kessel 2 925,- 4 388,- 4 388,- 1 800,- 900,- 14 400,-
Kesteren 30 713,- 48 263,- 48 263,- 20 257,- 9 105,- 156 600,-
Kollumerland en Nieuwkruisland 41 681,- 64 350,- 64 350,- 26 902,- 12 416,- 209 700,-
Korendijk 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Krimpen aan den IJssel 58 500,- 90 675,- 90 675,- 37 596,- 17 754,- 295 200,-
Laarbeek 32 175,- 49 725,- 49 725,- 20 948,- 9 427,- 162 000,-
Landgraaf 168 919,- 258 863,- 258 863,- 107 375,- 51 081,- 845 100,-
Landsmeer 12 431,- 19 744,- 19 744,- 7 988,- 3 994,- 63 900,-
Laren 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Leek 50 456,- 77 513,- 77 513,- 31 956,- 15 463,- 252 900,-
Leerdam 49 725,- 76 781,- 76 781,- 31 615,- 15 298,- 250 200,-
Leersum 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Leeuwarderadeel 6 581,- 10 238,- 10 238,- 4 163,- 2 081,- 33 300,-
Leiderdorp 42 413,- 65 813,- 65 813,- 26 775,- 13 388,- 214 200,-
Leidschendam-Voorburg 231 075,- 354 656,- 354 656,- 147 444,- 69 569,- 1 157 400,-
Lemsterland 41 681,- 64 350,- 64 350,- 26 902,- 12 416,- 209 700,-
Leusden 29 981,- 46 069,- 46 069,- 19 123,- 9 058,- 150 300,-
Lichtenvoorde 19 013,- 29 250,- 29 250,- 11 925,- 5 963,- 95 400,-
Liesveld 7 313,- 11 700,- 11 700,- 5 063,- 2 025,- 37 800,-
Lingewaal 14 625,- 22 669,- 22 669,- 9 580,- 4 258,- 73 800,-
Lisse 23 400,- 35 831,- 35 831,- 14 625,- 7 313,- 117 000,-
Lith 5 850,- 8 775,- 8 775,- 3 600,- 1 800,- 28 800,-
Littenseradiel 19 013,- 29 981,- 29 981,- 12 150,- 6 075,- 97 200,-
Lochem 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 983,- 7 992,- 133 200,-
Loenen 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Loon op Zand 38 756,- 59 963,- 59 963,- 25 110,- 11 509,- 195 300,-
Lopik 9 506,- 14 625,- 14 625,- 5 963,- 2 981,- 47 700,-
Loppersum 32 906,- 50 456,- 50 456,- 20 588,- 10 294,- 164 700,-
Losser 43 144,- 66 544,- 66 544,- 27 451,- 13 217,- 216 900,-
Maarn 6 581,- 10 238,- 10 238,- 4 163,- 2 081,- 33 300,-
Maarssen 87 019,- 133 088,- 133 088,- 55 382,- 26 124,- 434 700,-
Maasbracht 29 250,- 44 606,- 44 606,- 18 225,- 9 113,- 145 800,-
Maasbree 18 281,- 28 519,- 28 519,- 12 269,- 5 112,- 92 700,-
Maasdonk 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Maasdriel 31 444,- 48 263,- 48 263,- 20 039,- 9 492,- 157 500,-
Maasland 4 388,- 7 313,- 7 313,- 3 291,- 1 097,- 23 400,-
Maassluis 125 044,- 191 588,- 191 588,- 79 216,- 38 065,- 625 500,-
Margraten 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Marum 25 594,- 39 488,- 39 488,- 16 088,- 8 044,- 128 700,-
Medemblik 19 013,- 29 250,- 29 250,- 11 925,- 5 963,- 95 400,-
Meerlo-Wanssum 6 581,- 10 969,- 10 969,- 4 388,- 2 194,- 35 100,-
Meerssen 40 219,- 62 156,- 62 156,- 25 655,- 12 314,- 202 500,-
Meijel 5 119,- 8 775,- 8 775,- 3 488,- 1 744,- 27 900,-
Menterwolde 50 456,- 76 781,- 76 781,- 31 729,- 15 353,- 251 100,-
Meppel 93 600,- 144 056,- 144 056,- 60 107,- 27 981,- 469 800,-
Middelburg 185 738,- 285 188,- 285 188,- 118 402,- 56 085,- 930 600,-
Middelharnis 21 206,- 32 906,- 32 906,- 13 740,- 6 341,- 107 100,-
Midden-Drenthe 53 381,- 81 900,- 81 900,- 33 753,- 16 365,- 267 300,-
Mierlo 20 475,- 31 444,- 31 444,- 13 163,- 6 075,- 102 600,-
Mill en Sint Hubert 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Millingen aan de Rijn 13 163,- 20 475,- 20 475,- 8 325,- 4 163,- 66 600,-
Moerdijk 65 081,- 99 450,- 99 450,- 41 301,- 19 618,- 324 900,-
Monster 24 863,- 38 756,- 38 756,- 16 435,- 7 190,- 126 000,-
Montfoort 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Mook en Middelaar 13 894,- 21 206,- 21 206,- 8 996,- 3 998,- 69 300,-
Moordrecht 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Muiden 10 238,- 16 088,- 16 088,- 6 851,- 2 936,- 52 200,-
Naarden 24 131,- 37 294,- 37 294,- 15 533,- 7 249,- 121 500,-
Nederlek 29 250,- 45 338,- 45 338,- 18 450,- 9 225,- 147 600,-
Nederweert 19 013,- 29 250,- 29 250,- 11 925,- 5 963,- 95 400,-
Neede 19 013,- 29 250,- 29 250,- 11 925,- 5 963,- 95 400,-
Neerijnen 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Niedorp 16 088,- 24 863,- 24 863,- 10 125,- 5 063,- 81 000,-
Nieuwegein 170 381,- 261 056,- 261 056,- 107 921,- 51 885,- 852 300,-
Nieuwerkerk aan den IJssel 35 831,- 55 575,- 55 575,- 22 613,- 11 306,- 180 900,-
Nieuw-Lekkerland 10 238,- 15 356,- 15 356,- 6 300,- 3 150,- 50 400,-
Nijefurd 27 788,- 42 413,- 42 413,- 17 672,- 8 316,- 138 600,-
Nijkerk 42 413,- 65 081,- 65 081,- 26 550,- 13 275,- 212 400,-
Noord-Beveland 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Noordenveld 57 038,- 87 019,- 87 019,- 35 892,- 17 433,- 284 400,-
Noorder-Koggenland 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Noordoostpolder 109 688,- 168 188,- 168 188,- 69 665,- 33 273,- 549 000,-
Noordwijk 44 606,- 68 738,- 68 738,- 28 363,- 13 656,- 224 100,-
Noordwijkerhout 13 894,- 21 938,- 21 938,- 9 229,- 4 102,- 71 100,-
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 48 263,- 74 588,- 74 588,- 31 065,- 14 497,- 243 000,-
Nunspeet 26 325,- 40 219,- 40 219,- 16 425,- 8 213,- 131 400,-
Obdam 5 850,- 8 775,- 8 775,- 3 600,- 1 800,- 28 800,-
Oegstgeest 22 669,- 35 100,- 35 100,- 14 288,- 7 144,- 114 300,-
Oirschot 16 819,- 26 325,- 26 325,- 11 021,- 5 010,- 85 500,-
Oisterwijk 47 531,- 72 394,- 72 394,- 29 932,- 14 450,- 236 700,-
Oldebroek 21 206,- 32 906,- 32 906,- 13 740,- 6 341,- 107 100,-
Oldenzaal 89 213,- 136 744,- 136 744,- 56 833,- 26 867,- 446 400,-
Olst 21 206,- 32 175,- 32 175,- 13 524,- 6 220,- 105 300,-
Ommen 23 400,- 36 563,- 36 563,- 15 188,- 7 088,- 118 800,-
Onderbanken 20 475,- 31 444,- 31 444,- 13 163,- 6 075,- 102 600,-
Oostburg 29 250,- 45 338,- 45 338,- 18 450,- 9 225,- 147 600,-
Oosterhout 142 594,- 219 375,- 219 375,- 90 813,- 43 343,- 715 500,-
Oostflakkee 21 938,- 33 638,- 33 638,- 13 725,- 6 863,- 109 800,-
Ooststellingwerf 89 944,- 138 206,- 138 206,- 57 406,- 27 138,- 450 900,-
Opmeer 13 163,- 20 475,- 20 475,- 8 325,- 4 163,- 66 600,-
Opsterland 73 856,- 114 075,- 114 075,- 47 146,- 22 548,- 371 700,-
Oss 228 881,- 351 000,- 351 000,- 145 288,- 69 531,- 1 145 700,-
Oud-Beijerland 37 294,- 57 038,- 57 038,- 23 630,- 11 301,- 186 300,-
Ouder-Amstel 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Oudewater 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Overbetuwe 78 244,- 119 925,- 119 925,- 48 600,- 24 806,- 391 500,-
Papendrecht 70 931,- 108 956,- 108 956,- 45 121,- 21 535,- 355 500,-
Pekela 77 513,- 118 463,- 118 463,- 48 721,- 23 842,- 387 000,-
Pijnacker-Nootdorp 33 638,- 51 919,- 51 919,- 21 512,- 10 213,- 169 200,-
Purmerend 212 063,- 325 406,- 325 406,- 134 824,- 64 301,- 1 062 000,-
Putten 25 594,- 38 756,- 38 756,- 15 863,- 7 931,- 126 900,-
Raalte 51 188,- 77 513,- 77 513,- 32 071,- 15 517,- 253 800,-
Ravenstein 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Reeuwijk 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Reimerswaal 41 681,- 63 619,- 63 619,- 26 671,- 12 310,- 207 900,-
Renkum 81 169,- 124 313,- 124 313,- 51 423,- 24 683,- 405 900,-
Renswoude 2 925,- 5 119,- 5 119,- 2 025,- 1 013,- 16 200,-
Reusel-De Mierden 10 969,- 17 550,- 17 550,- 7 442,- 3 189,- 56 700,-
Rheden 127 969,- 196 706,- 196 706,- 81 241,- 39 078,- 641 700,-
Rhenen 38 756,- 59 963,- 59 963,- 25 110,- 11 509,- 195 300,-
Ridderkerk 71 663,- 110 419,- 110 419,- 45 692,- 21 808,- 360 000,-
Rijnsburg 6 581,- 10 238,- 10 238,- 4 163,- 2 081,- 33 300,-
Rijnwaarden 23 400,- 36 563,- 36 563,- 15 188,- 7 088,- 118 800,-
Rijnwoude 14 625,- 23 400,- 23 400,- 9 813,- 4 362,- 75 600,-
Rijssen 42 413,- 65 081,- 65 081,- 26 566,- 13 259,- 212 400,-
Rijswijk 193 781,- 296 888,- 296 888,- 122 884,- 58 860,- 969 300,-
Roerdalen 21 206,- 32 906,- 32 906,- 13 740,- 6 341,- 107 100,-
Roermond 292 500,- 448 256,- 448 256,- 185 341,- 89 047,- 1 463 400,-
Roosendaal 283 725,- 435 094,- 435 094,- 180 288,- 85 999,- 1 420 200,-
Rozenburg 44 606,- 68 738,- 68 738,- 28 696,- 13 323,- 224 100,-
Rozendaal 731,- 1 463,- 1 463,- 844,- 0,- 4 500,-
Rucphen 59 963,- 92 138,- 92 138,- 37 917,- 18 446,- 300 600,-
Ruurlo 6 581,- 9 506,- 9 506,- 3 938,- 1 969,- 31 500,-
Sassenheim 16 088,- 24 863,- 24 863,- 10 125,- 5 063,- 81 000,-
Sas van Gent 24 131,- 37 294,- 37 294,- 15 533,- 7 249,- 121 500,-
Schagen 32 175,- 49 725,- 49 725,- 20 250,- 10 125,- 162 000,-
Schermer 2 925,- 5 119,- 5 119,- 2 025,- 1 013,- 16 200,-
Scherpenzeel 8 044,- 12 431,- 12 431,- 4 746,- 2 848,- 40 500,-
Schijndel 36 563,- 56 306,- 56 306,- 22 950,- 11 475,- 183 600,-
Schinnen 26 325,- 40 219,- 40 219,- 16 425,- 8 213,- 131 400,-
Schipluiden 6 581,- 10 238,- 10 238,- 4 163,- 2 081,- 33 300,-
Schoonhoven 24 131,- 36 563,- 36 563,- 15 303,- 7 141,- 119 700,-
Schouwen-Duiveland 66 544,- 101 644,- 101 644,- 42 550,- 19 718,- 332 100,-
Sevenum 8 044,- 12 431,- 12 431,- 5 424,- 2 170,- 40 500,-
Sint Anthonis 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Sint-Michielsgestel 33 638,- 51 188,- 51 188,- 21 263,- 10 125,- 167 400,-
Sint-Oedenrode 8 775,- 13 894,- 13 894,- 5 625,- 2 813,- 45 000,-
Sittard-Geleen 505 294,- 775 125,- 775 125,- 321 440,- 152 917,- 2 529 900,-
Skarsterl‚n 48 263,- 74 588,- 74 588,- 31 065,- 14 497,- 243 000,-
Sliedrecht 55 575,- 85 556,- 85 556,- 35 573,- 16 740,- 279 000,-
Slochteren 29 981,- 46 069,- 46 069,- 18 788,- 9 394,- 150 300,-
Sluis-Aardenburg 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Smallingerland 260 325,- 399 994,- 399 994,- 165 890,- 78 798,- 1 305 000,-
Sneek 176 231,- 269 831,- 269 831,- 111 514,- 53 692,- 881 100,-
Soest 88 481,- 136 013,- 136 013,- 56 156,- 27 038,- 443 700,-
Someren 28 519,- 43 875,- 43 875,- 18 575,- 8 256,- 143 100,-
Son en Breugel 27 788,- 42 413,- 42 413,- 17 672,- 8 316,- 138 600,-
Spijkenisse 351 000,- 538 200,- 538 200,- 222 708,- 106 692,- 1 756 800,-
Stadskanaal 160 144,- 245 700,- 245 700,- 101 620,- 48 736,- 801 900,-
Staphorst 8 044,- 11 700,- 11 700,- 5 183,- 2 073,- 38 700,-
Stede Broec 49 725,- 76 781,- 76 781,- 31 615,- 15 298,- 250 200,-
Steenbergen 44 606,- 68 006,- 68 006,- 28 135,- 13 546,- 222 300,-
Steenderen 2 925,- 4 388,- 4 388,- 1 800,- 900,- 14 400,-
Steenwijk 116 269,- 179 156,- 179 156,- 73 698,- 35 820,- 584 100,-
Stein 55 575,- 84 825,- 84 825,- 35 343,- 16 632,- 277 200,-
Strijen 10 969,- 16 819,- 16 819,- 7 206,- 3 088,- 54 900,-
Susteren 30 713,- 47 531,- 47 531,- 19 696,- 9 329,- 154 800,-
Swalmen 21 938,- 34 369,- 34 369,- 13 950,- 6 975,- 111 600,-
Ten Boer 11 700,- 17 550,- 17 550,- 7 560,- 3 240,- 57 600,-
Terneuzen 135 281,- 207 675,- 207 675,- 85 746,- 41 323,- 677 700,-
Terschelling 8 044,- 11 700,- 11 700,- 5 183,- 2 073,- 38 700,-
Texel 25 594,- 38 756,- 38 756,- 15 863,- 7 931,- 126 900,-
Tholen 51 919,- 79 706,- 79 706,- 33 204,- 15 564,- 260 100,-
Thorn 3 656,- 5 850,- 5 850,- 2 658,- 886,- 18 900,-
Tiel 146 981,- 225 956,- 225 956,- 93 523,- 44 683,- 737 100,-
Tubbergen 15 356,- 23 400,- 23 400,- 9 563,- 4 781,- 76 500,-
Tynaarlo 38 756,- 59 231,- 59 231,- 24 879,- 11 403,- 193 500,-
Tytsjerksteradiel 70 931,- 108 956,- 108 956,- 44 785,- 21 872,- 355 500,-
Ubbergen 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 650,- 8 325,- 133 200,-
Uden 109 688,- 168 919,- 168 919,- 69 893,- 33 382,- 550 800,-
Uitgeest 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Uithoorn 38 756,- 59 231,- 59 231,- 24 879,- 11 403,- 193 500,-
Vaals 54 113,- 82 631,- 82 631,- 34 094,- 16 531,- 270 000,-
Valkenburg 731,- 1 463,- 1 463,- 844,- 0,- 4 500,-
Valkenburg aan de Geul 43 875,- 67 275,- 67 275,- 27 793,- 13 382,- 219 600,-
Valkenswaard 97 256,- 149 906,- 149 906,- 61 774,- 29 857,- 488 700,-
Veendam 122 850,- 188 663,- 188 663,- 77 990,- 37 435,- 615 600,-
Veenendaal 147 713,- 226 688,- 226 688,- 94 200,- 44 512,- 739 800,-
Veere 24 863,- 38 025,- 38 025,- 15 878,- 7 410,- 124 200,-
Veghel 57 038,- 87 750,- 87 750,- 36 119,- 17 544,- 286 200,-
Veldhoven 97 988,- 150 638,- 150 638,- 62 115,- 30 022,- 491 400,-
Velsen 183 544,- 281 531,- 281 531,- 116 246,- 56 047,- 918 900,-
Venhuizen 5 119,- 8 044,- 8 044,- 2 936,- 1 958,- 26 100,-
Venray 100 181,- 153 563,- 153 563,- 64 040,- 29 954,- 501 300,-
Vianen 38 756,- 59 231,- 59 231,- 24 879,- 11 403,- 193 500,-
Vlaardingen 371 475,- 570 375,- 570 375,- 236 102,- 112 873,- 1 861 200,-
Vlagtwedde 38 025,- 58 500,- 58 500,- 24 531,- 11 244,- 190 800,-
Vlissingen 244 969,- 375 131,- 375 131,- 155 182,- 74 487,- 1 224 900,-
Vlist 9 506,- 14 625,- 14 625,- 5 963,- 2 981,- 47 700,-
Voorhout 3 656,- 5 119,- 5 119,- 2 138,- 1 069,- 17 100,-
Voorschoten 42 413,- 65 081,- 65 081,- 26 550,- 13 275,- 212 400,-
Voorst 19 744,- 29 981,- 29 981,- 12 263,- 6 131,- 98 100,-
Vorden 8 044,- 11 700,- 11 700,- 5 183,- 2 073,- 38 700,-
Vriezenveen 64 350,- 99 450,- 99 450,- 41 198,- 19 553,- 324 000,-
Vught 46 069,- 70 931,- 70 931,- 29 249,- 14 120,- 231 300,-
Waalre 30 713,- 47 531,- 47 531,- 19 696,- 9 329,- 154 800,-
Waalwijk 129 431,- 198 169,- 198 169,- 81 925,- 39 407,- 647 100,-
Waddinxveen 49 725,- 76 050,- 76 050,- 31 388,- 15 188,- 248 400,-
Wageningen 130 894,- 201 094,- 201 094,- 83 403,- 39 616,- 656 100,-
Warmond 7 313,- 10 969,- 10 969,- 4 821,- 1 929,- 36 000,-
Warnsveld 12 431,- 19 013,- 19 013,- 7 763,- 3 881,- 62 100,-
Wassenaar 37 294,- 57 038,- 57 038,- 23 630,- 11 301,- 186 300,-
Wateringen 24 863,- 38 756,- 38 756,- 16 435,- 7 190,- 126 000,-
Weert 160 144,- 245 700,- 245 700,- 101 620,- 48 736,- 801 900,-
Weesp 51 919,- 80 438,- 80 438,- 33 434,- 15 672,- 261 900,-
Wehl 5 850,- 8 775,- 8 775,- 3 600,- 1 800,- 28 800,-
Werkendam 32 906,- 50 456,- 50 456,- 20 588,- 10 294,- 164 700,-
Wervershoof 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Wester-Koggenland 13 163,- 21 206,- 21 206,- 8 550,- 4 275,- 68 400,-
Westerveld 31 444,- 48 994,- 48 994,- 20 599,- 9 270,- 159 300,-
Westervoort 57 038,- 87 750,- 87 750,- 36 119,- 17 544,- 286 200,-
West Maas en Waal 32 175,- 49 725,- 49 725,- 20 250,- 10 125,- 162 000,-
Weststellingwerf 67 275,- 103 838,- 103 838,- 42 647,- 20 803,- 338 400,-
Westvoorne 18 281,- 28 519,- 28 519,- 11 588,- 5 794,- 92 700,-
Wierden 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 650,- 8 325,- 133 200,-
Wieringen 6 581,- 9 506,- 9 506,- 3 938,- 1 969,- 31 500,-
Wieringermeer 16 819,- 25 594,- 25 594,- 10 463,- 5 231,- 83 700,-
Wijchen 75 319,- 115 538,- 115 538,- 47 831,- 22 876,- 377 100,-
Wijdemeren 23 400,- 36 563,- 36 563,- 14 524,- 7 751,- 118 800,-
Wijk bij Duurstede 32 175,- 48 994,- 48 994,- 20 716,- 9 322,- 160 200,-
Winsum 39 488,- 61 425,- 61 425,- 25 313,- 12 150,- 199 800,-
Winterswijk 67 275,- 103 838,- 103 838,- 42 647,- 20 803,- 338 400,-
Wisch 32 906,- 51 188,- 51 188,- 20 813,- 10 406,- 166 500,-
Woensdrecht 40 219,- 62 156,- 62 156,- 25 655,- 12 314,- 202 500,-
Woerden 60 694,- 93 600,- 93 600,- 38 816,- 18 390,- 305 100,-
Wognum 8 044,- 12 431,- 12 431,- 4 746,- 2 848,- 40 500,-
Wormerland 23 400,- 36 563,- 36 563,- 15 188,- 7 088,- 118 800,-
Woudenberg 5 850,- 8 044,- 8 044,- 3 038,- 2 025,- 27 000,-
Woudrichem 18 281,- 27 788,- 27 788,- 11 718,- 5 326,- 90 900,-
WŻnseradiel 26 325,- 40 950,- 40 950,- 16 650,- 8 325,- 133 200,-
Wymbritseradiel 17 550,- 27 056,- 27 056,- 11 370,- 5 168,- 88 200,-
Zaltbommel 35 100,- 54 113,- 54 113,- 22 739,- 10 336,- 176 400,-
Zandvoort 48 263,- 74 588,- 74 588,- 31 065,- 14 497,- 243 000,-
Zederik 10 238,- 16 088,- 16 088,- 6 851,- 2 936,- 52 200,-
Zeevang 3 656,- 5 119,- 5 119,- 2 138,- 1 069,- 17 100,-
Zeewolde 19 744,- 29 981,- 29 981,- 12 263,- 6 131,- 98 100,-
Zeist 139 669,- 214 988,- 214 988,- 89 018,- 42 439,- 701 100,-
Zelhem 10 969,- 17 550,- 17 550,- 7 442,- 3 189,- 56 700,-
Zevenaar 76 781,- 117 731,- 117 731,- 48 381,- 23 676,- 384 300,-
Zevenhuizen-Moerkapelle 9 506,- 14 625,- 14 625,- 5 963,- 2 981,- 47 700,-
Zijpe 14 625,- 22 669,- 22 669,- 9 580,- 4 258,- 73 800,-
Zoetermeer 339 300,- 520 650,- 520 650,- 215 859,- 102 741,- 1 699 200,-
Zoeterwoude 6 581,- 9 506,- 9 506,- 3 938,- 1 969,- 31 500,-
Zuidhorn 35 831,- 54 844,- 54 844,- 22 388,- 11 194,- 179 100,-
Zundert 22 669,- 35 100,- 35 100,- 14 288,- 7 144,- 114 300,-
Zutphen 185 738,- 285 188,- 285 188,- 118 402,- 56 085,- 930 600,-
Zwartwaterland 21 938,- 35 100,- 35 100,- 14 175,- 7 088,- 113 400,-
Zwijndrecht 131 625,- 202 556,- 202 556,- 83 607,- 40 255,- 660 600,-

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x