St-AB.nl

     
     
 

 
  
 

 
 

 

             

 

ALGEMENE  VOORWAARDEN

abonnement op St-AB.nl

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen
a. Stichting: Stichting Adviesgroep Bestuursrecht;
b. Abonnee: de natuurlijk dan wel rechtspersoon aan wie de Stichting tegen een overeengekomen prijs toegang verschaft tot de website na toezending van een e-mailfactuur met deze algemene voorwaarden;
c. gebruiker: een natuurlijk persoon die middels het IP-adres of de IP-adressen van Abonnee gemiddeld ten minste tweemaal per maand doelbewust de website bezoekt;
d. website: www.st-ab.nl van de Stichting;
e. content: alle op de website gepubliceerde bestanden.
 
 
 
Artikel 2. Beperking gebruik van de content
-1.
Abonnee is niet gerechtigd de content of een deel daarvan te vertonen aan dan wel te verspreiden onder derden of deze te verhuren of te verkopen aan derden.
-2. Abonnee is gerechtigd de content of een deel daarvan te kopiren doch uitsluitend voor eigen gebruik dan wel gebruik binnen het eigen bedrijf.
 
 
 
Artikel 3. Continuteits- en kwaliteitswaarborg
De Stichting garandeert dat:
a. Abonnee gedurende ten minste 98 procent van de tijd gemiddeld over n jaar ongestoord toegang heeft tot de content;
b. de content actueel is, inhoudende dat:
1. de socialezekerheidswet- en regelgeving op de dag van inwerkingtreding van in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde relevante wet- en regelgeving doch onder bijzondere omstandigheden uiterlijk binnen vijf werkdagen erna is geconsolideerd, met uitzondering van wet- en regelgeving welke met ingang van 1 januari van enig jaar in werking treedt, waarvoor een uiterlijke termijn van tien werkdagen geldt;
2. de van www.overheid.nl overgenomen overige wetten met de belangrijkste nadere regelgeving ten minste halfjaarlijks in de maanden januari en juli worden geconsolideerd; en
c. de content volledig is, inhoudende dat alle Nederlandse socialezekerheidswet- en regelgeving, met uitzondering van wijzigingsregelingen anders dan wetten, alsmede alle overige Nederlandse wetten met de belangrijkste nadere regelgeving, met uitzondering van BES-, begrotings-, goedkeurings- en wijzigingswetten, op de website beschikbaar zijn en dat alle ten aanzien van de content relevante nieuwe wet- en regelgeving aan de content wordt toegevoegd, met inachtneming van het bepaalde in onderdeel b.
 
 
 
Artikel 4. Rechten van derden en uitgesloten aansprakelijkheid
-1.
De Stichting garandeert dat Abonnee bij gebruik van de content geen inbreuk maakt op rechten van derden.
-2. Ter zake van de content vrijwaart de Stichting Abonnee tegen claims van derden waarbij Abonnee aansprakelijk wordt gesteld voor het inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel aanverwant recht van derden.
-3.
De Stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiende uit een onjuistheid in de content.
 
 
 
Artikel 5. Vaststelling gebruikersaantal
-1.
Abonnee doet aan de Stichting opgave van het aantal gebruikers overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, onderdeel c. In geval van toename van het gebruikersaantal stelt Abonnee de Stichting daarvan uiterlijk dertig dagen vr aanvang van het volgende betalingstijdvak in kennis.
-2. Indien de Stichting achteraf vaststelt dat Abonnee bewust te weinig gebruikers heeft opgegeven, is Abonnee na aanzegging verplicht al het te weinig betaalde vermeerderd met de wettelijke handelsrente alsnog te voldoen.

 
 
 
Artikel 6. Duur, eindiging, kosten en betaling
-1.
Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd, beindigd of gewijzigd tot uiterlijk dertig dagen vr het einde van het lopende betalingstijdvak van n jaar.
-2.
De Stichting factureert de overeengekomen abonnementskosten vooraf per jaar. De e-mailfactuur dient te worden voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum.
-3. Naast bijzondere prijsverhoging is de Stichting gerechtigd de abonnementskosten jaarlijks te indexeren.

 

 

 

 xxxxx   
 

x

   

home

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x