Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Stichting: Stichting Adviesgroep Bestuursrecht;
b. Abonnee: de natuurlijk dan wel rechtspersoon aan wie de Stichting voor een overeengekomen aantal gebruikers tegen een overeengekomen prijs gebruiksrecht van de website verleent;
c. website: het niet vanuit de openbare homepage bereikbare besloten deel van www.123recht.nl van de Stichting;
d. content: alle op de website gepubliceerde bestanden;
e. inlog-URL: de URL van een uitsluitend voor Abonnee bestemde startpagina op de website.
 
 
 
Artikel 2. URL's binnen de website
-1. De verstrekte inlog-URL alsmede alle overige URL's binnen de website mogen uitsluitend worden gebruikt door een gebruiker die is begrepen in het abonnement.
-2. Abonnee dient te voorkomen dat een onbevoegde de beschikking krijgt over een URL van de website.
-3. De Stichting is gerechtigd de inlog-URL en alle overige URL's binnen de website te wijzigen. Van een wijziging van de inlog-URL dient de Stichting Abonnee tevoren in kennis te stellen.
 
 
 
Artikel 3. Beperking gebruik van de content
-1. Abonnee is niet gerechtigd de content of een deel daarvan te vertonen aan dan wel te verspreiden onder derden of deze te verhuren of te verkopen aan derden.
-2. Abonnee is gerechtigd passages uit de content te kopiëren doch uitsluitend voor eigen gebruik dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.
 
 
 
Artikel 4. Continuïteits- en kwaliteitswaarborg
De Stichting garandeert dat:
a. Abonnee gedurende ten minste 98 procent van de tijd gemiddeld over één jaar ongestoord toegang heeft tot de content;
b. de content actueel is, inhoudende dat:
1º. de socialezekerheidswet- en regelgeving op de dag van inwerkingtreding van in het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerde relevante wet- en regelgeving doch onder bijzondere omstandigheden uiterlijk binnen vijf werkdagen erna is geconsolideerd, met uitzondering van wet- en regelgeving welke met ingang van 1 januari van enig jaar in werking treedt, waarvoor een uiterlijke termijn van tien werkdagen geldt;
2º. de socialezekerheidsverdragen alsmede de niet-socialezekerheidswetten met de belangrijkste nadere regelgeving ten minste halfjaarlijks in de maanden januari en juli worden geactualiseerd; en
c. de content volledig is, inhoudende dat alle in onderdeel b genoemde wet- en regelgeving alsmede alle vanaf 1995 gepubliceerde Staatsbladen, Staatscouranten inzake sociale zekerheid en parlementaire documenten inzake sociale zekerheid op de website beschikbaar zijn en dat alle ten aanzien van de content relevante nieuwe wet- en regelgeving aan de content wordt toegevoegd, met inachtneming van het bepaalde in onderdeel b.
 
 
 
Artikel 5. Rechten van derden en uitgesloten aansprakelijkheid
-1. De Stichting garandeert dat Abonnee bij gebruik van de content geen inbreuk maakt op rechten van derden.
-2. Ter zake van de content vrijwaart de Stichting Abonnee tegen claims van derden waarbij Abonnee aansprakelijk wordt gesteld voor het inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel aanverwant recht van derden.
-3. De Stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiende uit een onjuistheid in de content.
 
 
 
Artikel 6. Duur, eindiging, kosten en betaling
-1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd, beëindigd of gewijzigd tot uiterlijk tien dagen vóór het einde van het lopende betalingstijdvak van één jaar.
-2. De Stichting factureert per e-mail de overeengekomen abonnementskosten vooraf per jaar. De factuur dient te worden voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum.
-3. Naast bijzondere prijsverhoging is de Stichting gerechtigd de abonnementskosten jaarlijks te indexeren.