WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt onderdeel F (2x) bijlage Awb)

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt artt. 1:7, 1:8, 8:1, 8:4, 8:41, 8:55, 8:75, 8:82, 8:83, 8:84 en 8:87 Awb, onderdelen A, C (2x), D (2x) en H bijlage Awb en voegt art. 8:75a Awb in)

WET van 4 mei 1995, Stb. 1995, 302, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer (voegt artt. 2:6 t/m 2:12 Awb in)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) (wijzigt artt. 3:1, 3:5, 3:6, 7:14 en 7:27 Awb en voegt art. 3:9a Awb in)

WET van 6 december 1995, Stb. 1995, 592, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 704, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995) (wijzigt art. 1:1 Awb)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt onderdeel F (2x) bijlage Awb)

WET van 20 juni 1996, Stb. 1996, 333, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) (wijzigt artt. 1:3, 3:41, 3:42, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50, 4:12, 4:16, 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, 4:23, 7:14, 7:27, 9:1, 9:2, 9:3, 9:4, 11:1, 11:2, 11:3 en 11:4 Awb en voegt artt. 4:21 t/m 4:84, 5:11 t/m 5:36, 10:1 t/m 10:20 en 10:25 t/m 10:45 Awb in)

WET van 21 oktober 1996, Stb. 1996, 577, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet) (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 619, tot invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996) (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

BESLUIT van 28 februari 1997, Stb. 1997, 112, tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 13 maart 1997, Stb. 1997, 139, houdende bepalingen met betrekking tot de militaire dienstplicht alsmede wijziging van enige wetten en overgangsrecht (Kaderwet dienstplicht) (wijzigt artt. 8:1, 8:4 en 8:41 Awb)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP) (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I) (wijzigt artt. 3:1, 4:37, 5:18, 5:33, 10:39 en 10:44 Awb)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 526, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 12 januari 1998, Stb. 1998, 1, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1998

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 184, tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (wijzigt art. 4:69 Awb)

WET van 25 mei 1998, Stb. 1998, 403, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1998) (wijzigt onderdelen C en E bijlage Awb)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 394, houdende regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 445, tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen ["Wet schuldsanering natuurlijke personen",  red.] (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 447, tot wijziging van enige onderdelen van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 448, tot aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (wijzigt artt. 4:35 en 8:22 Awb)

WET van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) (wijzigt onderdeel D bijlage Awb)

WET van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) (wijzigt art. 1:4 Awb)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 744, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I) (wijzigt artt. 3:15, 3:29, 4:55, 4:71 en 5:35 Awb en onderdeel B bijlage Awb)

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen (wijzigt art. 1:6 Awb en voegt artt. 9:1 t/m 9:16 Awb in)

WET van 1 juli 1999, Stb. 1999, 302, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 575, tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 25 april 2000, Stb. 2000, 177, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen lokatie aan te wijzen) (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 15 november 2000, Stb. 2000, 505, houdende overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt art. 1:6 Awb)

WET van 26 januari 2001, Stb. 2001, 71, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 12 april 2001, Stb. 2001, 194, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) (wijzigt art. 1:6 Awb)

WET van 21 juni 2001, Stb. 2001, 346, tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 8:41 Awb)

BESLUIT van 5 november 2001, Stb. 2001, 538, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 581, tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (wijzigt artt. 7:15, 7:28, 8:33, 8:34, 8:35, 8:46, 8:60, 8:63 en 8:75 Awb)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 582, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet  organisatie en bestuur gerechten) (wijzigt art. 1:1 Awb)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 583, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak (Wet Raad voor de rechtspraak) (wijzigt art. 1:1 Awb)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 584, tot aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie) (wijzigt artt. 8:81, 8:82, 8:83, 8:84, 8:85, 8:86 en 8:87 Awb en onderdeel A bijlage Awb)

WET van 12 december 2001, Stb. 2001, 664, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 705, tot wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (wijzigt art. 8:4 (2x) Awb en onderdeel B (2x) bijlage Awb)

WET van 20 december 2001, Stb. 2002, 69, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenen) (wijzigt onderdeel G bijlage Awb)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 53, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (wijzigt artt. 4:11, 4:13, 4:14, 4:35, 6:15 (2x), 7:13, 8:5, 8:7 (2x), 8:13, 8:18, 8:29, 8:72, 8:75a en 8:81 Awb, onderdelen B en I bijlage Awb en voegt art. 8:73a Awb in)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 54, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (wijzigt artt. 3:43, 3:44, 4:10, 6:8 en 7:1 (3x) Awb, laat artt. 3:10 t/m 3:33 Awb vervallen en voegt artt. 3:10 t/m 3:18 Awb in)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 55, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures) (wijzigt artt. 7:8, 7:15, 7:22, 7:28 en 8:75 (2x) Awb)

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 148, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002) (wijzigt art. 1:1 Awb)

WET van 28 februari 2002, Stb. 2002, 111, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur) (wijzigt art. 8:4 Awb en onderdeel B (2x) bijlage Awb)

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 318, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen. Inwerkingtreding: 1 december 2002 (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 27 juni 2002, Stb. 2002, 374, tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (wijzigt onderdeel D bijlage Awb)

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 431, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

BESLUIT van 14 januari 2003, Stb. 2003, 20, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 16 januari 2003, Stb. 2003, 17, tot wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur) (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

WET van 20 november 2003, Stb. 2003, 519, tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 4 december 2003, Stb. 2003, 500, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

BESLUIT van 30 januari 2004, Stb. 2004, 37, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 29 april 2004, Stb. 2004, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer) (wijzigt artt. 3:42, 4:5, 6:6 en 8:4 Awb en voegt artt. 2:13 t/m 2:17 en 4:3a Awb in)

WET van 13 mei 2004, Stb. 2004, 215, tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (wijzigt art. 1:1 Awb en onderdeel A bijlage Awb)

WET van 13 mei 2004, Stb. 2004, 220, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep) (wijzigt artt. 7:14, 7:27, 8:4, 8:8 en 10:3 Awb en voegt artt. 7:1a en 8:54a Awb in)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) (voegt art. 5:16a Awb in)

WET van 30 juni 2004, Stb. 2004, 325, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 9 september 2004, Stb. 2004, 493, tot wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003) (wijzigt artt. 2:7, 2:8, 2:9, 2:10 en 2:12 Awb)

WET van 30 september 2004, Stb. 2004, 511, tot wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten ten behoeve van de implementatie van Richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad en de instelling van een emissieautoriteit (Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 2 december 2004, Stb. 2004, 678, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

WET van 15 december 2004, Stb. 2004, 672, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties) (wijzigt artt. 6:24 en 8:4 Awb en voegt onderdeel I bijlage Awb in)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt art. 4:21 Awb)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

BESLUIT van 30 december 2004, Stb. 2005, 16, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 195, tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen (wijzigt onderdeel E bijlage Awb)

WET van 3 februari 2005, Stb. 2005, 71, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht) (wijzigt artt. 1:1, 9:8, 9:11, 9:12, 9:13 en 9:28 Awb en voegt artt. 9:17 t/m 9:36 Awb in)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 282, tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (wijzigt artt. 3:10, 6:13, 7:1 en 7:1a (3x) Awb en onderdeel E bijlage Awb)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 522, tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen  aan de burgerlijke rechter) (wijzigt onderdeel E bijlage Awb)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 523, tot wijziging van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter) (wijzigt onderdeel E bijlage Awb)

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 481, tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) (wijzigt onderdeel E bijlage Awb)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 532, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 17 november 2005, Stb. 2005, 617, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 14 december 2005, Stb. 2005, 705, houdende wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (wijzigt onderdeel C (3x) bijlage Awb)

WET van 22 december 2005, Stb. 2006, 24, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie) (wijzigt artt. 3:1, 7:14 en 7:27 Awb)

BESLUIT van 13 januari 2006, Stb. 2006, 26, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 19 januari 2006, Stb. 2006, 37, houdende regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van procedures (Interimwet stad-en-milieubenadering) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 7 september 2006, Stb. 2006, 418, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 28 september 2006, Stb. 2006, 569, houdende regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving) (wijzigt onderdeel I bijlage Awb)

WET van 5 oktober 2006, Stb. 2006, 531, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (wijzigt art. 4:21 Awb)

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 666, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) (wijzigt onderdeel E (2x) bijlage Awb)

WET van 21 december 2006, Stb. 2007, 27, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

BESLUIT van 15 januari 2007, Stb. 2007, 28, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 17 februari 2007, Stb. 2007, 125, houdende regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (wijzigt onderdeel E bijlage Awb)

WET van 26 april 2007, Stb. 2007, 180, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 21 mei 2007, Stb. 2007, 208, tot wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel) (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 28 juni 2007, Stb. 2007, 284, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet (wijzigt onderdeel J bijlage Awb)

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 503, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) (wijzigt onderdeel I bijlage Awb)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 578, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

BESLUIT van 17 januari 2008, Stb. 2008, 20, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 20 maart 2008, Stb. 2008, 100, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer) (wijzigt artt. 2:2, 8:24 en 8:25 Awb)

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 180, tot aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 200, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) (wijzigt art. 8:4 Awb en voegt artt. 3:19 t/m 3:29 Awb in)

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 405, tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 416, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (wijzigt onderdeel J bijlage Awb)

WET van 9 oktober 2008, Stb. 2008, 460, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 24 oktober 2008, Stb. 2008, 478, tot wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 27 november 2008, Stb. 2008, 551, tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking) (wijzigt art. 3.42 Awb)

WET van 11 december 2008, Stb. 2009, 8, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (wijzigt art. 1:1 (2x) Awb)

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (wijzigt onderdeel D bijlage Awb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt art. 8:41 Awb)

BESLUIT van 28 januari 2009, Stb. 2009, 25, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt artt. 4:15, 7:10, 7:14, 7:24, 7:27 en 8:4 Awb)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 264, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (wijzigt artt. 1:1, 4:52, 4:54, 4:55, 4:57, 5:21 t/m 5:39, 8:4, 8:28a, 8:41, 8:72, 8:72a, 8:73, 8:73a, 8:74, 8:75, 8:76, 8:82, 8:87 en 10:3 Awb en voegt artt. 4:85 t/m 4:125, 5:1 t/m 5:10a, 5:40 t/m 5:54 en 10:21 t/m 10:23 Awb in)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt onderdelen B (2x), C en E bijlage Awb en artt. 4.18, 4:20, 5:1, 5:44, 5:45, 5:47 en 8:74 Awb)

WET 18 juli 2009, Stb. 2009, 356, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (wijzigt artt. 4:13, 4:14, 4:15, 4:16 (2x), 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, 6:12 (5x), 6:20 (2x), 7:1 (2x), 7:1a, 7:14, 7:14a, 7:27, 7:27a en 8:55a en voegt artt. 8:55a t/m 8:55e Awb in)

WET van 9 november 2009, Stb. 2009, 489, tot intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet) (wijzigt art. 1:8 Awb en onderdeel D bijlage Awb)

WET van 12 november 2009, Stb. 2009, 503, tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet) (wijzigt artt. 4:71, 6:12, 8:55c en 10:31 Awb en voegt artt. 4:20a t/m 4:20f en 8:55f Awb in)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 9:11 Awb)

WET van 14 december 2009, Stb. 2009, 570, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb) (wijzigt artt. 8:57, 8:64 en 8:72 Awb en voegt artt. 8:13a, 8:51a t/m 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb in)

BESLUIT van 25 januari 2010, Stb. 2010, 24, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 4 februari 2010, Stb. 2010, 119, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing) (wijzigt onderdeel K bijlage Awb)

WET van 25 maart 2010, Stb. 2010, 142, tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 18 maart 2010, Stb. 2010, 135, houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (wijzigt onderdeel J bijlage Awb)

WET van 22 april 2010, Stb. 2010, 173, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter) (wijzigt artt. 2:17 en 8:40a Awb in)

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (wijzigt onderdeel F bijlage Awb)

WET van 4 juni 2010, Stb. 2010, 259, tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (wijzigt onderdeel D bijlage Awb)

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 280, tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 30 september 2010, Stb. 2010, 715, tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) (wijzigt artt. 8:75 en 9:36 Awb)

BESLUIT van 12 november 2010, Stb. 2010, 768, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 13 december 2010, Stb. 2011, 4, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010) (wijzigt artt. 1:1, 3:29, 9:5 en 9:24 Awb)

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) (wijzigt onderdeel H bijlage Awb)

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 190, tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing) (wijzigt onderdeel C bijlage Awb)

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 201, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (wijzigt art. 3:10 Awb)

WET van 19 mei 2011, Stb. 2011, 255, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) (wijzigt art. 8:7 Awb)

WET van 27 mei 2011, Stb. 2011, 265, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (wijzigt onderdeel I bijlage Awb)

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 375, tot regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

BESLUIT van 10 november 2011, Stb. 2011, 528, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012) (wijzigt art. 8:41 Awb)

WET van 24 november 2011, Stb. 2011, 573, houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) (wijzigt onderdeel B bijlage Awb)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 595, tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (wijzigt onderdeel D bijlage Awb)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 675, tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (wijzigt onderdeel J bijlage Awb)

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 233, tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (wijzigt onderdeel B (2x) en C bijlage Awb)

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 241, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen) (wijzigt onderdeel I bijlage Awb)

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 245, houdende regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) (wijzigt art. 10:39 Awb)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 313, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (wijzigt artt. 1:1, 8:7 (2x), 8:8 en 8:13 Awb)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 316, tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012) (wijzigt artt. 5:12, 5:19, 8:7 (2x) en 11:1 (2x) Awb en onderdeel A (3x) bijlage Awb)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 660, tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (wijzigt onderdeel A bijlage Awb)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt artt. 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, 3:16, 3:28, 3:29, 4:19, 4:20d, 4:23, 4:85, 4:98, 4:113, 4:125, 5:31c, 5:39, 6:4, 6:13, 6:15, 6:18, 6:19, 6:22, 6:24, 7:1, 7:1a, 7:3, 7:12, 7:15, 7:17, 7:28, 8:1 (2x), 8:2 (2x), 8:3, 8:4, 8:5, 8:6, 8:7, 8:8, 8:9, 8:11, 8:12, 8:13, 8:13a, 8:14, 8:18, 8:20, 8:21, 8:22, 8:24, 8:25, 8:26, 8:27, 8:28, 8:28a, 8:29, 8:31, 8:32, 8:33, 8:35, 8:36, 8:37, 8:39, 8:40, 8:41, 8:42, 8:43, 8:44 (2x), 8:45, 8:46, 8:47, 8:49, 8:50, 8:51, 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:52, 8:53, 8:54, 8:54a, 8:55, 8:55b, 8:55c, 8:55d, 8:55e, 8:55f, 8:56, 8:57, 8:59, 8:60, 8:61, 8:62, 8:63, 8:64, 8:65, 8:66, 8:67, 8:68, 8:69, 8:70, 8:72, 8:72a, 8:73, 8:73a, 8:74, 8:75, 8:77, 8:78, 8:79, 8:80, 8:80a, 8:80b, 8:81, 8:82, 8:83, 8:84, 8:85, 8:86, 8:87, 8:88, 8:119 (2x), 9:8, 9:10, 9:22, 9:23, 9:24, 10:3, 11:1, 11:2 en 11:3 Awb, trekt bijlage Awb in en voegt artt. 8:10a, 8:12a, 8:41a, 8:45a, 8:51d, 8:60a, 8:69a en 8:104 t/m 8:118 Awb en bijlagen 1, 2 en 3 Awb in)

REGELING van 20 december 2012, Stcrt. 2012, 26652, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013) (wijzigt artt. 4:113, 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (wijzigt artt. 8:4, 8:6, 8:73, 8:73a, 8:75a, 8:76, 8:104, 8:105, 8:108 en 8:118 Awb en voegt artt. 4:126 t/m 4:131 en 8:88 t/m 8:95 Awb in)

WET van 28 februari 2013, Stb. 2013, 102, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) (wijzigt artt. 8:45a en 8:60a Awb)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226, inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt artt. 4:17, 8:4, 8:45, 8:55c, 8:55d, 8:89, 8:110 en 11:2 Awb)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt art. 8:38 Awb)

WET van 2 oktober 2013, Stb. 2013, 382, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (wijzigt artt. 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11 en 2:12 Awb)

REGELING van 13 december 2013, Stcrt. 2013, 35871, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wijzigt artt. 4:113, 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 306, tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (wijzigt art. 8:7 Awb)

WET van 30 september 2014, Stb. 2015, 122, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 540, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013) (wijzigt artt. 4:106, 8:51, 8:91, 8:104 en 8:108 Awb)

REGELING van 12 december 2014, Stcrt. 2014, 37105, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2015 (wijzigt artt. 4:113, 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 571, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (wijzigt art. 8:2 Awb)

REGELING van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44577, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek per 1 januari 2016 (wijzigt artt. 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (wijzigt artt. 6:15, 6:17, 6:19, 6:20, 7:1a, 8:13, 8:32a, 8:36a, 8:36b, 8:36c, 8:36d, 8:36e, 8:36f, 8:36g, 8:38, 8:40a, 8:42, 8:52, 8:57, 8:60, 8:61, 8:64, 8:78, 8:79 en 8:107 Awb)

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 290, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht) (wijzigt artt. 4:111, 8:61 en 8:107 Awb)

REGELING van 2 december 2016, Stcrt. 2016, 67519, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2017 (wijzigt artt. 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 21 december 2016, Stb. 2017, 13, tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (wijzigt artt. 2:16 en 8:36d Awb)

WET van 9 maart 2017, Stb. 2017, 123, tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (wijzigt artt. 1:1, 8:2 en 8:4 Awb)

WET van 28 juni 2017, Stb. 2017, 302, tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 26 juli 2017, Stb. 2017, 317, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (wijzigt art. 1:1 Awb)

REGELING van 4 december 2017, Stcrt. 2017, 71078, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2018 (wijzigt artt. 8:41 en 8:109 Awb)

WET van 21 februari 2018, Stb. 2018, 75, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (wijzigt artt. 4:35 en 4:43 Awb)

WET van 10 juli 2018, Stb. 2018, 214, tot intrekking van de Wet raadgevend referendum (wijzigt art. 8:4 Awb)

WET van 15 juni 2018, Stb. 2018, 228, houdende verbeteringen in enkele wetten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018) (wijzigt art. 11:2 Awb)

REGELING van 14 november 2018, Stcrt, 2018, 65542R, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek per 1 januari 2019 (wijzigt artt. 4:17, 4:113, 8:41 en 8:109 Awb)

REGELING van 20 november 2019, Stcrt. 2019, 65091, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wijzigt artt. 8:41 en 8:109 Awb)