AFDELING  2.1

Algemene bepalingen

 

Art. 2:1. [Bijstand of vertegenwoordiging; machtiging] (2.1.1)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 02a, 04a, 06a]
-1. Een ieder kan zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
-2. Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

 

Art. 2:2. [Weigeren gemachtigde of advocaat] (2.1.2)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bisVvW2MvT2versie 1 januari 1998Stb. 2008, 100]
-1. Het bestuursorgaan kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.
-2. De belanghebbende en de in het eerste lid bedoelde persoon worden van de weigering onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.
-3. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.

 

Art. 2:3. [Doorzendplicht] (2.1.3)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 05a, 06a]
-1. Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.
-2. Het bestuursorgaan zendt geschriften die niet voor hem bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug aan de afzender.

 

Art. 2:4. [Gebod van onpartijdigheid] (2.1.4)  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998]
-1. Het bestuursorgaan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.