TITEL  4.1

Beschikkingen

 

AFDELING  4.1.1

De aanvraag

 

Art. 4:1. [Indiening aanvraag] (4.1.1.1)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie10a]
Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen.

 

Art. 4:2. [Vereisten aanvraag] (4.1.1.2)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 05a, 05b, 05c, 06a, 06b, 06c, 07a, 08a, 08b, 09a, 11a, 12a, 12b, 13a, 15a]
-1. De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de aanvrager;
b. de dagtekening;
c. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.
-2. De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

 

Art. 4:3. [Weigering vertrouwelijke gegevens] (4.1.1.3)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie01a]
-1. De aanvrager kan weigeren gegevens en bescheiden te verschaffen voor zover het belang daarvan voor de beslissing van het bestuursorgaan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultaten, of tegen het belang van de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing op bij wettelijk voorschrift aangewezen gegevens en bescheiden waarvan is bepaald dat deze dienen te worden overgelegd.

 

Art. 4:3a. [Ontvangstbevestiging elektronisch ingediende aanvraag]  [GeschiedenisMvTStb. 2004, 214]
Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

 

Art. 4:4. [Aanvraagformulier] (4.1.1.4)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 14a]
Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift.

 

Art. 4:5. [Niet behandelen aanvraag] (4.1.1.5)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998Stb. 2004, 214]      [Jurisprudentie01a, 01b, 02a, 02b, 04a, 04b, 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 06f, 06g, 06h, 06i, 06j, 06k, 07a, 08a, 08b, 09a, 09b, 10a, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 13a, 14a, 14b, 15a]
-1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien:
a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag; of
b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15; of
c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.
-2. Indien de aanvraag of één van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een vertaling aan te vullen.
-3. Indien de aanvraag of één van de daarbij behorende gegevens of bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een samenvatting aan te vullen.
-4. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen, wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 

Art. 4:6. [Hernieuwde aanvraag bij nova] (4.1.1.7)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie99a, 99b, 01a, 02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 04a, 04b, 04c, 04d, 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 05f, 05g, 05h, 05i, 05j, 05k, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 06f, 06g, 07a, 07b, 08a, 08b, 09a, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 14a, 15a, 15b, 15c]
-1. Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.
-2. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

 

 

AFDELING  4.1.2

De voorbereiding

 

Art. 4:7. [Horen aanvrager bij afwijzende beschikking] (4.1.2.1)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]
-1. Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen, indien:
a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen; en
b. die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.
-2. Het eerste lid geldt niet indien sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn.

 

Art. 4:8. [Horen belanghebbenden] (4.1.2.2)  [GeschiedenisVvWMvT + bis + bis + bisversie 1 januari 1998]      [Jurisprudentie: 06a]
-1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.