A. Vervallen. Ministerie van Veiligheid en Justitie  [GeschiedenisVvWMvT + bis Stb. 1995, 250 Stb. 1995, 592versie 1 januari 1998Stb. 1998, 445Stb. 1998, 447Stb. 1999, 575 Stb. 2000, 177Stb. 2001, 71Stb. 2001, 583 Stb. 2001, 584Stb. 2004, 215Stb. 2007, 180Stb. 2010, 280 Stb. 2012, 316 + bis + bisStb. 2012, 660 Stb. 2012, 682]
1. Uitleveringswet.
2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
3. Artikel 7, eerste en tweede lid, en afdeling 4 van titel 14 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de artikelen 63d, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de aanvraag is toegewezen.
4. De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, eerste lid, 39, derde en vijfde lid, en 52 van de Politiewet 2012.
5. Artikel 285 van de Faillissementswet.
6. De artikelen 41, achtste lid, 59, achtste lid, en 100 van de Wet op de rechterlijke organisatie.
7. Artikel 3a, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet.

 

B. Vervallen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  [GeschiedenisVvWMvT + bis Stb. 1996, 577Stb. 1997, 162Stb. 1997, 526versie 1 januari 1998Stb. 1999, 30Stb. 2001, 705 + bisStb. 2002, 53 Stb. 2002, 111 + bis Stb. 2003, 17Stb. 2004, 678Stb. 2009, 265 + bisStb. 2011, 375 Stb. 2011, 573Stb. 2012, 233 + bis Stb. 2012, 682]
1. Artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet.
2. Wet College voor de rechten van de mens, met uitzondering van de artikelen 14 tot en met 18.
3. De artikelen 44, 49, 121, 167, derde lid, en 179, derde lid, van de Provinciewet.
4. De artikelen 45, 49, 124, 124a, 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet.
5. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, met uitzondering van beslissingen ten aanzien van de algemeen secretaris en de medewerkers van het bureau.

 

C. Vervallen. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  [GeschiedenisVvWMvT + bis Stb. 1995, 250 + bisversie 1 januari 1998Stb. 1998, 403Stb. 1999, 302 Stb. 2000, 505Stb. 2001, 346Stb. 2003, 519Stb. 2004, 511 Stb. 2005, 532Stb. 2005, 705 + bis + bisStb. 2006, 37 Stb. 2006, 531Stb. 2007, 27Stb. 2008, 180 Stb. 2008, 478Stb. 2009, 265Stb. 2010, 142Stb. 2011, 190 Stb. 2012, 233Stb. 2012, 682]
1. Onteigeningswet.
2. Artikel 2.1, artikel 2.2, artikel 2.3, artikel 3.7, artikel 3.30, eerste lid, aanhef, artikel 3.33, eerste lid, aanhef, artikel 3.35, eerste lid, aanhef, artikel 4.1, vijfde lid, artikel 4.2, eerste lid, voor zover niet begrepen onder artikel 8.2, eerste lid, onderdeel f, artikel 4.2, derde lid, artikel 4.3, vierde lid, artikel 4.4, eerste lid, onderdeel a, voor zover niet begrepen onder artikel 8.2, eerste lid, onderdeel f, en onderdeel b en c, artikel 4.4, derde lid, en artikel 6.15, eerste lid, voor zover de herziening uitsluitend betrekking heeft op onderdelen, bedoeld in het derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.
3. De bepalingen, genoemd in artikel 20.2, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer.
4. Artikel 43 van de Wet bodembescherming, voor zover inhoudende de afwijzing van een verzoek.
5. Artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij.
6. De artikelen 2.27, eerste lid, met uitzondering van beroep dat wordt ingesteld door het bevoegde gezag ter zake van het besluit waarop de verklaring betrekking heeft, en 5.8, eerste lid, laatste volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

D. Vervallen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat  [GeschiedenisVvWMvT + bis Stb. 1995, 250 + bisversie 1 januari 1998Stb. 1998, 610Stb. 2002, 374 Stb. 2008, 561Stb. 2009, 489Stb. 2010, 259 Stb. 2011, 595Stb. 2012, 682]
1. De artikelen 4.1, 4.4 en 6.28 van de Waterwet.
2. De artikelen 3.4, eerste lid, onderdeel b, voor zover het een aanwijzing betreft, 3.10 en 18.9, eerste en tweede lid, van de Telecommunicatiewet.
3. De artikelen 8.4 en 8.15 van de Wet luchtvaart, alsmede:
a. artikel 8.70, eerste lid, van de Wet luchtvaart ingeval op een luchthaven sprake is van een samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol; en
b. artikel 10.15, eerste lid, van de Wet luchtvaart voor zover het betreft de grenswaarden en regels die gelden voor het burgerluchtverkeer vastgesteld op grond van artikel 10.28, eerste lid, van die wet en voor burgerluchthavenluchtverkeer sprake is van een samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol.
4. Artikel X van de Wet van 18 december 2008 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (Stb. 2008, 561).
5. De artikelen 132c, vijfde lid, en 132d, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
6. Artikel 2, eerste lid, artikel 4, eerste lid, onderdeel c, en artikel 23, eerste lid, van de Tracéwet.

 

E. Vervallen. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  [GeschiedenisVvWMvT + bisversie 1 januari 1998Stb. 1998, 403Stb. 2005, 195Stb. 2005, 282 Stb. 2005, 522Stb. 2005, 523 Stb. 2005, 481Stb. 2006, 666 + bis Stb. 2007, 125Stb. 2009, 265Stb. 2012, 682]
1. De artikelen 36, eerste lid, 37, 44, eerste lid, 45 en 70 van de Reconstructiewet Midden-Delfland.
2. De artikelen 20 tot en met 22, 72, eerste lid, 75 en 101, derde lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
3. De artikelen 17 en 23 van de Natuurbeschermingswet 1998.
4. Artikel 58 van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

 

F. Vervallen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  [GeschiedenisVvWMvT + bisStb. 1995, 200 + bisStb. 1995, 691 + bisStb. 1996, 619versie 1 januari 1998Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376Stb. 2003, 544Stb. 2004, 717 Stb. 2008, 586Stb. 2010, 228Stb. 2012, 682]
1. Artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.
2. Artikel 45, eerste lid, van de Algemene Bijstandswet en de artikelen 74 en 140 en hoofdstuk VII van de Algemene bijstandswet, paragraaf 6.5 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 52 en 81 van de Wet werk en bijstand, artikel 37, artikel 57 en artikel 91, voor zover het besluiten van de voorzitter van gedeputeerde staten betreft, van de Wet investeren in jongeren en artikel 14 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.
3. Artikelen 40 en 42 van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
4. Wet melding collectief ontslag.
5. Artikel 42 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996.

 

G. Vervallen[GeschiedenisVvWMvTversie 1 januari 1998Stb. 2002, 69]

 

H. Vervallen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  [GeschiedenisStb. 1995, 250versie 1 januari 1998Stb. 1998, 394Stb. 2002, 431 Stb. 2004, 306Stb. 2005, 617 Stb. 2007, 578Stb. 2008, 460 Stb. 2009, 356Stb. 2011, 111Stb. 2012, 682]
1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
2. De artikelen 31 en 35 van de Wet publieke gezondheid.
3. Artikel 3, vierde lid, van de Wet op de jeugdzorg, alsmede artikel 6, eerste lid, van die wet voor zover dit besluit is genomen ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van die wet of in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van die wet met uitzondering van de daarin bedoelde nazorg en de daarin genoemde begeleiding, bedoeld in artikel 77hh van het Wetboek van Strafrecht, en de artikelen 29o tot en met 29r, 29t en 29v van de Wet op de jeugdzorg.
4. Artikel 9a van de Zorgverzekeringswet, alsmede artikel 18f, eerste lid, juncto artikel 18d of artikel 18e van die wet, voor zover een besluit is genomen over de verschuldigdheid van de bestuursrechtelijke premie of de hoogte daarvan.

 

I. Vervallen. Ministerie van Financiën  [GeschiedenisStb. 2002, 53 Stb. 2004, 672Stb. 2006, 569Stb. 2007, 503Stb. 2011, 265 Stb. 2012, 241Stb. 2012, 682]
1. Invorderingswet 1990, met uitzondering van de artikelen 30, 49 en 62a.
2. Kostenwet invordering rijksbelastingen, met uitzondering van artikel 7.
3. De artikelen 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, 4, 9, 12 en 30 van de Wet toezicht financiële verslaggeving.
4. Artikel 30, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
5. De artikelen 1:75, eerste en tweede lid, en 1:76, eerste en derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, indien De Nederlandsche Bank NV een mededeling als bedoeld in artikel 3:159d van die wet heeft gedaan, alsmede artikel 3:159d, tweede lid, aanhef en onder a of b, van die wet.

 

J. Vervallen. Ministerie van Economische Zaken  [GeschiedenisStb. 2007, 284 Stb. 2008, 416Stb. 2010, 135Stb. 2011, 675 Stb. 2012, 682]
1. Artikel 49a, eerste lid, van de Mededingingswet, voor zover de aanvraag is afgewezen, alsmede artikel 49c, tweede lid, van die wet, voor zover de intrekking of wijziging geschiedt op de gronden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b of c, van dat artikel.
2. De artikelen 9b, vierde lid, 9c, derde lid, 9d, tweede en derde lid, 9f, zesde lid, 20a, derde lid, 20b, derde lid, en 20c, tweede en derde lid, van de Elektriciteitswet 1998.
3. De artikelen 39b, derde lid, 39c, derde lid, en 39d, tweede en derde lid, van de Gaswet.
4. De artikelen 141a, derde lid, 141b, derde lid, en 141c, tweede en derde lid, van de Mijnbouwwet.

 

K. Vervallen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  [GeschiedenisStb. 2010, 119Stb. 2012, 682]
1. Artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.