Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Algemene wet bestuursrecht

 

BIJLAGE  1

Regeling rechtstreeks beroep

(artikel 7:1, eerste lid, onderdeel g, Awb)

Tekst zoals deze geldt op 28 juli 2014

 

 

 

 

Tegen een besluit, genomen op grond van een in deze regeling genoemd voorschrift dan wel anderszins in deze regeling omschreven, kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ambtenarenwet:

a. artikel 126, eerste lid, betreffende de toepassing van artikel 121 van de Provinciewet

b. artikel 126, tweede lid, betreffende de toepassing van hoofdstuk XVIII van de Provinciewet

Archiefwet 1995: artikel 38, betreffende de toepassing van de artikelen 124, 124a en hoofdstuk XVII van de Gemeentewet

Belemmeringenwet Privaatrecht: de artikelen 2, vijfde lid, en 3, tweede lid, voor zover de verplichting noodzakelijk is voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdelen a en b, van de Crisis- en herstelwet of voor de uitvoering van een of meer besluiten als bedoeld in:

a. artikel 3, eerste lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit

b. artikel 21, tweede lid, van de Tracéwet

c. de artikelen 3.30, eerste lid, onder a, 3.33, eerste lid, onder a, en 3.35, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

d. artikel 15, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding: de verlegging van kabels en leidingen, verband houdende met de uitvoering van een wegaanpassingsbesluit

Gemeentewet:

a. de artikelen 85, tweede lid, 87a, eerste lid, 124, 124a, 155d en 268, eerste lid

b. een beschikking tot ophouding als bedoeld in artikel 154a

c. de artikelen 278a, vierde lid, en 281, tweede lid, betreffende de toepassing van de artikelen 124 en 124a

Huisvestingswet: artikel 40, eerste lid

Kaderwet dienstplicht: artikel 13

Kieswet:

a. de artikelen D 3b, vierde lid, D 6, D 8, G 1 tot en met G 4, I 4, K 8, L 11, M 4, Q 6, S 2, X 4, derde lid, X 4a, derde lid, X 5, derde lid, X 7, vierde lid, X 7a, vierde lid, en X 8, vierde lid

b. artikel Y 2 in samenhang met artikel D 3, achtste lid, D 6, D 8, G 1, G 4, I 4, K 8, L 11 of M 4

c. de artikelen Y 32 en Y 33

Landbouwkwaliteitswet: een besluit van een tuchtgerecht of een centraal tuchtgerecht, ingesteld door een controle-instelling als bedoeld in artikel 13

Mededingingswet:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | inhoud Awb | geschiedenis | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x