blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 702

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
I Algemeen
1 De Awb als aanbouwwet
2 De inhoud van de vierde tranche
3 Gevolgen voor de bestaande wetgeving
4 Bestuurslasten
5 Budgettaire gevolgen
6 Opbouw van deze memorie van toelichting
II Bestuursrechtelijke geldschulden
1 Inleiding
2 Noodzaak van een algemene regeling
3 De verhouding van de Awb tot het BW
4 Verhouding tot het gemeenschapsrecht
5 Reikwijdte van de regeling
6 De opzet van de regeling
7 Rechtsbescherming tegen (dwang)invordering
8 Overige wijzigingen
xArtikelsgewijs
III Bestuurlijke handhaving
1 De handhaving van het bestuursrecht
2 Privaatrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties
3 De indeling van hoofdstuk 5
4 Algemene bepalingen over handhaving (titel 5.1)
xArtikelsgewijs
IV Herstelsancties
1 Inleiding
2 Van bestuursdwang naar last onder bestuursdwang
3 Wijzigingen voortvloeiend uit titel 4.4 (Bestuursrechtelijke geldschulden)
4 Versterking van de positie van de derde die om handhaving vraagt
5 Cumulatie van besluitmomenten
6 De zelfstandige dwangsombevoegdheid
xArtikelsgewijs
V De bestuurlijke boete
1 Aanleiding
2 Verschillende boetestelsels
3 De opzet van de regeling
4 Verdragsrechtelijke eisen
5 Verhouding tot het strafrecht
6 De bijzondere positie van de rechter bij toetsing van boetebesluiten
7 De positie van derden-belanghebbenden
8 Een bestuursrechtelijke transactie?
9 Bewijs
10 De bestuurlijke boete en het gemeenschapsrecht
xArtikelsgewijs
VI Attributie
1 Algemeen
2 Attributie aan een persoon of college werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
3 Politieke verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
4 Doel van deze regeling
5 De instructiebevoegdheid
6 Inlichtingenplicht
7 Overige juridische aspecten van attributie aan ondergeschikten
8 Plaats van de regeling
9 Schakelbepaling delegatie
xArtikelsgewijs
VII Overgangs- en slotbepalingen
xBijlage 1: overzicht van wetgeving waarin een dwangbevelprocedure ter invordering van een geldschuld voorkomt (per 18 juni 2004)
xBijlage 2: overzicht van wetgeving waarin een bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete voorkomt (per 18 juni 2004)
xBijlage 3: lijst van instanties die advies hebben uitgebracht over het voorontwerp
xRegister op de artikelen van de Algemene wet bestuursrecht
xRegister op de artikelen en onderdelen van dit wetsvoorstel
 

 blz. 3  

 

I. Algemeen


1. De Awb als aanbouwwet


     Artikel 107, tweede lid, van de Grondwet draagt de wetgever op algemene regels van bestuursrecht vast te stellen. In de memorie van toelichting bij het eerste gedeelte van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3) is uiteengezet dat deze opdracht wegens haar omvang en complexiteit niet in één keer, maar gefaseerd zal worden uitgevoerd. De Algemene wet bestuursrecht wordt in een aantal "tranches" tot stand gebracht. Men spreekt wel van aanbouwwetgeving. De eerste en de tweede tranche zijn in werking getreden op 1 januari 1994, de derde tranche op 1 januari 1998.
     Dit wetsvoorstel bevat de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Het is gebaseerd op een voorontwerp van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht (Den Haag 1999). Over dit voorontwerp zijn een groot aantal adviezen uitgebracht ¹ (zie bijlage 3 voor een lijst). Op deze adviezen wordt waar nodig ingegaan in de desbetreffende onderdelen van deze toelichting. Ook in de literatuur is veel aandacht aan het voorontwerp besteed.
     Er zijn ook onderdelen van de Awb die geen deel hebben uitgemaakt van één van deze grote tranches, maar bij afzonderlijke wet aan de Awb zijn toegevoegd. Zo traden tegelijk met de eerste en de tweede tranche twee wetten in werking waarbij de Awb werd aangevuld met een titel 1.2 inzake implementatie van EU-regelgeving en een afdeling 3.5 inzake de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Anderhalf jaar later, op 1 juli 1995, trad in werking de wet tot aanvulling van de Awb met een afdeling 2.2 inzake het gebruik van de Nederlandse en de Friese taal in het openbaar bestuur [zie Wet van 4 mei 1995, Stb. 1995, 302, red.]. Op 1 juli 1999 is de Awb uitgebreid met een hoofdstuk 9, inzake de behandeling van klachten door bestuursorganen [zie Wet van 12 mei 1999, Stb. 1999, 214, red.]. Ook mag niet onvermeld blijven de op 1 september 1999 in werking getreden Wet herziening van het fiscale procesrecht, die het uniforme bestuursprocesrecht van hoofdstuk 8 Awb ook van toepassing verklaart op de belastingrechtspraak. Hoewel strikt genomen geen uitbreiding van de Awb zelf, betekent laatstgenoemde wet een belangrijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Awb en daarmee een belangrijke bijdrage aan de met de Awb beoogde harmonisatie van het bestuursrecht.
     Sedert het verschijnen van het voorontwerp voor deze vierde tranche van de Awb (september 1999) zijn voorts nog in werking getreden de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures (12 maart 2002), die de Awb aanvulde met een regeling voor de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in bezwaar en administratief beroep en de Eerste evaluatiewet Awb (1 april 2002), waarin een aantal uit de eerste evaluatie van de Awb voortvloeiende kleinere wijzigingen was bijeengebracht. In het Staatsblad verscheen ten slotte nog de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Stb. 2002, 54), die de beide thans in de Awb opgenomen openbare voorbereidingsprocedures zal vervangen door één uniforme procedure. Recent bereikten het Staatsblad de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Stb. 2004, 214; beoogde inwerkingtreding 1 juli 2004) en de Wet rechtstreeks beroep (Stb. 2004, 220; beoogde inwerkingtreding 1 september 2004).
     Naar verwachting zullen ook in de toekomst zowel meeromvattende tranches als afzonderlijke wetsvoorstellen tot aanvulling of wijziging van de Awb tot stand komen. De keuze om een onderwerp afzonderlijk te regelen, dan wel op te nemen in een meeromvattende tranche, kan op diverse gronden berusten. De maatschappelijke of politieke urgentie van een onderwerp kan een reden zijn om niet op het gereedkomen van andere onderwerpen te wachten. Zo betroffen de wetsvoorstellen inzake de taal van het openbaar bestuur en het klachtrecht belangrijke beleidsprioriteiten van de toenmalige bewindslieden van Binnenlandse Zaken en  blz. 4  zijn thans enkele wetsvoorstellen in procedure die voortvloeien uit beleidsprioriteiten van de regering. Omgekeerd kan het gegeven dat een onderwerp naar verwachting omvangrijke aanpassingswetgeving vergt een indicatie zijn om het te combineren met andere onderwerpen, opdat niet voor elk onderwerp afzonderlijk de gehele bestuursrechtelijke wetgeving behoeft te worden nagelopen.

1. De adviezen zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. Zie bijlage 3 van de memorie van toelichting voor een lijst van instanties die advies hebben uitgebracht.

 

2. De inhoud van de vierde tranche


     De vierde tranche van de Awb omvat drie onderwerpen:
- bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4);
- bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete (titels 5.1 en 5.4);
- attributie (afdeling 10.1.3).
 
     Bij elk van deze drie onderwerpen gaat het om uitvoering van reeds eerder aangekondigde voornemens. Eén en ander wordt hierna per onderwerp toegelicht. Naast deze drie nieuwe onderwerpen bevat deze vierde tranche een groot aantal daaruit voortvloeiende wijzigingen van bestaande Awb-bepalingen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om technische wijzigingen, maar in een enkel geval ook

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.