Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-04-2020 ยบ   Intrekking Stb. 2016, 293 Stb. 2020, 99
01-09-2017 ¹   Intrekking Stb. 2016, 293 Stb. 2017, 174
12-06-2017 ¹*   Intrekking Stb. 2016, 293 Stb. 2017, 174
01-03-2017 ²   Intrekking Stb. 2016, 293 Stb. 2017, 16
16-07-2010   Nieuwe regeling Stb. 2010, 278 Stb. 2010, 278

0. Ingevolge artikel X, onderdeel 3, van het Besluit van 13 juli 2016, Stb. 2016, 293, juncto artikel 1, aanhef en onder c, van het Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures vervalt het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht uitsluitend voor zover het betreft cassatieprocedures bij de Hoge Raad waarop afdeling 4 van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing of van overeenkomstige toepassing is in werking met ingang van 15 april 2020, red.
1. Ingevolge artikel X, onderdeel 3, van het Besluit van 13 juli 2016, Stb. 2016, 293, juncto artikel II, onderdeel 4, van het Besluit van 24 april 2017, Stb. 2017, 174, vervalt het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter met ingang van 1 september 2017 voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, waarin partijen niet in persoon kunnen procederen en met uitzondering van procedures die worden ingesteld op grond van de artikelen 254, 438, tweede tot en met vijfde lid, 486, eerste lid, 613, 642q en 771 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 27 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 122 van de Faillissementswet en de Onteigeningswet, red.
1*. Ingevolge artikel X, onderdeel 3, van het Besluit van 13 juli 2016, Stb. 2016, 293, juncto artikel IV, onderdeel 2, van het Besluit van 24 april 2017, Stb. 2017, 174, vervalt het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter met ingang van 12 juni 2017 voor zover het betreft zaken als bedoeld in de artikelen 79, 93, 94 en 96 van de Vreemdelingenwet 2000 en zaken waarin beroep is ingesteld tegen besluiten als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, red.
2. Ingevolge artikel X, onderdeel 3, van het Besluit van 13 juli 2016, Stb. 2016, 293, juncto artikel II, onderdeel 4, van het Besluit van 25 januari 2017, Stb. 2017, 16, vervalt het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter met ingang van 1 maart 2017 uitsluitend voor zover het betreft vorderingsprocedures bij de Hoge Raad, red.

 

 

BESLUIT van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2010, nr. 5658199/10/6;
     Gelet op artikel 8:40a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2010, nr. W03.10.0224/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2010, nr. 5658199/10/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Eisen elektronisch verkeer]
-1. Beroep bij de bestuursrechter kan slechts langs elektronische weg worden ingesteld op een vanwege de gerechten aangegeven wijze.
-2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:
a. het bij de bestuursrechter aanwenden van andere rechtsmiddelen; en
b. het bij de bestuursrechter indienen van andere geschriften in het kader van een procedure.

 

Art. 2. [Authentificatiemethode]
Voor de overeenkomstige toepassing van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.