MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 368, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 7 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 8 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 9 (amendement-Weekers c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 10 (amendement-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 11 (gewijzigd amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 12 (gewijzigd amendement-Van Vliet c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 368, nr. 13 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1889-1905
- Handelingen II 1999-2000, blz. 2084-2085
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 368, nr. 98 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 368, nr. 98a (eindverslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 493-494

 

 

 

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 42, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen). Inwerkingtreding: 2 februari 2000 en 1 januari 2001, zie artikel X.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziekenfondswet te wijzigen teneinde de mogelijkheid te scheppen de hoogte van reserves van ziekenfondsen aan een maximum te binden en enige daarmee verband houdende andere wijzigingen in de regels inzake financiering van ziekenfondsen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 19 komt te luiden:
Art. 19.
-1. Het College verstrekt aan de ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas jaarlijks een uitkering ter gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten van de verzekering ingevolge deze wet. De eerste volzin is niet van toepassing met betrekking tot een ziekenfonds waarvoor ingevolge deze wet een afzonderlijke kas is ingesteld.
-2. Bij ministeriële regeling wordt jaarlijks geregeld welke middelen beschikbaar zijn voor de uitkeringen aan ziekenfondsen voor het volgende kalenderjaar. In die regeling worden tevens regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van de uitkeringen, alsmede met betrekking tot de nadere vaststelling van de uitkeringen, bedoeld in het vijfde lid.
-3. Het College stelt beleidsregels vast waarin wordt aangegeven op welke wijze het toepassing geeft aan de in het tweede lid bedoelde regels. De beleidsregels behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
-4. Het College stelt de uitkering van elk ziekenfonds vast vóór de aanvang van het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft. De betaling van de uitkering geschiedt overeenkomstig door het College te stellen beleidsregels.
-5. Het College stelt na afloop van het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft, de uitkering nader vast. Naar het oordeel van de Commissie onverantwoorde besparingen op de beheerskosten worden in mindering gebracht op de uitkering. Het verschil tussen het bedrag van de vooraf vastgestelde uitkering en de nader vastgestelde uitkering wordt verrekend. Overeenkomstig door het College te stellen beleidsregels wordt aan het ziekenfonds onderscheidenlijk door het ziekenfonds een vergoeding voor rentekosten over het verschil verleend onderscheidenlijk in rekening gebracht.
-6. Ook na aanvang van het kalenderjaar kan bij ministeriële regeling worden geregeld dat middelen beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen. In dat geval zijn de tweede en derde volzin van het tweede lid en het derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing.
-7. Bij ministeriële regeling kunnen ter zake van de verstrekking van uitkeringen nadere regels worden gesteld.
B. [MvT]
Na artikel 20 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.