Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 26 728.
Handelingen II 1999-2000, blz. 3036-3084, 3087-3171, 3173-3183, 3185-3254, 3275-3276, 3373-3376.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 728 (202, 202a, 202b, 202c, 202d).
Handelingen I 1999-2000, zie vergaderingen d.d. 8 en 9 mei 2000.

 

 

WET van 11 mei 2000, Stb. 2000, 216, tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001. Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de invoering en inwerkingtreding te regelen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en in verband daarmee enige wetten aan te passen alsmede het overgangsrecht te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Aanpassingen

 

AFDELING  A

Ministerie van Financiën

 

Art. V. Wet op de loonbelasting 1964
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
E.
Artikel 11 wordt voorts als volgt gewijzigd:
1. Het derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende lid vervallen. Het elfde en twaalfde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
2. In het tot derde lid vernummerde elfde lid wordt "onderdeel w" vervangen door: onderdeel s. Voorts worden de in de tabel in dit lid vermelde bedragen van ƒ512,00, ƒ768,00 en ƒ1024,00 vervangen door respectievelijk €|232,00 (ƒ511,00), €|349,00 (ƒ769,00) en €|465,00 (ƒ1025,00).¹
(...)

1. Zie artikel II, onderdeel A, van de Tariefwet 2001, red.

 

 

AFDELING  B

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. II. Coördinatiewet sociale verzekering
Artikel 6 van de Coördinatiewet sociale verzekering wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel i, wordt "niet meer bedragen dan ƒ1138,00" vervangen door: niet meer bedragen dan ƒ1500,00.
2. Het zesde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.